Bekendmakingen en besluiten week 5 - 2018

26-01-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 24 januari 2018
Zaaknummer: 102567
Omschrijving: Uitbreiding sportcentrum Helsdingen te Vianen met podium voorziening, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Westelijke Parallelweg te Vianen

Verzenddatum: 17 januari 2018
Zaaknummer: VHL1209
Omschrijving: gevelwijziging in de zijgevel van de woning, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Weidekamp 1 te Vianen

Verzenddatum: 23 januari 2018
Zaaknummer: 93583
Omschrijving: Earth hour 2018, evenement op 24 maart 2018 van 12.00 tot 18.00 uur en van 19.30 tot 22.30 uur.
Locatie: ter hoogte van Voorstraat 6 te Vianen

Overige bekendmakingen:

Aanvraag omgevingsvergunning:

Zaaknummer: VHL3746
Voor: het aanleggen van een inrit en het kappen van bomen ten behoeve van de golfbaan
Locatie: Merwedekade te Vianen
Ontvangen: 23 januari 2018

Zaaknummer: VHL3533
Voor: de bouw van twee bruggen
Locatie: Hoef en Haag
Ontvangen: 22 januari 2018

Aanvraag Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horeca/evenementenvergunning:

Zaaknummer: 2255
Voor: Aanvraag vergunning kledinginzameling 2019 door Stichting Aktie 68
Locatie: Vianen
Ontvangen: 16 januari 2018

Zaaknummer: 3271
Voor: innemen standplaats op de Voorstraat voor de verkoop van oliebollen
Locatie: Vianen
Ontvangen: 20 januari 2018

Zaaknummer: 3399
Voor: Aanvraag vergunning kledinginzameling 2019 door Vereniging Paardrijden Gehandicapten
Oost
Locatie: Vianen
Ontvangen: 22 januari 2018

Zaaknummer: 3445
Voor: Aanvraag vergunning kledinginzameling 2019 door Stichting Kledingophaal voor Algemeen
Medisch Onderzoek
Locatie: Vianen
Ontvangen: 22 januari 2018

Zaaknummer: 3482
Voor: innemen standplaats op het Prins Bernhardplantsoen voor de verkoop van zomerfruit
Locatie: Vianen
Ontvangen: 22 januari 2018

Zaaknummer: 3804
Voor: innemen standplaats in Hagestein voor de verkoop van vis
Locatie: Hagestein
Ontvangen: 23 januari 2018

Ter inzage

Bestemmingsplan 'Reparatie Landelijk Gebied’

Burgemeester en wethouders van Vianen maken op grond van artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 31 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Reparatie Landelijk Gebied’.

Het bestemmingsplangebied ‘Reparatieplan Landelijk Gebied’ betreft een herziening op een aantal punten van het bestemmingsplan Landelijk Gebied. Dit geldt voor de percelen Lekdijk 100, Diefdijk 28, Bloemendaalseweg 6. Tevens worden de passeerhaven en ontsluitingsweg van de Golfbaan nu in bestemmingsplan vastgelegd. Tot slot wordt op een aantal percelen (Autenasekade 3 en 11 en Lekdijk 64) een omissie in het bestemmingsplan hersteld; de bestaande bebouwing wordt binnen het bouwvlak gebracht.

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Reparatie Landelijk Gebied’ kan vanaf woensdag 31 januari 2018 tot en met dinsdag 13 maart 2018 tijdens kantooruren worden ingezien in de centrale hal van het Stadhuis aan de Voorstraat 30 te Vianen. De documenten zijn op papier in te zien bij de balie en digitaal via de publiekscomputer in de centrale hal. De ter inzage liggende stukken kunnen eveneens worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale identificatienummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0620.bp0017.VG01.

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt of die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken dan wel de belanghebbende die bezwaar heeft tegen de in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen kan op grond van artikel 8.2 van de Wet op de ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzageligging beroep instellen en een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ingevolge artikel 3.8, vijfde lid van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Indien echter bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, treedt het besluit pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit
(voorheen welstandscommissie) is op 31 januari en 14 februari 2018 van 11.00 uur tot 14.00 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 21 maart 2018 van 09.30 uur tot 12.30 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. Reitsma (088) 599 7573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 30 januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de wnd. secretaris,                           de burgemeester,

W. (Wybrand) Boersma                    W.G. (Wim) Groeneweg