Bekendmakingen en besluiten week 6 - 2018

05-02-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 25 januari 2018
Zaaknummer: VHL 1697
Omschrijving: Het plaatsen van een berging en carport bij de woning, verleende omgevingsvergunning
Locatie: De Zijp 6 te Vianen

Verzenddatum: 30 januari 2018
Zaaknummer: 3271
Omschrijving: innemen standplaats op de Voorstraat voor de verkoop van oliebollen van 27 tot 31 december 2018
Locatie: Voorstraat te Vianen

Verzenddatum: 30 januari 2018
Zaaknummer: 3482
Omschrijving: innemen standplaats voor de verkoop van zomerfruit van 1 mei tot 1 november 2018
Locatie: Prins Bernhardplantsoen te Vianen.

Verzenddatum: 30 januari 2018
Zaaknummer: 3804
Omschrijving: innemen standplaats voor de verkoop van verse en bewerkte vis van 1 januari tot 26 december 2018
Locatie: in de kern van Hagestein bij het dorpshuis

Verzenddatum: 30 januari 2018
Zaaknummer: 106860
Omschrijving: het uitoefenen van het horecabedrijf “Eethuis Pasha”, verleende exploitatievergunning
Locatie: Voorstraat 47 te Vianen

Verzenddatum: 1 februari 2018
Zaaknummer: 105913
Omschrijving: het uitoefenen van het horecabedrijf “De Kroonprins”, verleende exploitatievergunning
Locatie: Merwedekade 8 te Vianen

Overige bekendmakingen:

Aanvraag omgevingsvergunning:

Zaaknummer: VHL 4458
Voor: renovatie van 35 eengezinswoningen
Locatie: Hogelandseweg 46 t/m 56, 70 t/m 76, Stammershoefstraat 1 t/m 5, 7 t/m 21, 20 t/m 28, 23 t/m 31 te Vianen
Ontvangen: 26 januari 2018

Aanvraag Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horeca/evenementenvergunning:

Zaaknummer: 3804
Voor: innemen standplaats bij het dorpshuis in de kern van Hagestein voor de verkoop van verse en bewerkte vis
Locatie: Hagestein
Ontvangen: 23 januari 2018

Zaaknummer: 4872
Voor: innemen standplaats bij het dorpshuis in het wijkwinkelcentrum De Hagen voor de verkoop van groente en fruit
Locatie: Hagestein
Ontvangen: 30 januari 2018

Zaaknummer: 5249
Voor: Aanvraag vergunning kledinginzameling 2019 door Stichting S.O.S.
Locatie: Vianen
Ontvangen: 31 januari 2018

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Dienstverlening - Vergunningen, (0347) 369 911.

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• VG Print B.V. voor het adres: Lange dreef 8, 4131 NH Vianen. De melding heeft betrekking op het starten van een digitale drukkerij.
• Kok Lexmond B.V. voor het adres: Lekdijk 7, Everdingen. De melding heeft betrekking op het tijdelijk in gebruik hebben van een installatie waarop het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing is. Het puinbreken vindt plaats in de periode van 13 februari tot 12 mei 2018. De duur van de werkzaamheden zal maximaal 1 werkdag zijn tussen 7:00 en 19:00 uur.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst 088-0225000.

Nieuw bestemmingsplan ‘Everdingen, Lange Meent 6b’

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maakt hierbij overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening wordt voorbereid ten behoeve van de transformatie van twee bedrijfsruimten naar een ambachtelijke meubelmakerij met een bedrijfswoning.

Het plangebied wordt begrensd door de percelen Diefdijk 28 aan de noordzijde, Lange Meent 10 aan de zuidzijde en Lange Meent 6 aan de westzijde.

Thans worden geen stukken ter inzage gelegd. In een later stadium - als het ontwerp voor het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan daadwerkelijk is opgesteld - zal in ieder geval nog de mogelijkheid worden geboden om zienswijzen in te brengen. Van deze mogelijkheid zal te zijner tijd ook kennis worden gegeven in de Staatscourant, het Gemeenteblad (via www.officielebekendmakingen.nl) en Het Kontakt.

Voor meer informatie over deze kennisgeving kunt u contact opnemen met Team Ruimtelijke Ontwikkeling van de Bedrijfsvoeringorganisatie Vijfheerenlanden te bereiken via 088 599 7053.

Ter inzage

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken bekend dat:

Zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:
• Benegas B.V., Zuiderzeestraatweg 1, Putten, t.b.v. het vervoer van propaan en butaan naar diverse locaties in de gemeente Vianen.

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 7 februari tot en met 20 maart 2018. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Vianen, Postbus 46, 4130 EA Vianen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij: het Stadhuis van Vianen, Voorstraat 30 in Vianen, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols 088 – 022 50 43.

Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden maakt hierbij bekend dat op 9 januari 2018 de heffings-, invorderings- en belastingambtenaren zijn aangewezen voor de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen van Vianen, Leerdam en Zederik. Deze aanwijzing stelt de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden en de aangewezen medewerkers in staat bevoegdheden uit te oefenen die hen door de Wet worden toegekend. De aanwijzing treedt een dag na deze bekendmaking in werking.

Het aanwijzingsbesluit belastingambtenaren Vijfheerenlanden ligt tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage bij de recepties in de drie gemeentehuizen. De termijn van terinzagelegging is zes weken. Het inzien is kosteloos, voor kopieën zijn leges verschuldigd.

De Mandaat- en volmachtregeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden kunt u raadplegen via de gemeentelijke websites en op overheid.nl.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 14 februari 2018 van 11.00 uur tot 14.00 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 7 maart 2018 van 09.30 uur tot 12.30 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. Reitsma 088-5997573  als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 6 februari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de wnd. secretaris,                           de burgemeester,

W. (Wybrand) Boersma                    W.G. (Wim) Groeneweg