Vijfheerenlanden-beraad 15 februari

05-02-2018

Op donderdag 15 februari vindt om 19.30 uur een vergadering van het Vijfheerenlanden-beraad plaats in de Raadzaal van het Stadhuis in Vianen. De voorzitter is de heer A.F. (André) Bonthuis (waarnemend burgemeester gemeente Zederik), de secretaris is de heer C.J. (Kees) Steehouwer (griffier gemeente Vianen).

Agenda:

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda voor de openbare vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad van 15 februari 2018
3. Spreekrecht publiek
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van het VHL-Beraad van 17 januari 2018
Voorstel:
Tot vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad van 17 januari 2018 overgaan.
5. Ingekomen stukken
6. Voortgang in het wetgevingstraject herindeling Vijfheerenlanden
Toelichting:
Vanuit de gezamenlijke collegevergadering wordt aan het VHL-Beraad mondelinge informatie verstrekt over de voortgang in het wetgevingstraject herindeling Vijfheerenlanden.
Deze keer is er onder andere informatie over de op 31 januari 2018 gehouden hoorzitting door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel herindeling Vijfheerenlanden.
VHL-Beraad-voorstel:  
- Voordracht benoeming beoogd griffier Vijfheerenlanden
- “Verordening werkgeverscommissie griffie Vijfheerenlanden 2018”
Toelichting:

  • Bij dit agendapunt wordt door de voorzitter van de raadswerkgroep Bestuur en Organisatie een korte toelichting gegeven op de voordracht voor de benoeming van de beoogd griffier. De voorzitter van de werkgroep Regelgeving zal ingaan op de verordening voor de werk-geverscommissie
  • Hierna volgt een korte introductie van de beoogde griffier. Vervolgens behandeling van het VHL-Beraad-voorstel. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om informeel met beoogde griffier kennis te maken.

Voorstel:

  1. Instemmen met de aanbeveling ter benoeming van mevrouw K.I. (Krista) Goossens als beoogd griffier van de gemeente  Vijfheerenlanden i.o.
  2. De gemeenteraad van Leerdam verzoeken tot formele benoeming over te gaan in zijn vergadering van 22 februari 2018.
  3. De gemeenteraad van Leerdam verzoeken om de datum van indiensttreding van mevrouw Goossens te bepalen op 1 maart 2018.
  4. De gemeenteraad van Leerdam verzoeken om het werkgeverschap van de (toekomstige) griffie Vijfheerenlanden te mandateren aan de raadswerkgroep Bestuur en Organisatie en daartoe de “Verordening werkgeverscommissie griffie Vijfheerenlanden 2018” vast te stellen, zoals gevoegd bij dit voorstel.

7. De BVO Vijfheerenlanden op weg in 2018
Toelichting:

  • Per 1 januari 2018 zijn de ambtelijke organisaties van Leerdam, Vianen en Zederik samengevoegd tot de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden (BVO VHL).
  • De BVO is nu een maand onderweg en de directie wil het VHL-Beraad in een mondelinge toelichting graag meenemen in de start van de BVO, in de opgedane ervaringen tot nu toe op het punt van met name de dienstverlening (wat  gaat goed, welke dingen gingen minder en wat is voor verbetering vatbaar?) en een doorkijk geven in de plannen van de BVO voor de rest van 2018.

8. Rondvraag
9. Sluiting

Aanmelden spreekrecht publiek
Aanmelden voor het spreekrecht kan voorafgaand aan de vergadering bij de secretaris van het VHL-Beraad, de heer C.J. (Kees) Steehouwer, 06 51999415 of k.steehouwer@vianen.nl.

Raadplegen stukken op website
De agenda voor de openbare vergadering van het VHL-Beraad van 15 februari is geplaatst in de Raadinformatiesystemen van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en op www.vijfheerenlanden.nl. De vergadering is ook live te beluisteren en op een later moment terug te luisteren op www.vianen.nl.