Bekendmakingen en besluiten week 7 - 2018

13-02-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 8 februari 2018
Zaaknummer: 106024
Omschrijving: vergunningplichtige opties bij 26 woningen in deelgebied Het Lint / Hagenborgh, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Zoete Brederodepad 1, 3, 17 en 25, Hoevesteinse Lint 27, 31, 35, 39, 49 en 53, Hagesteinsestraat 86, 92, 95 en 100, Jefkespad 1, 3, 4 en 6, Valse IJsboutpad 2, 4 en 12, Gieser Wildemanpad 9, 11 en 15 en Ligusterpad 2 en 4 te Hoef en Haag

Verzenddatum: 29 januari 2018
Zaaknummer: 103734
Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Boerenzwaluwpad te Hoef en Haag

Verzenddatum: 1 februari 2018
Zaaknummer: 103195
Omschrijving: het plaatsen van gevelreclame, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Voorstraat 27 te Vianen

Verzenddatum: 6 februari 2018
Zaaknummer: 98780
Omschrijving: uitoefenen van het horecabedrijf Suzette verleende exploitatievergunning
Locatie: Langendijk 2 te Vianen

Ter inzage

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Everdingen, Lange Meent 6b’
Burgemeester en wethouders van Vianen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Everdingen, Lange Meent 6b’ ter inzage ligt.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel: Lange Meent 6b te Everdingen. Het betreft een transformatie van twee bedrijfsruimten naar een ambachtelijke meubelmakerij met een bedrijfswoning.

Het ontwerpbestemmingsplan kan vanaf woensdag 14 februari 2018 tot en met dinsdag 27 maart 2018 tijdens kantooruren worden ingezien in de centrale hal van het Stadhuis aan de Voorstraat 30 te Vianen. De documenten zijn op papier in te zien bij de balie en digitaal via de publiekscomputer in de centrale hal. De ter inzage liggende stukken kunnen eveneens worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0620.bp0036-ON01.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen mondeling of bij voorkeur schriftelijk zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze moet u voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad Vianen, Postbus 46, 4130 EA te Vianen. Indien u mondeling wilt reageren, dient u hiervoor een telefonische afspraak te maken via het nummer: 0347 369 911 met de heer M.E. van der Gun van team Ruimtelijke Ontwikkeling. Zienswijzen indienen per mail is niet mogelijk.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit
(voorheen welstandscommissie) is op 14 februari 2018 van 11.00 uur tot 14.00 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 7 maart 2018 van 09.30 uur tot 12.30 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer B. Lammers 0347 369 341 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 13 februari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de wnd. secretaris,                           de burgemeester,

W. (Wybrand) Boersma                    W.G. (Wim) Groeneweg