Bekendmakingen en besluiten week 9 - 2018

27-02-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 14 februari 2018
Zaaknummer: VHL 1025
Omschrijving: het wijzigen van de 1e verdieping naar opslag behorende bij de winkel, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Voorstraat 60 te Hagestein

Verzenddatum: 14 februari 2018
Zaaknummer: 107918
Omschrijving: het realiseren van een winkel op de begane grond van twee monumenten, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Voorstraat 60 te Hagestein

Verzenddatum: 21 februari 2018
Zaaknummer: 106814
Omschrijving: het realiseren van een gevelopening in de zijgevel van de woning, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Kastanjelaan 1 te Vianen

Verzenddatum: 22 februari 2018
Zaaknummer: 102686
Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Walsland 100 te Vianen

Verzenddatum: 19 februari 2018
Zaaknummer: 106022
Omschrijving: het vestigen van een kringloopwinkel, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Hagenweg 7a te Vianen

Verzenddatum: 31 januari 2018
Zaaknummer: VHL6832
Omschrijving: toekennen nummer 10d voor een woonfuncite, besluit nummeraanduiding
Locatie: Aime Bonnastraat 10d te Vianen

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Verzenddatum beschikking: 21 februari 2018.
Zaaknummer: 97676
Voor: het aanbrengen van nieuwe haalkommen en renovatie van de sluis op  het stuw- en sluiscomplex Hagestein
Locatie: Lekdijk 7 te Hagestein.

Verzenddatum beschikking: 15 februari 2018.
Zaaknummer: 97129
Voor: het vervangen van leuningen en masten op het stuw- en sluiscomplex Hagestein
Locatie: Lekdijk 7 te Hagestein.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken of voorlopige voorzieningen, Postbus 16 005, 3500 DA  UTRECHT. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Eisen aan het beroepschrift

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken of voorlopige voorzieningen, Postbus 16 005, 3500 DA  Utrecht.
Het beroepschrift dient te bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en indien mogelijk een kopie van dat besluit, de gronden van het beroep en uw handtekening.

Voor het behandelen van een beroepschrift worden griffierechten geheven. Met vragen over de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de rechtbank.

Overige bekendmakingen

Aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer: VHL6832
Voor: plaatsen lichtreclame
Locatie: Ir D S Tuijnmanweg 10 te Vianen
Ontvangen: 31 januari 2018

Zaaknummer: VHL6833
Voor: het plaatsen van een dakkapel 
Locatie: Wilhelminastraat 68 te Vianen
Ontvangen: 2 februari 2018

Zaaknummer: VHL6833
Voor: het plaatsen van een dakkapel 
Locatie: Gaaspstraat 3 te Vianen
Ontvangen: 6 februari 2018

Zaaknummer: VHL6835
Voor: opslag roerende zaken 
Locatie: Laanakkerweg 2 te Vianen
Ontvangen: 6 februari 2018

Zaaknummer: VHL6839
Voor: het oprichten van 119 koopwoningen
Locatie: dorpshart te Hoef en Haag
Ontvangen: 8 februari 2018

Zaaknummer: VHL1056
Voor: het kappen van bomen
Locatie: Prins Bernhardstraat 28 te Vianen
Ontvangen: 9 februari 2018

Zaaknummer: VHL1056
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Prins Bernhardstraat 55 te Vianen
Ontvangen: 10 februari 2018

Zaaknummer: VHL7068
Voor: het oprichten van een woning op Kavel 16
Locatie: Hoevenweg 53 te Hagestein
Ontvangen: 11 februari 2018

Zaaknummer: VHL7077
Voor: het realiseren van een berging en een carport bij een woning
Locatie: Lijsterbesstraat 2 te Vianen
Ontvangen: 11 februari 2018

Zaaknummer: VHL9314
Voor: het realiseren van een voetgangersbrug over de stadsgracht
Locatie: Lijnbaan te Vianen
Ontvangen: 22 februari 2018

Zaaknummer: VHL8100
Voor: realiseren van een groot brandcompartiment in een bestaand winkelcentrum
Locatie: Lijnbaan 7-11 te Vianen
Ontvangen: 15 februari 2018

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen 0345 636 363.

Ter inzage

Bekendmaking vaststelling mandaat- en volmachtregeling bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden

De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik, alsmede de invorderingsambtenaren en de heffingsambtenaren van de gemeenten Leerdam en Vianen en het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden hebben respectievelijk op 23 januari en 6 februari 2018 besloten tot vaststelling van de Mandaat- en volmachtregeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden. Deze regeling stelt de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden en haar medewerkers in staat bevoegdheden uit te oefenen namens de genoemde bestuursorganen.

De Mandaat- en volmachtregeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden ligt tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage bij de recepties in de drie gemeentehuizen. De termijn van terinzagelegging is zes weken. Het inzien is kosteloos, voor kopieën zijn leges verschuldigd.
De Mandaat- en volmachtregeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden kunt u voorts raadplegen via de zoekdienst van de gemeentelijke websites en op overheid.nl.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergaderingen van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) zijn op 28 februari en 14 maart 2018 van 11.00 uur tot 14.00 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 7 maart 2018 van 09.30 uur tot 12.30 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw Angelique Reitsma 088 599 7573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 27 februari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de wnd. secretaris,                           de burgemeester,

W. (Wybrand) Boersma                    W.G. (Wim) Groeneweg