Bekendmakingen en besluiten week 10 - 2018

06-03-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 28 februari 2018
Zaaknummer: VHL6831
Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Wilhelminastraat 68 te Vianen

Verzenddatum: 16 februari 2018
Zaaknummer: 95518
Omschrijving: het vergroten van het schoolgebouw aan de oost- en noordwestzijde, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Uithoflaan 1 te Vianen

Verzenddatum: 22 februari 2018
Zaaknummer: 106022
Omschrijving: het bouwen van een woning, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Hoevenweg 23 te Hagestein

Verzenddatum: 22 februari 2018
Zaaknummer: 3806
Omschrijving: toekennen nummer 23 voor een nieuw te bouwen woning, besluit nummeraanduiding
Locatie: Hoevenweg 23 te Hagestein

Rectificatie:
Verzenddatum: 14 februari 2018
Zaaknummer: VHL 1025
Omschrijving: het wijzigen van de 1e verdieping naar opslag behorende bij de winkel, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Voorstraat 60 te Vianen

Verzenddatum: 14 februari 2018
Zaaknummer: 107918
Omschrijving: het realiseren van een winkel op de begane grond van twee monumenten, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Voorstraat 60 te Vianen

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure:

Verzenddatum beschikking: 22 februari 2018.
Zaaknummer: 99939
Voor: het vervangen van de vizierschuiven op  het stuw- en sluiscomplex Hagestein
Locatie: Lekdijk 7 te Hagestein.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken of voorlopige voorzieningen, Postbus 16 005, 3500 DA  UTRECHT. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Eisen aan het beroepschrift
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken of voorlopige voorzieningen, Postbus 16 005, 3500 DA  UTRECHT.
Het beroepschrift dient te bevatten:
uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en indien mogelijk een kopie van dat besluit, de gronden van het beroep en uw handtekening.

Voor het behandelen van een beroepschrift worden griffierechten geheven. Met vragen over de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de rechtbank.

Overige bekendmakingen:

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Uithoflaan 1 Vianen.

De gemeente Vianen heeft een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van de bestaande school het ‘Oosterlicht College’ aan de Uithoflaan 1 in Vianen.

De aanvraag om omgevingsvergunning is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op een aantal gevels van het schoolgebouw, vanwege het wegverkeer op de Bentz-Berg, Het Slyk en de rijksweg A2, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en heeft op 15 februari 2018 het besluit hogere waarden vastgesteld.

Indienen bezwaarschrift
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen, Postbus 46, 4130 EA  Vianen Ut. Het bezwaarschrift dient in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, en de gronden van het bezwaar te bevatten. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet voor het einde van deze termijn op de post zijn gedaan en binnen een week door ons zijn ontvangen. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Opschorten besluit hogere waarden
Om de werking van het besluit op te schorten kan een belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen. Een dergelijk - gemotiveerd - verzoek kan schriftelijk bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of digitaal via https://digitaalloket.raadvanstate.nl worden ingediend. Voor het instellen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Inzage van de stukken
Het besluit hogere waarden met de bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na bekendmaking, van 7 maart 2018 tot en met 17 april 2018, inzien bij de publieksbalie in het stadhuis van de gemeente Vianen.

Meer informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht, 088 022 50 00.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 14 maart 2018 van 11.00 uur tot 14.00 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 7 maart 2018 van 9.30 uur tot 12.30 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. (Angelique) Reitsma, 088 599 7573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 6 maart 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de wnd. secretaris,                           de burgemeester,

W. (Wybrand) Boersma                    W.G. (Wim) Groeneweg