Bekendmakingen en besluiten week 11 - 2018

12-03-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 1 maart 2018
Zaaknummer: VHL 6832
Omschrijving: het bevestigen van 2 reclame elementen tegen de gevel van het pand verleende omgevingsvergunning
Locatie: Ir D S Tuijnmanweg  10 te Vianen

Verzenddatum: 1 maart 2018
Zaaknummer: VHL 1025
Omschrijving: het wijzigen en splitsen van een woning monument en het plaatsen van plaatjes op de stoep, verleende omgevingsvergunning
Locatie: Voorstraat 62 a en 62b te Vianen

Verzenddatum: 1 maart 2018
Zaaknummer: VHL 10160
Omschrijving: intrekken van nummer 62 en het toekennen nummer 62a en 62b voor het wijzigen en splitsen van een woning, besluit nummeraanduiding
Locatie: Voorstraat 62 a en 62b te Vianen

Aanvraag omgevingsvergunning:

Zaaknummer: VHL 11602
Voor: Nieuw te bouwen woning in Hoef en Haag
Locatie: Kavel 3 Hoevenweg te Hagestein
Ontvangen: 5 maart 2018

Zaaknummer: VHL 11330
Voor: het plaatsen van een dakkapel op het dakvalk
Locatie: Populierstraat 34 te Vianen
Ontvangen: 5 maart 2018

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Dienstverlening - Vergunningen, T: 088 599 8888

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Granplaza Party & Events Centre Vianen B.V. voor het adres:
Hagenweg 3D, 4131 LX Vianen. De melding betreft het oprichten van het bedrijf.
• Mc Mechanic voor het adres:
Nijensteinseweg 15, 4124 AT Hagestein. De melding heeft betrekking op het starten van een garagebedrijf.
• Joost Handelsbedrijf voor het adres:
Stuartweg 19, 4131 NH Vianen. De melding heeft betrekking op aanbrengen van een aparte ruimte voor schuren, schilderen en klein spuitwerk aan boten en apparaten (botenstalling en reparatie) op de percelen Stuartweg 19 en Industrieweg 9 in Vianen.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088-0225000.

Besluit

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Uithoflaan 1 Vianen.

De gemeente Vianen heeft een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van de bestaande school het ‘Oosterlicht College’ aan de Uithoflaan 1 in Vianen.

De aanvraag om omgevingsvergunning is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op een aantal gevels van het schoolgebouw, vanwege het wegverkeer op de Bentz-Berg, Het Slyk en de rijksweg A2, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en heeft op 15 februari 2018 het besluit hogere waarden vastgesteld.

Indienen bezwaarschrift

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen, Postbus 46, 4130 EA  Vianen Ut. Het bezwaarschrift dient in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, en de gronden van het bezwaar te bevatten. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet voor het einde van deze termijn op de post zijn gedaan en binnen een week door ons zijn ontvangen. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Opschorten besluit hogere waarden

Om de werking van het besluit op te schorten kan een belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen. Een dergelijk - gemotiveerd - verzoek kan schriftelijk bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of digitaal via https://digitaalloket.raadvanstate.nl worden ingediend. Voor het instellen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Inzage van de stukken

Het besluit hogere waarden met de bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na bekendmaking, van 7 maart 2018 tot en met 17 april 2018, inzien bij de publieksbalie in het stadhuis van de gemeente Vianen.


Voor informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon (088) 022 50 00. 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit
(voorheen welstandscommissie) is op 15 maart 2018 van 11.00 uur tot 14.00 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 18 april 2018 van 09.30 uur tot 12.30 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. (Angelique) Reitsma, T: (088) 599 7573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 13 maart 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,


de loco secretaris                                           de burgemeester


W. (Wybrand) Boersma                               W.G. (Wim) Groeneweg