Raadsvergadering van dinsdag 20 maart 2018

12-03-2018

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 20 maart om 20.00 uur in de raadzaal van het Stadhuis op de Voorstraat. De agenda luidt als volgt:

Agenda

Opening

Algemeen

1. Vaststelling agenda voor de openbare raadsvergadering van 20 maart 2018
2. Spreekrecht publiek / vragen van raadsleden / actuele zaken vanuit het college
3. Mededelingen
4. Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 20 februari 2018

Hamerstukken

5. Ingekomen stukken
6. Aanvullen budget duurzaamheidslening gemeente Vianen
7. Gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan “Dorpen” voor het perceel tussen Biezenweg 6 en 8 in Hagestein.
8. Afwegingskader VTH-taken, vergunningverlening, toezicht en handhaving (onder voorbehoud van advies VHL-Beraad)

Bespreekpunt

9. Bestemmingsplan zorglandgoed Bloemendaal

Sluiting

Meeluisteren met raadsvergadering;

De openbare raadsvergadering van 20 maart 2018 is live mee te luisteren via de website www.vianen.nl.

Aanmelden spreekrecht publiek:

Burgers of vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en verenigingen die gebruik willen
maken van het spreekrecht voor het publiek kunnen zich hiervoor aanmelden bij de griffier,
de heer C.J. (Kees) Steehouwer: telefoon: 06 51999415, e-mail: k.steehouwer@vianen.nl.

Raadplegen stukken op website:

De agenda (met achterliggende stukken) is te raadplegen op de website www.vianen.nl. Klik bij A-Z index op de G van Gemeenteraad. Dan op Vergaderingen gemeenteraad en bij 20 maart 2018 kunt u de agenda met achterliggende stukken inzien en/of downloaden.