Bekendmakingen en besluiten week 13 - 2018

27-03-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 20 maart 2018
Zaaknummer: VHL 12854
Omschrijving: De aanvraag/legalisatie bouw van de schuur aan de woning, na aanpassing ervan (het verkleinen tot 3 meter achter de voorgevellijn), verleende omgevingsvergunning
Activiteit: Bouwen
Locatie: Hogelandseweg 75 te Vianen

Verzenddatum: 15 maart 2018
Zaaknummer: 107910
Omschrijving: het bouwen van een woning (kavel 1, Hoef en Haag), verleende omgevingsvergunning
Activiteit: Bouwen
Locatie: Hoevenweg 17 te Hagestein

Verzenddatum: 19 maart 2018
Zaaknummer: 103319
Omschrijving: Toekennen huisnummer voor de bouw van een woning, besluit nummeraanduiding
Locatie: Hoevenweg 17 te Hagestein

Verzenddatum: 15 maart 2018
Zaaknummer: VHL 2602
Omschrijving: Toekennen huisnummers voor de bouw van 32 woningen, besluit nummeraanduiding
Locatie: Veldesdoornpad 2 t/m 14 (even), Veldesdoornpad 1 en 3, Laurierskerspad 2 t/m 16 (even), Hoevesteinse Lint 55 t/m 83 (oneven) te Hoef en Haag

Verzenddatum: 15 maart 2018
Zaaknummer: 107910
Omschrijving: het bouwen van 32 woningen, verleende omgevingsvergunning
Activiteit: Bouwen
Locatie: Veldesdoornpad 2 t/m 14 (even), Veldesdoornpad 1 en 3, Laurierskerspad 2 t/m 16 (even), Hoevesteinse Lint 55 t/m 83 (oneven) te Hoef en Haag

OVERIGE BEKENDMAKINGEN:

Verlengen beslistermijn:

Zaaknummer: VHL 95920
Verzenddatum: 20 september 2018
Omschrijving: het bouwen van 23 appartementen, type “Lodewijck”, project “Vijfheerenlanden”, kennisgeving verlening beslistermijn
Locatie: Vijfheerenlanden te Vianen

Aanvraag omgevingsvergunning:

Zaaknummer: VHL 13666
Voor: Beschoeiing
Activiteit: Bouwen (grondkering of damwand plaatsen)
Locatie: Lekdijk 30  te Vianen
Ontvangen: 10 augustus 2018

Zaaknummer: VHL 14445
Voor: plaatsing van een pinbox
Activiteit: Bouwen
Locatie: Ursulinenhof 1 te Vianen
Ontvangen: 21 maart 2018

Zaaknummer: VHL 14091
Voor: bouwen garage
Activiteit: Bouwen
Locatie: terrein aan de Molenstraat te Vianen
Ontvangen: 19 maart 2018

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen 088 599 8888

KENNISGEVING OVEREENKOMST OVER GRONDEXPLOITATIE ZORGLANDGOED BLOEMENDAAL

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen maakt op grond van artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij, voor de realisatie van een zorglandgoed een anterieure overeenkomst is aangegaan, waarin een onderdeel over grondexploitatie is opgenomen.
De overeenkomst heeft betrekking op het volgende perceel: Gronden in eigendom van LekstedeWonen ten westen van de Lange Waaijsteeg, tussen de Helsdingse Achterweg en de Panoven, kadastraal bekend gemeente Vianen, sectie K, nummers 82, 233 en 234.
Datum van de overeenkomst: 28 februari 2018.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze anterieure overeenkomst kan, conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, met ingang van 28 maart 2018 voor een periode van 6 weken tijdens kantooruren worden ingezien bij de receptie in de centrale hal van het Stadhuis aan de Voorstraat 30 te Vianen.
De anterieure overeenkomst zelf ligt niet ter inzage. Tegen de anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 28 maart 2018 van 11.00 uur tot 14.00 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 14 april 2018 van 09.30 uur tot 12.30 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw Angelique Reitsma 088 599 7375 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 27 maart 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,


de loco secretaris                                           de burgemeester


W. (Wybrand) Boersma                               W.G. (Wim) Groeneweg