Bekendmakingen en besluiten week 16 - 2018

17-04-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 12 april 2018.
Zaaknummer: VHL 8100.
Omschrijving: vaststelling niveau brandveiligheid door toepassing groot brandcompartiment, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Lijnbaan 5, 7, 9, 9a en 11 te Vianen.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer: VHL 17407.
Voor: herbouw en renovatie van een bestaand kantoorpand.
Activiteit: bouwen, reclame, melding brandveiliggebruik en sloopmelding.
Locatie: De Limiet 14 te Vianen.
Ontvangen: 11 april 2018.

Zaaknummer: VHL 17402.
Voor: dakkapel.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Ganzenkamp 6 te Vianen.
Ontvangen: 11 april 2018.

Zaaknummer: VHL 17396.
Voor: dakkapel.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Franciscushof 40 te Vianen.
Ontvangen: 11 april 2018.

Zaaknummer: VHL 17221.
Voor: 2 dakkapellen.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Diefdijk 11 te Vianen.
Ontvangen: 12 april 2018.

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen 088 599 8888.

Hoef en Haag fase 2 – Straatnaambesluit

Besluiten ex art. 2 Verordening naamgeving en nummering gemeente Vianen 2010 Het masterplan voor Hoef en Haag dat enkele jaren geleden door de raad werd vastgesteld heeft als ondertitel: Dorps wonen aan de rivier. Geen nieuwe woonwijk van de stad Vianen of een uitbreiding van het dorp Hagestein maar - zoals ook te zien is op het bouwbord - een Nieuw dorp aan de rivier de Lek. En daar hoort ook een nieuwe plaatsnaam bij, en dat is vanzelfsprekend Hoef en Haag geworden.

Ook de straten in Hoef en Haag moeten een naam krijgen. De ontwerpers van Hoef en Haag hebben zich door de historie en de omgeving laten inspireren en voor elk deelgebied en elk type straat een lijst met mogelijke namen opgesteld. Uit die lijst is een keuze gemaakt voor de straten in de eerste fase van Hoef en Haag, en die straatnamen zijn al ‘in gebruik’. Voor de nieuwe straatnamen in fase 2 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vianen op 10 april 2018 een zogenoemd Straatnaambesluit genomen. Voor de drie nieuwe bruggen in Hoef en Haag is eveneens aan naam vastgesteld. Het Straatnaambesluit ligt met ingang van 18 april 2018 gedurende 6 weken (dus tot en met 29 mei 2018) tijdens kantooruren ter inzage in de centrale hal van het Stadhuis aan de Voorstraat 30 te Vianen.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan tegen elk van deze besluiten binnen de termijn van terinzagelegging bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Vianen. U richt het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen, Postbus 46,4130 EA Vianen. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Indien u als belanghebbende bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Utrecht (Sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht). Een voorlopige voorziening kan door de  voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling 030 223 3600.

Bekendmaking vaststelling Verordening woonoverlast Vianen

Per 1 juli 2018 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze wet behelst het opnemen van een nieuw artikel 151d in de Gemeentewet waarin de gemeenteraad de bevoegdheid krijgt om bij verordening de burgemeester toe te staan om een gedragsaanwijzing te geven aan gebruikers van woningen en erven dan wel de eigenaren daarvan als zij ernstige en stelselmatige hinder veroorzaken voor hun omgeving. Met deze maatregel kan de burgemeester woonoverlast aanpakken als andere middelen niet voorhanden zijn of niet het gewenste effect hebben gehad. Gelet hierop heeft de gemeenteraad van Vianen op 23 januari 2018 besloten de Verordening woonoverlast Vianen vast te stellen.

De Verordening woonoverlast Vianen ligt vanaf 18 april 2018 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage bij de receptie in het Stadhuis. De termijn van terinzagelegging is 12 weken. Het inzien is kosteloos, voor kopieën zijn leges verschuldigd. De verordening kunt u ook raadplegen via de zoekdienst van de website www.overheid.nl.

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Dekker Hout Vianen B.V. voor het adres Dijkleger 8, 4131 MA Vianen. De melding heeft betrekking op het realiseren van een PGS container.
  • Asgro & Van der Voort IJsselstein B.V. voor het adres Eendrachtsweg 10, 4131 NS Vianen. De melding heeft betrekking op het starten van het bedrijf.
  • HJ Metaalbewerking voor het adres Mijlweg 5 A, 4131 PJ Vianen. De melding heeft betrekking op het oprichten van een metaalbewerkingsbedrijf.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst 088 022 5000.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 26 april 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 30 mei 2018 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw Angelique Reitsma 088 599 7375 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 17 april 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,


de loco secretaris                                           de burgemeester


W. (Wybrand) Boersma                               W.G. (Wim) Groeneweg