Bekendmakingen en besluiten week 17 - 2018

24-04-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 16 maart 2018.
Zaaknummer: VHL 10955 / 105136.
Omschrijving: het vestigen van een evenementen- en partycentrum (Granplaza), geweigerde  omgevingsvergunning.
Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 
Locatie: Hageweg nabij 3e te Vianen.

Verzenddatum: 19 april 2018.
Zaaknummer: 102416.
Omschrijving: toekennen nummer voor vervangende nieuwbouwwoning, besluit nummeraanduiding.
Locatie: Diefdijk 16 te Everdingen.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer: VHL 17765.
Voor: uitbouw bij woning.
Activiteit: bouwen, aanleg.
Locatie: Herman de Manstraat 18 te Vianen.
Ontvangen: 14 april 2018.

Zaaknummer: VHL 18305.
Voor: wijziging op verleende vergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Hoevensteinse Lint 2 te Hoef en Haag.
Ontvangen: 18 april 2018.

Zaaknummer: VHL 18230.
Voor: wijziging maximale oppervlakte bebouwing.
Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Locatie: Autenasekade 3 te Vianen.
Ontvangen: 18 april 2018.

Zaaknummer: VHL 13271.
Voor: bemaling t.b.v. heet plaatsen van kolken.
Activiteit: acceptatie melding lozen buiten inrichting.
Locatie: Brugstraat te Vianen.
Ontvangen: 14 maart 2018.

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen 088 599 8888.

Bekendmaking beleidsregel individuele bijzondere bijstand 2018 Werk en Inkomen Lekstroom

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen maakt bekend dat het college van Vianen in de vergadering van 13 februari 2018 heeft besloten tot de vaststelling de beleidsregel individuele bijzondere bijstand 2018.

De beleidsregel treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2018. De regeling ligt tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage bij de receptie in het Stadhuis. De termijn van ter inzage legging is 4 weken. Het inzien is kosteloos, voor kopieën zijn leges verschuldigd. De Beleidsregels kunt u binnenkort raadplegen via de zoekdienst van de website www.overheid.nl

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 26 april 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 30 mei 2018 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw Angelique Reitsma 088 599 7375 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 24 april 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,


de loco secretaris                                           de burgemeester


W. (Wybrand) Boersma                               W.G. (Wim) Groeneweg