Bekendmakingen en besluiten week 18 - 2018

01-05-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 26 april 2018.
Zaaknummer: VHL 11330.
Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel op het voor dakvlak van de woning, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: De Zijp 64 te Vianen.

Overige bekendmakingen

Aanvraag omgevingsvergunning
Zaaknummer: VHL 18628.
Voor: terrasoverkapping.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Klaverkamp 132 te Vianen.
Ontvangen: 20 april 2018.

Zaaknummer: VHL 19188.
Voor: type c inrichting.
Activiteit: milieu.
Locatie: Laanakkerweg 2 te Vianen.
Ontvangen: 26 april 2018.

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen, 088 599 8888.

Ter inzage

Bestemmingsplan ‘Zorglandgoed Bloemendaal’
Burgemeester en wethouders van Vianen maken op grond van artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 2 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Zorglandgoed Bloemendaal’. Het plangebied ligt tussen de Helsdingse Achterweg, de Lange Waaysteeg en het Merwedekanaal in Vianen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Zorglandgoed Bloemendaal’ kan vanaf woensdag 2 mei 2018 tot en met dinsdag 13 juni 2018 tijdens kantooruren worden ingezien in de centrale hal van het Stadhuis aan de Voorstraat 30 te Vianen. De documenten zijn op papier in te zien bij de balie en digitaal via de publiekscomputer in de centrale hal. De ter inzage liggende stukken kunnen eveneens worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0620.bp0033.VG01.

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt of die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken dan wel de belanghebbende die bezwaar heeft tegen de in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen kan op grond van artikel 8.2 van de Wet op de ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzageligging beroep instellen en een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ingevolge artikel 3.8, vijfde lid van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Indien echter bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, treedt het besluit pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit
(voorheen welstandscommissie) is op 7 mei 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie
De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 30 mei 2018 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw Angelique Reitsma, 088 599 7375 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 1 mei 2018
Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris   de burgemeester

F. (Francis) Jongmans                                W.G. (Wim) Groeneweg