Bekendmakingen en besluiten week 19 - 2018

08-05-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Zaaknummer: VHL7068.
Verzenddatum: 3 mei 2018.
Omschrijving: het bouwen van een woning, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Hoevenweg 53 (kavel 16) te Hagestein.

Zaaknummer: VHL14250.
Verzenddatum: 3 mei 2018.
Omschrijving: toekennen nummeraanduiding 53 voor het bouwen van een woning, besluit nummeraanduiding.
Locatie: Hoevenweg 53 te Hagestein.

Zaaknummer: VHL7037.
Verzenddatum: 2 mei 2018.
Omschrijving: kappen van bomen, omgevingsvergunningsvrij.
Activiteit: houtopstand te vellen of te doen vellen.
Locatie: Prins Bernardstraat te Vianen.

Zaaknummer: VHL10985.
Verzenddatum: 2 mei 2018.
Omschrijving: het legaliseren van een groot brandcompartiment met een gelijkwaardige oplossing, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Hagenweg 3 te Vianen.

Zaaknummer: VHL10900.
Verzenddatum: 20 april 2018.
Omschrijving: het bouwen van een woning (na sloop van bestaande woning), verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Diefdijk 16 te Everdingen.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer: VHL19629.
Voor: plaatsen dakkapel.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Boerenzwaluwpad 16 te Hoef en Haag.
Ontvangen: 1 mei 2018.

Zaaknummer: VHL19494.
Voor: het legaliseren van de bijgebouw bij de woning aangebouwd bijgebouw.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Lekdijk 30 te Everdingen.
Ontvangen: 30 april 2018.

Zaaknummer: VHL14562.
Omschrijving: boringen voor gesloten energiesysteem.
Activiteit: melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen.
Locatie: Merwedekade 8 te Vianen.
Ontvangen: 22 maart 2018.

Zaaknummer: VHL19211.
Voor: plaatsen dakkapellen.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Boerenzwaluwpad 7 te Hoef en Haag.
Ontvangen: 26 april 2018.

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen 088 599 8888.

Kennisgeving Ontwerp Beschikking

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Zaaknummer: V65471 Gebouw 1
Het college van burgemeester en wethouders van Vianen heeft op 21 juli 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor de verbouwing van gebouw 1 (G1) op Fort Everdingen op het perceel Noodweg 4, 4121KK Everdingen, kadastraal bekend gemeente Culemborg, sectie L en nummer 449. De aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten:
• het gebruik en (ver)bouwen van gronden of bouwwerken in relatie met het bestemmingsplan;
• handelingen met gevolgen voor een beschermd monument.

Zaaknummer: V65473 gebouw G2
Het college van burgemeester en wethouders van Vianen heeft op 21 juli 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor de verbouwing van gebouw 2 (G2) op Fort Everdingen op het perceel Noodweg 4, 4121KK Everdingen, kadastraal bekend gemeente Vianen, sectie G en nummer 923. De aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten:
• het gebruik en (ver)bouwen van gronden of bouwwerken in relatie met het bestemmingsplan;
• handelingen met gevolgen voor een beschermd monument;
• bouwen. (i.v.m. constructieve veiligheid).

Zaaknummer: V65474 Contrescrap
Het college van burgemeester en wethouders van Vianen heeft op 21 juli 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor het herstel van luiken en vloeren van de Contrescarp op Fort Everdingen op het perceel Noodweg 4, 4121KK Everdingen, kadastraal bekend gemeente Vianen, sectie G en nummer 923 en gemeente Culemborg, sectie L en nummer 449. De aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten:
• het gebruik en (ver)bouwen van gronden of bouwwerken in relatie met het bestemmingsplan;
• handelingen met gevolgen voor een beschermd monument.

Zaaknummer: V65475 vervangen hekwerken
Het college van burgemeester en wethouders van Vianen heeft op 21 juli 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor het vervangen van hekwerken op Fort Everdingen op het perceel Noodweg 4, 4121KK Everdingen, kadastraal bekend gemeente Vianen, sectie G en nummer 921 en 923 en gemeente Culemborg, sectie L en nummer 449. De aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten:
• het gebruik en (ver)bouwen van gronden of bouwwerken in relatie met het bestemmingsplan;
• handelingen met gevolgen voor een beschermd monument;
• bouwen.

Zaaknummer: V65476 hergebruik Bosloods
Het college van burgemeester en wethouders van Vianen heeft op 21 juli 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor het hergebruiken van de B.O.S. loods tbv. opslag en heftruckstalling op het perceel Noodweg 4, 4121KK Everdingen, kadastraal bekend gemeente Culemborg, sectie L en nummer 449. De aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten:
• het gebruik en (ver)bouwen van gronden of bouwwerken in relatie met het bestemmingsplan;
• handelingen met gevolgen voor een beschermd monument.

Zaaknummer: VHL 1893 tankstation
Het college van burgemeester en wethouders van Vianen heeft op 12 januari 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor het actualiseren van de milieuvergunning van een tankstation en een autobedrijf op het perceel Sportlaan 7 te Vianen. De aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten:
• inrichting oprichting (Milieu).

Zienswijzen

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage in het Stadhuis van Vianen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag tijdens kantooruren in te zien. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht en worden verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van Vianen, postbus 46, 4130 EA Vianen. Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Van den Hoven Kunststoftechniek b.v. voor het adres Lange Dreef 10, 4131 NH Vianen. De melding heeft betrekking op het starten van een bedrijf voor het bewerken van kunststoffen en hout tot technische onderdelen en interieurproducten.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst 088-0225000.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 9 mei 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 30 mei 2018 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw Angelique Reitsma 088 599 7375 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 8 mei 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris   de burgemeester

F. (Francis) Jongmans                                W.G. (Wim) Groeneweg