Bekendmakingen en besluiten week 20 - 2018

16-05-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 19 april 2018.
Zaaknummer: 8972.
Omschrijving: verleende Drank- en horecawetvergunning, exploitatievergunning en aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten voor café Bij Verweij.
Locatie: Voorstraat 47, Vianen.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer: VHL20305.
Voor: het produceren van betonproducten (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).
Activiteit: Inrichting oprichten (Milieu).
Locatie: Hoogewaard 4 te Vianen.
Ontvangen: 7 mei 2018.

Zaaknummer: VHL20249.
Voor: het renoveren van een woning.
Activiteit: bouwen, handelen met gevolgen voor beschermde monumenten, slopen.
Locatie: Badhuisstraat 2a te Vianen.
Ontvangen: 7 mei 2018.
Zaaknummer: VHL19494.

Aanvraag Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horeca/evenementenvergunning

Zaaknummer: 17360.
Omschrijving: aanvraag Drank- en horecawetvergunning en exploitatievergunning
Kwalitaria Delifrance.
Locatie: Lijnbaan 15, Vianen.
Ontvangstdatum: 13 april 2018.

Voorbereidingsbesluit stedelijke gebieden gemeente Vianen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, gelezen in samenhang met artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 april 2018 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor de stedelijke gebieden van de gemeente Vianen, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart van het besluitgebied. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het voorkomen dat bestaande en te realiseren bijgebouwen als zelfstandige woonfunctie in gebruik worden genomen en dat tweedelijns bebouwing bewoond wordt. Het voorbereidingsbesluit geldt voor een termijn van een jaar en treedt in werking op 17 mei 2018.

Dit voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 16 mei 2018 voor een termijn van zes weken ter inzage bij het Stadhuis van Vianen, Voorstraat 30 in Vianen. Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale identificatienummer is: NL.IMRO.0620.bp0038-VB01.

Met deze melding maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat zij op basis van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening voornemens zijn om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het bovenstaande gebied.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is 23 mei 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 30 mei 2018 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. (Angelique) Reitsma 088 599 7573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 15 mei 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris   de burgemeester

F. (Francis) Jongmans                                W.G. (Wim) Groeneweg