Bekendmakingen en besluiten week 21 - 2018

18-05-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 19 april 2018.
Zaaknummer: 8972.
Omschrijving: verleende Drank- en horecawetvergunning, exploitatievergunning en aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten voor café Bij Verweij.
Locatie: Voorstraat 47, Vianen.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer: 21039.
Voor: het bouwen van een parkeerdek.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Placotiweg 6 te Vianen.
Ontvangen: 14 mei 2018.

Zaaknummer: VHL20893.
Voor: het bouwen van een 2-onder-1-kap woning.
Activiteit: bouwen, werk of werkzaamheden uitvoeren, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Locatie: Achterkade 19 te Vianen.
Ontvangen: 12 mei 2018.

Zaaknummer: VHL20833.
Voor: het vergroten van de keuken.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Prins Bernhardstraat 75 te Vianen.
Ontvangen: 11 mei 2018.

Zaaknummer: VHL20744.
Voor: het wijzigen van de bestaande bebouwing in 8 appartementen.
Activiteit: bouwen, slopen.
Locatie: Weesdijk 29a, Keizerstraat 5 en 7 te Vianen.
Ontvangen: 9 mei 2018.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Everdingen, Lange Meent 6b’

Burgemeester en wethouders van Vianen maken op grond van artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van woensdag 23 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Everdingen, Lange Meent 6b’. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel: Lange Meent 6b te Everdingen. Het betreft een transformatie van twee bedrijfsruimten naar een ambachtelijke meubelmakerij met een bedrijfswoning.

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Everdingen, Lange Meent 6b’ kan vanaf woensdag 23 mei 2018 tot en met dinsdag 3 juli 2018 tijdens kantooruren worden ingezien in de centrale hal van het Stadhuis aan de Voorstraat 30 te Vianen. De documenten zijn op papier in te zien bij de balie en digitaal via de publiekscomputer in de centrale hal. De ter inzage liggende stukken kunnen eveneens worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale identificatienummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0620.bp0036.VG01.

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt of die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken dan wel de belanghebbende die bezwaar heeft tegen de in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen kan op grond van artikel 8.2 van de Wet op de ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzageligging beroep instellen en een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ingevolge artikel 3.8, vijfde lid van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Indien echter bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, treedt het besluit pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is 23 mei 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 30 mei 2018 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. (Angelique) Reitsma 088 599 7573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 22 mei 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris   de burgemeester

F. (Francis) Jongmans                                W.G. (Wim) Groeneweg