Bekendmakingen en besluiten week 23 - 2018

05-06-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Verzenddatum: 29 mei 2018.
Zaaknummer: 17360.
Omschrijving: verleende exploitatievergunning voor Kwalitaria Delifrance.
Locatie: Lijnbaan 15, Vianen.

Verzenddatum: 29 mei 2018.
Zaaknummer: 15007.
Omschrijving: verleende vergunning voor de Avondvierdaagse.
Locatie: diverse plaatsen, Vianen.

Overige bekendmakingen

Aanleg E-Oplaadplaats

Aanleg E-Oplaadplaats ten behoeve voor het opladen van elektrische auto’s aan de Batenborch ter hoogte van nummer 2 te Vianen. Hiervoor geldt Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994), art. 15, lid 1, en het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats

Zaaknummer: 22994.
Verzenddatum: 31-5-2018.
Voor: aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken ter hoogte van Rietkamp 83 Vianen.
Hiervoor geldt Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994), art. 15, lid 1, en het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

Bekendmaking harmonisatie verordening starterslening

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen maakt bekend dat de gemeenteraad van Vianen in de openbare vergadering van 15 mei 2018 heeft besloten tot harmonisatie van de regeling voor de starterslening met de regelingen van de gemeenten Vianen en Zederik. De nieuwe verordening, Verordening Starterslening Vianen 2018, treedt in werking 1 dag na deze bekendmaking.

De nieuwe verordening ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage bij de receptie in het Stadhuis. De termijn van terinzagelegging is 12 weken. Het inzien is kosteloos, voor kopieën zijn leges verschuldigd. De verordening kunt u ook raadplegen via de zoekdienst van de website Overheid.nl.

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken bekend dat zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

  • Nefco Services BV, Regterweistraat 15, 4181 CE te Waardenburg, t.b.v. het vervoer van propaan danwel LPG naar de Autenasekade 9, 4124 PE Vianen.

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 6 juni tot en met 17 juli 2018. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Vianen, Postbus 46, 4130 EA Vianen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend. U kunt de stukken tijdens de openingstijden inzien bij het Stadhuis van Vianen, Voorstraat 30 in Vianen. Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols, E: e.pols@odru.nl.

Vianen, 5 juni 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris
F. (Francis) Jongmans

de burgemeester
W.G. (Wim) Groeneweg