Impressie bewonersavond sluipverkeer

05-06-2018

Wethouders Landwehr (Vianen) en Van Middelkoop (Zederik) gingen onlangs in gesprek met bewoners die langs de Bentz-Berg in Vianen wonen, waar veel overlast is van sluipverkeer in de spits. Daarnaast speelt het probleem breder. Zo loopt Meerkerk vast bij een calamiteit of extreme file op A27 en kunnen vrachtwagens elkaar niet passeren in de nauwe straten in Meerkerk. Zederik en Vianen trekken bestuurlijk samen op om het sluipverkeer op de agenda te zetten.

Tijdens de bewonersavond zijn ongeveer 80 mensen aanwezig. Ook een aantal raadsleden en de initiatiefnemers van de bewonerspetitie wonen de avond bij. De bewoners willen een gezonde leefomgeving, verkeersveiligheid bij het oversteken en bereikbaarheid van de aanliggende woonwijken van de Bentz-Berg.

Varianten onderzocht

Onderzoeksbureau Megaborn heeft op verzoek van de gemeente meerdere varianten onderzocht om sluipverkeer te weren. De maatregelen variëren van 250.000 euro tot 5,5 miljoen euro. Het probleem bij alle oplossingen is dat het sluipverkeer een andere sluiproute door Vianen zal zoeken. Pas bij 12 minuten vertraging zal verkeer op het hoofdwegennet blijven.

Verbreding A27

Rijkswaterstaat (RWS) geeft aan dat de verbreding A27 over 3 à 4 jaar in uitvoering gaat. Op de vraag of de afrit vanaf de A2 niet geknepen kan worden geeft RWS aan dat dit leidt tot extra filevorming op het weefvak/afrit en op de rechter rijstrook van de A2 terwijl op de overige rijstroken toch nog doorgereden kan worden. Dit is uit het oogpunt van verkeersveiligheid een zeer ongewenste situatie. Het vraagstuk van het sluipverkeer moet bij de bron worden aangepast: het zeer onaantrekkelijk maken om door Vianen heen te gaan sluipen.

Bewonersverzoeken onderzocht

Afgesproken is dat de volgende bewonersverzoeken worden onderzocht:
Mogelijke ontsluiting nieuwe wijk Helsdingen via Westelijke Parallelweg/carpoolplaats;
Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers verbeteren met een verkeerslicht, zebrapad en/of rotonde;
Vrachtwagens weren door vrachtwagenverbod (tijdens de spits);
Fijnstofmeting door het RIVM;
Routeinformatie op de snelweg;
Afrit A2 versmallen tot 1 rijbaan.

Comité of stichting

Ook Stichting De Hagen is aanwezig. Deze groep mensen is het gelukt, door zich te organiseren, om aan tafel te komen bij Rijkswaterstaat en mee te denken over de verbreding van de A27. Zij raden de aanwezigen aan om ook een comité of stichting te vormen. Veel bewoners geven aan te willen meedenken. Stichting De Hagen is bereid om hen op weg te helpen. Ook de gemeente Vianen zal zo’n denktank omarmen en waar mogelijk ondersteunen.

Conclusie: niet het sluipverkeer is een probleem, maar de gevolgen ervan wel. De inwoners realiseren zich dat we het sluipverkeer niet kunnen weren/tegenhouden. Echter we kunnen het wel ontmoedigen en daarmee de overlast beperken. Mensen zijn bereid tot tijdelijk nog grotere overlast als dat nodig is om automobilisten ‘op te voeden’ en te ontmoedigen.