Raadsvergadering dinsdag 12 juni 2018

05-06-2018

De gemeenteraad van Vianen vergadert op dinsdag 12 juni om 20.00 uur in de raadzaal van het Stadhuis in Vianen, Voorstraat 30. De voorzitter van de avond is W.G. (Wim) Groeneweg, de griffier is C.J. (Kees) Steehouwer.

De agenda luidt als volgt:

Opening

Algemeen

 1. Vaststelling agenda voor de openbare raadsvergadering van 12 juni 2018.
 2. Spreekrecht publiek / vragen van raadsleden / actuele zaken vanuit het college.
 3. Mededelingen.
 4. Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 15 mei 2018.
 5. Ingekomen stukken.
 6. Programmabegroting 2019 Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede.
 7. (Ontwerp)begroting 2019, (ontwerp)begrotingswijziging 2018 en jaarstukken 2017 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODrU).
 8. Ontwerp jaarstukken 2017, ontwerp Programmabegroting 2018 en 1e wijziging Programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
 9. Plan van Scholen 2019 – 2021.
 10. Verzoek planologische medewerking legalisatie bestaand gebruik en legalisatie illegale bouwwerken Achterweg 2 te Hagestein.
 11. Toekomstige uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

Sluiting

Meeluisteren met raadsvergadering

De openbare raadsvergadering van 12 juni is live mee te luisteren via de website.

Aanmelden spreekrecht publiek

Inwoners of vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en verenigingen die gebruik willen
maken van het spreekrecht voor het publiek kunnen zich hiervoor aanmelden bij de griffier,
de heer C.J. (Kees) Steehouwer, T: 06 5199 9415 of E: k.steehouwer@vianen.nl.

Raadplegen stukken op website

De volledige agenda is te raadplegen op de website. Wanneer u op deze pagina de vergadering van 12 juni 2018 aanklikt, kunt u de agenda inzien en/of downloaden.