Bekendmakingen en besluiten week 24 - 2018

11-06-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 4 juni 2018.
Zaaknummer: VHL 22431.
Omschrijving: het plaatsen van een veranda in de achtertuin van de woning, verklaring omgevingsvergunningsvrij.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Dominicushof 36 te Vianen.

Verzenddatum: 1 juni 2018.
Zaaknummer: VHL 13055.
Omschrijving: legaliseren van een dakkapel, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan.
Locatie: De Bol 8 te Vianen.

Verzenddatum: 30 mei 2018.
Zaaknummer: VHL 18305.
Omschrijving: type- en kleurwijziging van bouwnummers 9, 10 en 26, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Laurierkerspad 16, Hoevensteinse Lint 71, Laurierkerspad 14 te Hoef en Haag.

Verzenddatum: 29 mei 2018.
Zaaknummer: VHL 7077.
Omschrijving: het plaatsen van een carport bij de woning, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Leisterbesstraat 2 te Vianen.

Verzenddatum: 29 mei 2018.
Zaaknummer: VHL 1432.
Omschrijving: het veranderen van de bestaande schuur, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan.
Locatie: Aimé Bonnastrat 20 te Vianen.

Verzenddatum: 25 mei 2018.
Zaaknummer: VHL 15774.
Omschrijving: het gedeeltelijk verwijderen van de draagmuur, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: slopen in het beschermd stadsgezicht.
Locatie: Keizerstraat 8 te Vianen.

Verzenddatum: 25 mei 2018.
Zaaknummer: VHL 16039.
Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan.
Locatie: Keizerstraat 8 te Vianen.

Verzenddatum: 7 juni 2018.
Zaaknummer: 23686.
Omschrijving: kennisgeving incidentele festiviteit Mamma Mia.
Locatie: Voorstraat 114, Vianen.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Aanvraag omgevingsvergunning
Zaaknummer: VHL 23580.
Voor: afwijking bestemmingsplan in verband met een evenement.
Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Locatie: Middelwaard te Vianen.
Ontvangen: 4 juni 2018.

Zaaknummer: VHL 23383.
Voor: het bouwen van een schuur met overkapping.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Jan van Arkelstraat 6 te Vianen.
Ontvangen: 1 juni 2018.

Zaaknummer: VHL 23256.
Voor: het bouwen van een duiventil.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Otto II van Gelrestraat 5 te Hoef en Haag.
Ontvangen: 31 mei 2018.

Zaaknummer: VHL 23028.
Voor: het bouwen van 39 woningen.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Dorpshart Hoef en Haag.
Ontvangen: 30 mei 2018.

Zaaknummer: VHL 22452.
Voor: verandering van een inrichting.
Activiteit: omgevingsvergunning beperkte milieutoets.
Locatie: De Limiet 23 te Vianen.
Ontvangen: 26 mei 2018.

Zaaknummer: VHL 22449.
Voor: het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Boerenzwaluwpad 16 te Hoef en haag.
Ontvangen: 26 mei 2018.

Zaaknummer: VHL 22437.
Voor: het realiseren van een nokverhoging van de woning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Dorpsstraat 37 te Hagestein.
Ontvangen: 25 mei 2018.

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen, T: 088 599 8888

Ontwerpbestemmingsplan ‘Sluiseiland’

Burgemeester en wethouders van Vianen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Sluiseiland” ter inzage ligt. Het plangebied ligt ten oosten van de binnenstad en Blankenborch tussen het Merwedekanaal, de Kanaalweg en de Brugdijk in Vianen. Doel van het bestemmingsplan is de ontwikkeling van het sluiseiland in Vianen met voornamelijk woningbouw.

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan kan vanaf woensdag 13 juni tot en met dinsdag 24 juli 2018 tijdens kantooruren worden ingezien in de centrale hal van het Stadhuis aan de Voorstraat 30 te Vianen. De documenten zijn op papier in te zien bij de balie en digitaal via de publiekscomputer in de centrale hal. De ter inzage liggende stukken kunnen eveneens worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale identificatienummer van het voorontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0620.bp0035-ON01.

Zienswijze(n)

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen mondeling of bij voorkeur schriftelijk zijn of haar zienswijze(n) over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke inspraakreactie moet u voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw reactie betrekking heeft en de reden(en) van de reactie.
Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Vianen, Postbus 46, 4130 EA VIANEN. Voor het indienen van mondelinge inspraakreactie dient een afspraak te worden gemaakt met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, T: 0347 369 911. Inspraakreacties indienen per e-mail is niet mogelijk.

Inloopbijeenkomst

Tevens is er op dinsdag 19 juni van 17.00 tot 20.00 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis in Vianen een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt het ontwerpbestemmingsplan toegelicht en kunt u hierover in gesprek met een aantal deskundigen op het gebied van stedenbouw en planontwikkeling. Ook is er een verder uitgewerkte maquette te zien. Naast het bestemmingsplan wordt tevens aandacht besteed aan stedenbouw, architectuur, landschap, duurzaamheid en proces.
Zoals aangegeven is het een inloopbijeenkomst. Dit betekent dat u tussen 17.00 uur en 20.00  uur kunt binnenlopen om de plannen te bekijken en uw vragen te stellen. Ook kunt u zich ter plekke inschrijven als belangstellende voor het project. Dit kan ook via de projectwebsite: www.sluiseiland-vianen.nl.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Sluiseiland Vianen
Het Sluiseiland is aangewezen als één van de ontwikkellocaties binnen het stedelijk gebied van de gemeente Vianen. De locatie wordt ontwikkeld tot woonbuurt met maximaal 184 woningen. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is het bestemmingsplan ‘Sluiseiland’ opgesteld.

Het nieuwe bestemmingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van woningen binnen het plangebied, vanwege het wegverkeer en vanwege het gezoneerde industrieterrein De Biezen - De Hagen, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarden die genoemd zijn in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarden. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld. De gemeente kan het bestemmingsplan pas vaststellen, nadat de ontheffing van de voorkeurswaarden is verleend.

Ter inzage

Het ontwerp van het besluit hogere waarden met bijbehorende stukken ligt van 13 juni 2018 tot en met 24 juli 2018 ter inzage. U kunt de documenten tijdens de inzagetermijn inzien bij de publieksbalie in het Stadhuis van de gemeente Vianen. Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst regio Utrecht, T: 088 022 5000.

Zienswijze(n)

Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden gedurende zes weken na deze publicatie zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden indienen. Bent u belanghebbende? Dan kunt u uw brief richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC  Utrecht, onder duidelijke vermelding van uw naam, uw adres en zaaknummer Z-2016-32142.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit
(voorheen welstandscommissie) is op 20 juni 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 30 mei 2018 van 09.30 uur tot 12.30 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw Angelique Reitsma, T: 088 599 7375 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 12 juni 2018
Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris   de burgemeester


F. (Francis) Jongmans                                W.G. (Wim) Groeneweg