Bekendmakingen en besluiten week 25 - 2018

18-06-2018

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Meldingen verkeersbesluiten

Zaaknummer: 24925.
Verzenddatum: 14 juni 2018.
Voor: wijzigen gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken van de Brinkstraat 32 naar Schramstraat
Vianen.
Hiervoor geldt: Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994), art. 15, lid 1, en het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

Bekendmaking aanwijzing overnachtingsgebieden voor camperaars

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen maakt bekend dat het college van Vianen in de vergadering van 28 maart 2017 heeft besloten om onderstaande locaties aan te wijzen als overnachtingsgebied voor camperaars. Het besluit treedt met deze publicatie in werking en ligt gedurende acht weken na deze bekendmaking voor iedereen ter inzage op het Stadhuis van de gemeente Vianen.

- Het evenemententerrein/P1 aan de Kanaalweg te Vianen;
- Parkeerplaats sportcentrum Helsdingen (achterste lus) aan de Westelijke Parallelweg te Vianen;
- Camperplaats aan de Buitenstad te Vianen;
- P2 aan de Aime Bonnastraat/Kanaalweg te Vianen;
- Parkeerplaats dorpshuis 't Knooppunt aan de Graaf Florisweg te Everdingen;
- Parkeerplaats dorpshuis de Biezen aan de Bongerd te Hagestein;
- Parkeerplaats dorpshuis de Krooshof aan de Sidewinde te Zijderveld.

Voor alle locaties geldt de voorwaarde dat men hier maximaal 3 x 24 uur mag overnachten. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend op de wijze zoals beschreven onder Bekendmaking verleende/geweigerde vergunningen. Het aanwijsbesluit kan worden ingezien bij de receptie in het Stadhuis van Vianen. Inzien en bezwaar maken zijn mogelijk tot zes weken na deze bekendmaking. Voor informatie kunt u contact opnemen met Team Recreatie.

Bekendmaking Plan van Scholen 2019-2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maakt bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 12 juni 2018 het Plan van Scholen 2019-2021 heeft vastgesteld. In het Plan van Scholen staan de aanvragen van schoolbesturen die een school in Hoef en Haag willen oprichten. Het plan is naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gestuurd. De minister stelt het plan voor 1 januari 2019 vast.

Het Plan van Scholen ligt met ingang van 21 juni tot en met 1 augustus 2018 ter inzage bij de receptie van het Stadhuis in Vianen. Tegen betaling van leges kan een kopie verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit
(voorheen welstandscommissie) is op 20 juni 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 11 juli 2018 van 09.30 uur tot 12.30 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw Angelique Reitsma, T: 088 599 7375 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 19 juni 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris   de burgemeester


F. (Francis) Jongmans                                W.G. (Wim) Groeneweg