Openstaande onderzoeksvragen n.a.v. bewonersavond Bentz-Berg

29-06-2018

Tijdens de bewonersavond over sluipverkeer is toegezegd dat de volgende bewonersverzoeken zouden worden onderzocht:

  • Ontsluiting nieuwe wijk Helsdingen via Westelijke Parallelweg/carpoolplaats
  • Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers verbeteren door met een verkeerslicht of een ander middel geregelde oversteekplaats, zebra’s en rotondes
  • Vrachtwagens weren door vrachtwagenverbod (tijdens de spits)
  • Routeinformatie op snelweg
  • Afrit A2 versmallen tot 1 rijbaan

Hieronder wordt een korte reactie gegeven op genoemde verzoeken:

Ontsluiting nieuwe wijk Helsdingen via Westelijke Parallelweg/carpoolplaats

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Helsdingen heeft dit aspect nooit gespeeld. Het plan is uitgegaan van twee ontsluitingen via gebiedsontsluitingswegen te weten Het Slijk en de Helsdingse Achterweg. Volgens het verkeersstructuurplan zijn dit gebiedsontsluitingswegen die ook ruim voldoende capaciteit hebben om het verkeer vanaf deze ontwikkellocatie te kunnen verwerken. We hebben het dan over 1640 motorvoertuigen (mvt)/etmaal. Wanneer we het aantal van 1640 mvt toedelen naar de maatgevende dagdelen ontstaat het volgende beeld:

Dagdeel Gem. percentrage  Voertuigen p/dd
Ochtendspits 14,5% 238
Rest dagdeel 41,4% 679
Avondspits 17,8% 292
Rest nachtdeel 26,3% 431


In het bestemmingsplan wordt er vanuit gegaan dat verdeling van motorvoertuigen gelijk over de twee ontsluitingen plaatsvindt; wat in de avondspits neerkomt op 146 mvt/avondspits en neerkomt op 70 mvt/p spitsuur.
Dit zijn geen aantallen die een ernstige verkeersdruk geven op de Bentz-Berg. Mogelijk wel de aantallen die bij rechts afslaande beweging van de Bentz-Berg naar Het Slijk er juist voor kunnen zorgen dat dit het doorgaande verkeer op de Bentz-Berg iets laat stagneren, waardoor er zo voldoende hiaten komen in de verkeerstroom op de Bentz-Berg om het langzaam verkeer te laten oversteken maar er ook voor zorgen dat de auto’s vanuit de wijk Amaliastein de gelegenheid krijgen om de Bentz-Berg op te rijden.

Bij een ontsluiting van de wijk Helsdingen via de parkeerplaats van het sportcentrum Helsdingen wordt woon-, werkverkeer over een parkeerplaats geleid waar ouders met kinderen lopen voor zwemlessen, sportactiviteiten en niet te vergeten schoolklassen die er overdag komen gymmen. Bovendien moet deze ontsluiting ook nog eens de fietsroute op de Monnikendreef kruisen. De beeldbepalende bomenlaan zal over een grote lengte onderbroken moeten worden om enigszins uitzicht te krijgen op deze fietsroute. Naast de bomenrij die het zicht op de fietsers zal ontnemen, ligt het fietspad ook nog eens hoger dan de huidige parkeerplaats waardoor zich een tweede uitzicht belemmerend aspect voordoet.  
Gelet op de relatief geringe hoeveelheid motorvoertuigen die de wijk genereert op de Bentz-Berg en de zéér onwenselijke nadelen via de ontsluitingsroute via de parkeerplaats van het sportcentrum Helsdingen is dit geen wenselijke oplossing.

Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers verbeteren door met een verkeerslicht of een ander middel geregelde oversteekplaats, zebra’s en rotondes

  • Het aanbrengen van verkeerslichten zal, zoals op de bewonersavond maar ook al in de beantwoording van de zienswijzen aangegeven, leiden tot een dusdanige stagnatie waardoor het verkeer snel naar andere routes door de wijk Monnikenhof gaat nemen en wat dus niet wenselijk is.
  • Het aanbrengen van een zebra geeft een schijnveiligheid omdat een hoeveelheid (niet onthaaste) automobilisten door willen rijden om hun tijdverlies niet nog meer op te laten lopen. Daarnaast wordt uit verkeerskundig oogpunt een zebra dan ook alleen maar aangelegd op die locaties waar de snelheid van de motorvoertuigen nagenoeg gering is en de automobilist er ook op bedacht is dat er mensen kunnen oversteken en dat is in nagenoeg veel gevallen op de hoeken van kruispunten en bij rotondes.
  • Het aanbrengen van rotondes bij de twee autoaansluitingen van de wijk Amaliastein zal de ontsluiting niet verbeteren omdat het autoverkeer op de Bentz-Berg in de  avondspits al op de rotonde zit en daarom géén voorrang hoeft te geven aan het verkeer vanuit de wijk Amaliastein. Hetzelfde doet zich nu ook al voor bij de rotonde verderop in Lexmond net na het tankstation Van Zessen.
  • Het aanbrengen van rotondes i.c.m. zebra’s bij de autoaansluitingen is wel mogelijk, maar dit zal wel dat inhouden dat de nu gescheiden verkeerstromen van het langzaam- en snelverkeer moeten worden samengevoegd. Een dergelijke dure maategel zal in géén geval het sluipverkeer verminderen. 

Vrachtwagens weren door vrachtwagenverbod (tijdens de spits)

Het weren van vrachtwagens op de Bentz-Berg aan het begin van de Bentz-Berg zal ertoe leiden dat de vrachtwagens de route via de Westelijke Parallelweg, Langeweg en de Lange Waaysteeg zullen gaan rijden. Natuurlijk kun jeook hier een inrijverbod gaan instellen maar het is dan niet uitgesloten dat er dan vervolgens een route gezocht gaat worden via Pr. Bernhardstraat, Burg. Jhr. Hoefftlaan, Helsdingse Achterweg. Kortom er zal in meer of mindere mate verdrijving naar andere routes door Vianen plaatsvinden, die dan vervolgens ook weer gestopt moeten worden en dan is een gedeelte van Vianen voordat je het weet behoorlijk ontwricht.
Daarnaast zal het instellen van het instellen van inrijverbod(en) voor vrachtwagen ook overlast ontstaan voor ondernemers in het gebied.

Routeinformatie op snelweg

Als hiermee bedoeld wordt dat er middels routeinformatie gevraagd wordt dat vrachtauto’s de snelweg moeten aanhouden om overlast te voorkomen, worden er wel erg hoge beleefdheidseisen verwacht van deze doelgroep. Overigens zou dit ook gelden voor de groep personenauto’s.

Afrit A2 versmallen tot 1 rijbaan

De afrit bij Vianen is niet alleen een afrit voor het sluipverkeer, maar is zeker ook voor ruim de helft van het verkeer een afrit voor de bedrijventerreinen, wijken Hogeland/Zederik, het centrum en het zuidoostelijke gedeelte van het Monnikenhof. Het verwijderen van 1 rijstrook voor rechtsaf zal de capaciteit van de toegang van Vianen aanzienlijk verminderen, waardoor de inwoners en bedrijven van genoemde gebieden ernstig zullen worden gedupeerd, omdat als gevolg van deze maatregel een lange file zal gaan ontstaan op de rechterrijstrook van de A2.
Een dergelijke maatregel zal hoogstwaarschijnlijk maar een beperkt gedeelte van het sluipverkeer wegnemen. Deze hierboven geschetste lange file op rechterrijstrook van de A2 zal er zelfs toe kunnen leiden dat er ook op de naast liggende rijstroken filevorming gaat ontstaan. Kortom met een dergelijke maatregel zullen we een groot deel van onze burgers en bedrijven in Vianen beslist geen dienst mee bewijzen. Naast de automobilisten uit Vianen zal dit ook vertragingen geven bij het openbaar vervoer.