Bekendmakingen en besluiten week 28 - 2018

10-07-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Verzenddatum: 27 juni 2018.
Zaaknummer: VHL 25114.
Omschrijving: Aanleg van voorbelasting tbv Energielab en graven van gat ten behoeve van plaatsing
IBA, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: aanleggen.
Locatie: Windpark Autena aan de Autenasekade te Vianen.

Verzenddatum: 29 juni 2018.
Zaaknummer: VHL 20249.
Omschrijving: het samenvoegen van het woonhuis met het bijgebouw en het renoveren van deze gebouwen, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: Bouwen, Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen, Handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening.
Locatie: Badhuisstraat 2a te Vianen.

Aanvraag omgevingsvergunning
Zaaknummer: VHL 27851.
Voor: bouwen van een schuur, paardenrijbak en paddock.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Bloemendaalseweg 6 te Vianen.
Ontvangen: 4 juli 2018.

Zaaknummer: VHL 27509, 27808.
Voor: het plaatsen van een Enecolab ten behoeve van bijeenkomsten en educatie.
Activiteit: bouwen, werk of werkzaamheden uitvoeren, Handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening, Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering.
Locatie: Ten zuiden van windturbine 1 Windpark Autena te Vianen.
Ontvangen: 3 juli 2018.

Zaaknummer: VHL 27244.
Voor: Uitbreiding bestaand clubgebouw BCV aan de Zuid West zijde van het gebouw.
Activiteit: Bouwen.
Locatie: Langeweg 2b te Vianen.
Ontvangen: 29 juni 2018.

Zaaknummer: VHL 27082.
Voor: nieuwbouw van 56 woningen.
Activiteit: bouwen.
Locatie: plan Hoef & Haag, deelplan Het Lint, te Hoef en Haag.
Ontvangen: 28 juni 2018.

Zaaknummer: VHL 27002.
Voor: gevelreclame.
Activiteit: reclame.
Locatie: Clarissenhof 5 te Vianen.
Ontvangen: 28 juni 2018.

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen via 088 599 7053.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Aanvraag Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horeca/evenementenvergunning

Verzenddatum: 28 juni 2018.
Zaaknummer: 2203.
Omschrijving: verleende evenementenvergunning, By the Creek Festival, Recreatieterrein Middelwaard te Vianen, 7 juli 2018.
Locatie: Middelwaard te Vianen.

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften (geluid) hebben ontvangen:

Ontvangstdatum verzoek: 13 maart 2018.
Inrichting: Vianen Betonmortel B.V.
Adres: De Limiet 23 in Vianen.
Betreft: verzoek maatwerkvoorschriften geluid.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het cluster Vergunningen en Meldingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 022 5000. Het verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken bekend dat zij, ingevolge artikel 28 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

• Antargaz Nederland B.V., Lange Linden 24, Katwijk (Noord-Brabant), t.b.v. het vervoer van propaan naar diverse locaties in de gemeente Vianen.

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 11 juli tot en met
21 augustus 2018. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Vianen, Postbus 46, 4130 EA Vianen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien bij: het Stadhuis van Vianen, Voorstraat 30 in Vianen. Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols via 088 022 5043.

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken bekend dat zij toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk hebben verleend aan:

• GBV-WECO Vuurwerk B.V., Bobinestraat 12, 3903 KG in Veenendaal t.b.v. het vervoer incl. laden en lossen van vuurwerk naar Dierboetiek Witkamp, Voorstraat 12, 4132 AR Vianen. Voor de periode tussen 1 oktober 2018 en 31 januari 2019.

De stukken met betrekking tot deze toestemming liggen ter inzage van 11 juli tot en met 21 augustus 2018. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Vianen, Postbus 46, 4130 EA Vianen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien bij het gemeentehuis van Vianen, Voorstraat 30 in Vianen. Als u een toelichting wenst of de verleende toestemming wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols via 088 022 5043.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 11 juli 2018 van 11.00 uur tot 14.00 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 11 juli 2018 van 09.30 uur tot 12.30 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. (Angelique) Reitsma via 088 599 7573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 10 juli 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris
F. (Francis) Jongmans

de burgemeester
W.G. (Wim) Groeneweg