Bekendmakingen en besluiten week 29 - 2018

17-07-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Verzenddatum: 11 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 20833.
Omschrijving: het wijzigen van de brandcompartimentering van het hotel, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Prins Bernardstraat 75 te Vianen.

Verzenddatum: 4 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 22431.
Omschrijving: het plaatsen van een veranda in de achtertuin van de woning, verklaring omgevingsvergunningvrij.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Dominicushof 36 te Vianen.

Verzenddatum: 10 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 7077.
Omschrijving: het realiseren van een muurdoorbraak in een woning, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Stammershoefstraat 22 te Vianen.

Verzenddatum: 6 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 23580.
Omschrijving: het houden van een dance event, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Locatie: Middelwaard en Ringdijk te Vianen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer: VHL 28604.
Voor: wijzigen van de dakkapel.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Brederodestraat 5 te Vianen.
Ontvangen: 10 juli 2018.

Zaaknummer: VHL 28174.
Voor: het bouwen van 6 nieuwe woningen en renoveren van 2 bestaande panden op het terrein van de Blauwpoort in Vianen.
Activiteit: bouwen, aanleggen.
Locatie: Brederodestraat 1 te Vianen.
Ontvangen: 6 juli 2018.

Zaaknummer: VHL 28039.
Voor: het plaatsen van gevelreclame.
Activiteit: reclame.
Locatie: Lijnbaan 15 te Vianen.
Ontvangen: 5 juli 2018.

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen via 088 599 7053

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Vianen Betonmortel BV voor het adres:
De Limiet 23 A, 4131 NR Vianen. De melding heeft betrekking op de volgende wijzigingen: de in maart 2017 gemelde was- en spuitplaats voor de betonmixerwagens wordt niet gerealiseerd, er wordt een bovengrondse opslagtank voor dieselolie geplaatst, er wordt een spuitplaats voor het inwendig reinigen van de betonmixers gerealiseerd en de incidentele bedrijfssituatie voor geluid wordt aangepast.
• Multibeton Vianen BV voor het adres:
De Limiet 23 B, 4131 NR Vianen. De melding heeft betrekking op de volgende wijzigingen: de bovengrondse opslagtank voor diesel van 15 m3 wordt niet langer geplaatst. De interne transportmiddelen worden nu afgetankt door middel van een tankwagen. Er wordt een dubbelwandige bovengrondse opslagtank voor diesel van 2 m3 geplaatst voor kleinschalig gebruik (als levering niet tijdig plaats kan vinden). Tevens wijzigt de incidentele bedrijfssituatie.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst via 088 022 5000.

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen zijn voornemens maatwerkvoorschriften op te leggen:
Datum ontwerp: 19 juli 2018.
Inrichting: Multibeton Vianen B.V.
Adres: De Limiet 23b, Vianen.
Betreft: het onderdeel geluid.

Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf 20 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht (elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur, na telefonisch overleg 088 022 5000 ) en bij de gemeente Vianen, Voorstraat 30, 4132 AS Vianen (zie www.vianen.nl voor informatie over de openingstijden).

Gedurende genoemde termijn van zes weken kan door een ieder zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen worden ingediend op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht.
De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener, datum, reden van de zienswijze en op welk ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft. Voor het doorgeven van een mondelinge zienswijze wordt u verzocht een afspraak te maken via 088 022 50 00.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 1 augustus 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 4 september 2018 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. (Angelique) Reitsma via 088 599 7573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 17 juli 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris
F. (Francis) Jongmans

de burgemeester
W.G. (Wim) Groeneweg