Bekendmakingen en besluiten week 30 - 2018

24-07-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 16 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 17221.
Omschrijving: het plaatsen van 2 aangekapte dakkapellen op het zijdakvlak en het wijzigen van de kozijnindeling van de woning, buiten behandeling.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Diefdijk 11 te Everdingen.

Verzenddatum: 18 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 23028.
Omschrijving: het bouwen van 39 woningen, verlengen beslistermijn.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Hoef en Haag.

Verzenddatum: 18 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 24208.
Omschrijving: het bouwen van 2 kapschuren, verlengen beslistermijn.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Mauritsstraat 44 en Wilhelminastraat 86 te Vianen.

Verzenddatum: 18 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 24311.
Omschrijving: het oprichten van een woonboot met kantoorruimte, verlengen beslistermijn.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Stuartweg 4K te Vianen.

Verzenddatum: 17 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 18230.
Omschrijving: het uitbreiden van een opfokstal bij een agrarisch bedrijf, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Locatie: Autenasekade 3 te Vianen.

Verzenddatum: 18 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 22437.
Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel met nokverhoging op de woning, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Locatie: Dorpsstraat 37 te Vianen.

Aanvraag Algemene Plaatselijke Verordening/ evenementenvergunning

Verzenddatum: 17 juli 2018.
Zaaknummer: 496.
Omschrijving: verleende evenementenvergunning Reigerpop 2018.
Locatie: Kanaalweg, Vianen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer: VHL 28508.
Voor: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Het Slyk 15 te Vianen.
Ontvangen: 10 juli 2018.

Zaaknummer: VHL 29808.
Voor: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Reinoud III-straat 17 te Vianen.
Ontvangen: 3 juli 2018.

Zaaknummer: VHL 29810.
Voor: het bouwen van een molen.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Buitenstad nabij 56 te Vianen.
Ontvangen: 2 juli 2018.

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen via 088 599 7053.

Meldingen verkeersbesluiten

Zaaknummer: 29206.
Verzenddatum: 17 juli 2018.
Voor: aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken van de Beltmolen 80 Vianen.
Hiervoor geldt: Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994), art. 15, lid 1, en het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

E-Oplaadplaatsen

  • Aanleg E-Oplaadplaats ten behoeve voor het opladen van elektrische auto’s aan de Kastanjelaan ter hoogte van nummer 54 te Vianen.
  • Aanleg E-Oplaadplaats ten behoeve voor het opladen van elektrische auto’s aan de Achterstraat ter hoogte van nummer 43 te Vianen.

Hiervoor geldt: Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994), art. 15, lid 1, en het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

Bekendmaking wijziging register bij mandaat- en volmachtregeling BVO Vijfheerenlanden

De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik, alsmede de invorderingsambtenaren en de heffingsambtenaren van de gemeenten Leerdam en Vianen en het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden hebben op 17 juli 2018 besloten tot vaststelling van wijzigingen in het Register bij de Mandaat- en volmachtregeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden.

De Mandaat- en volmachtregeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden en het gewijzigde register liggen tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage bij de recepties in de drie gemeentehuizen. De termijn van terinzagelegging is zes weken. Het inzien is kosteloos, voor kopieën zijn leges verschuldigd. De Mandaat- en volmachtregeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden kunt u voorts raadplegen op overheid.nl.

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een beschikking tot het opleggen van (een) maatwerkvoorschrift(en) hebben afgegeven:

Besluitdatum: 24 juli 2018.
Inrichting: Vianen Betonmortel B.V.
Adres: De Limiet 23a.
Betreft: het onderdeel geluid.

Bezwaarprocedure

Tegen bovenstaand besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit (datum verzending: 24 juli 2018) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen, Postbus 46, 4130 EA, Vianen. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: volledige naam en adresgegevens van bezwaarmaker, de dagtekening, handtekening, een aanduiding van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan de bezwaarmaker vooruitlopend op de beslissing op het bezwaarschrift een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Dit kan door middel van het sturen van een verzoekschrift aan de Rechtbank Midden Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het verzoekschrift dient te zijn voorzien van naam en adresgegevens verzoeker, de dagtekening, handtekening, vermelding van spoedeisend belang, reden van het verzoek en een kopie van het ingediende bezwaar. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Ter inzage

De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende zes weken na datum van verzending ter inzage bij Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (na telefonisch overleg 088 022 5000 en gemeente Vianen, Voorstraat 30, 4132 AS, Vianen (voor informatie over openingstijden zie de website van de gemeente).

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit
(voorheen welstandscommissie) is op 15 augustus 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 4 september 2018 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. (Angelique) Reitsma via 088 599 7573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 24 juli 2018
Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris
F. (Francis) Jongmans

de burgemeester
W.G. (Wim) Groeneweg