Bekendmakingen en besluiten week 32 - 2018

07-08-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 2 augustus 2018.
Zaaknummer: VHL 31205.
Omschrijving: functiewijziging van winkelfunctie naar woonfunctie, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Lombardstraat 4 te Vianen.

Verzenddatum: 31 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 30504.
Omschrijving: toekennen huisnummering aan een bestaand pand met industriefunctie, besluit huisnummering.
Locatie: Placotiweg 1e te Vianen.

Verzenddatum: 31 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 9848.
Omschrijving: het uitbreiden van een restaurant, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Clarissenhof 62 te Vianen.

Verzenddatum: 30 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 25191.
Omschrijving: het bouwen van een erker aan de voorzijde van de woning, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Nijensteinseweg 40 te Hagestein.

Verzenddatum: 27 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 27244.
Omschrijving: uitbreiding bestaand clubgebouw BCV aan de zuidwestzijde van het gebouw,
verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Locatie: Langeweg 2b te Vianen.

Verzenddatum: 10 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 24130.
Omschrijving: uitbreiding bestaand clubgebouw BCV aan de zuidwestzijde van het gebouw,
verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Locatie: Langeweg 2b te Vianen.

Rectificatie

Verzenddatum: 25 juli 2018.
Zaaknummer: VHL 24746.
Omschrijving: het plaatsen van extra tijdelijke klaslokalen d.m.v. units voor een periode van 6 maanden, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Uithoflaan 1, Hagestein.

Aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer: VHL 31701.
Voor: het plaatsen van 9 stoeppalen met gebogen kettingen.
Locatie: Voorstraat 97 te Vianen.
Ontvangen: 12 juli 2018.

Zaaknummer: VHL 31060 en VHL 31062.
Voor: het restaureren van een monument.
Activiteit: bouwen, monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen.
Locatie: Bakkerstraat 8 te Vianen.
Ontvangen: 31 juli 2018.

Zaaknummer: VHL 30646.
Voor: het plaatsen van een dakkapel.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Prof Dr C Winklerstraat 8 te Vianen.
Ontvangen: 26 juli 2018.

Zaaknummer: VHL 30487.
Voor: meerwerkopties Het Lint Hoef en Haag.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Hoevensteinse Lint e.o. te Hoef en Haag.
Ontvangen: 25 juli 2018.

Zaaknummer: VHL 31205.
Omschrijving: functiewijziging van winkelfunctie naar woonfunctie, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Lombardstraat 4 te Vianen.
Ontvangen: 2 augustus 2018.

Aanvraag Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horeca/evenementenvergunning

Verzenddatum: 23 juli 2018.
Zaaknummer: 20877.
Omschrijving: Kidzfun 2018, evenement op 21 augustus 2018 t/m 23 augustus 2018 van 10.00 tot 17.00 uur.
Locatie: op het evenemententerrein aan de Kanaalweg te Vianen.

Tegen deze bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen, T: 088 599 7053.

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Van Vliet Transport voor het adres: Laanakkerweg 16, 4131 PB Vianen. De eerste melding betreft het oprichten van een transportbedrijf aan de Laanakkerweg 14-16 en de tweede melding betreft het starten van het reinigen van vrachtwagens op een mobiele wasstraat (op het terrein van het transportbedrijf).
• Kabola Heating Systems B.V. voor het adres: Placotiweg 1E, 4131 NL Vianen. De melding heeft betrekking op het oprichten van een metaalbewerkingsbedrijf.
• Domino’s Pizza Netherlands B.V. voor het adres: Voorstraat 48, 4132 AS Vianen. De melding heeft betrekking op het starten van een pizzeria.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, T: 088 – 022 5000.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit
(voorheen welstandscommissie) is op 15 augustus 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 4 september 2018 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. (Angelique) Reitsma, T: (088) 599 7573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 7 augustus 2018
Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,


de loco secretaris
F. (Francis) Jongmans

de burgemeester
W.G. (Wim) Groeneweg