Bekendmakingen en besluiten week 36 - 2018

04-09-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 28 augustus 2018.
Zaaknummer: VHL 31889.
Omschrijving: het intrekken van nummer 11a en het toekennen van nummer 9a aan een trasformatiehuisje, verleend besluit huisnummering.
Locatie: Industrieweg 9 a te Vianen.

Verzenddatum: 28 augustus 2018.
Zaaknummer: VHL 28039.
Omschrijving: het plaatsen van handelsreclame Delifrance, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen, reclame.
Locatie: Lijnbaan 15 te Vianen.

Verzenddatum: 27 augustus 2018.
Zaaknummer: VHL 1893.
Omschrijving: het actualiseren van de milieuvergunning van een tankstation, verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).
Activiteit: milieu.
Locatie: Sportlaan 7 te Vianen.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Tegen onderstaande bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen via 088 599 7053.

Aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer: VHL 34045.
Voor: twee gevelreclames.
Activiteit: reclame, bouwen.
Locatie: Lange Biezenweg 5.
Ontvangen: 30 augustus 2018.

Zaaknummer: VHL 34023.
Voor: plaatsen van een erker aan de voorzijde.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Dorpsweg 51 a te Zijderveld.
Ontvangen: 30 augustus 2018.

Zaaknummer: VHL 33963.
Omschrijving: plaatsen van een dakkapel.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Wilgenstraat 10 te Vianen.
Ontvangen: 29 augustus 2018.

Zaaknummer: VHL 33929.
Omschrijving: uitbreiding woonhuis.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Lange Meent 6b te Everdingen.
Ontvangen: 29 augustus 2018.

Zaaknummer: VHL 33777.
Omschrijving: berging.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Meeuwenstraat 3 te Vianen.
Ontvangen: 28 augustus 2018.

Aanvraag Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horeca/evenementenvergunning

Verzenddatum: 28 augustus 2018.
Zaaknummer: 17093.
Omschrijving: verleende Tapontheffing, poffertjeskraam kermis, van 9 tot en met 13 oktober 2018. Locatie: Evenemententerrein aan de Kanaalweg te Vianen.

Verzenddatum: 30 augustus 2018.
Zaaknummer: 31676.
Omschrijving: verleende Tapontheffing, Zas en Fratsen, tbv de Paardenmarkt op 10 oktober 2018.
Locatie: Voorstraat 8 te Vianen.

Verzenddatum: 30 augustus 2018.
Zaaknummer: 24957.
Omschrijving: verleende Evenementenvergunning voor de Paardenmarkt en kermis van 9 tot en met 13 oktober 2018.
Locatie: Binnenstad te Vianen.

Verzenddatum: 30 augustus 2018.
Zaaknummer: 33892 (ingekomen aanvraag 28 augustus 2018).
Omschrijving: verleende Evenementenvergunning voor de Wandeltocht Voltaren Kruidvat op 1 september 2018.
Locatie: Start en Finish bij de Ponthoeve,  Buitenstad te Vianen.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Zijderveld, de Boomgaard’

Burgemeester en wethouders van Vianen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Zijderveld, de Boomgaard’ ter inzage ligt.
Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Kerkweg, aan de zuidzijde door de Krooshofstraat, aan de oostzijde door de Schoolstraat en aan de westzijde door de Dorpsweg.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan de komende zes weken vanaf woensdag 5 september 2018 tot en met dinsdag 16 oktober 2018 tijdens kantooruren worden ingezien, in de centrale hal van het Stadhuis aan de Voorstraat 30 te Vianen. De documenten zijn op papier in te zien bij de balie en digitaal via de publiekscomputer in de centrale hal. De ter inzage liggende stukken kunnen eveneens worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0620.bp0025-ON01.

Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen mondeling of bij voorkeur schriftelijk zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze moet u voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad Vianen, Postbus 46, 4130 EA te Vianen. Indien u mondeling wilt reageren, dient u hiervoor een telefonische afspraak te maken met een medewerker van team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0347 369 911. Zienswijzen indienen per mail is niet mogelijk.

Meldingen verkeersbesluiten

Zaaknummer: 33436.
Verzenddatum: 18 augustus 2018.
Voor: aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken, Buitenlandpoort 28 Vianen.
Hiervoor geldt: Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994), art. 15, lid 1, en het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 12 september 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 5 september 2018 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. (Angelique) Reitsma via 088 599 7573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 4 september 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris
F. (Francis) Jongmans

de burgemeester
W.G. (Wim) Groeneweg