Bekendmakingen en besluiten week 37 - 2018

11-09-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 5 september 2018.
Zaaknummer: VHL 31075.
Omschrijving: het plaatsen van 9 stoeppalen met gebogen kettingen, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: handelen met gevolgen voor een beschermd monument.
Locatie: Voorstraat 97 te Vianen.

Verzenddatum: 3 september 2018.
Zaaknummer: VHL 28604.
Omschrijving: het onderhouden en verfraaien van drie dakkapellen met klauwstukken, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: handelen met gevolgen voor een beschermd monument.
Locatie: Brederodestraat 5 te Vianen.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Tegen de onderstaande bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen, T: 088 599 7053.

Aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer: VHL 34654.
Voor: het vestigen van een winkel en het plaatsen van reclame.
Activiteit: reclame, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Locatie: Hagenweg 3 te Vianen.
Ontvangen: 5 september 2018.

Zaaknummer: VHL 34652.
Voor: het wijzigen van de brandcompartimentering in een bedrijfsverzamelgebouw.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Hagenweg 3 te Vianen.
Ontvangen: 5 september 2018.

Zaaknummer: VHL 34572.
Voor: het uitbreiding van sportcentrum Helsdingen met een podiumvoorziening.
Activiteit: melding brandveilig gebruik.
Locatie: Westelijke parallelweg 1 te Vianen.
Ontvangen: 4 september 2018.

Zaaknummer: VHL 34561.
Omschrijving: het bouwen van een overkapping naast de woning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Seringenstraat 44 te Vianen.
Ontvangen: 4 september 2018.

Zaaknummer: VHL 33963.
Omschrijving: het bouwen van een dakkapel met nokverhoging.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Wilgenstraat 10 te Vianen.
Ontvangen: 29 augustus 2018.

Aanvraag Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horeca/evenementenvergunning
Verzenddatum: 30 augustus 2018.
Zaaknummer: 27923.
Omschrijving: verleende evenementenvergunning voor Proef Vianen dat plaatsvond op 8 september 2018 van 14.00 uur tot 21.00 uur.
Locatie: Voorstraat in Vianen.

Verzenddatum: 31 augustus 2018.
Zaaknummer: 27348.
Omschrijving: verleende evenementenvergunning voor Toneelroute Vianen dat plaatsvond op 8 september 2018 van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Locatie: Voorstraat in Vianen.

Bekendmaking vaststelling Privacybeleid met bijbehorend Privacyreglement Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden

De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik (hierna genoemd de afzonderlijke gemeenten) werken samen in de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden (BVO VHL). Binnen de BVO VHL en de afzonderlijke gemeenten wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van inwoners, medewerkers en (keten)partners. Tot 25 mei 2018 was de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze wet regelde het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. Vanaf 25 mei 2018 is de Wbp komen te vervallen en de Europese Verordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

De BVO VHL en de afzonderlijke gemeenten hebben op 17 juli 2018 het Privacybeleid Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden vastgesteld en geven hiermee een duidelijke richting aan privacy en laten zien dat zij de privacy waarborgen, beschermen en handhaven. In het bijbehorende, eveneens op 17 juli 2018 vastgestelde, Privacyreglement Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden laten de BVO VHL en de afzonderlijke gemeenten zien op welke manier zij omgaan met persoonsgegevens en privacy en wat wettelijk wel en niet verantwoord is. De complete tekst van het Privacybeleid en Privacyreglement kunt u vinden op de websites van de gemeenten of opvragen via privacy@vijfheerenlanden.nl.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 12 september 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 3 oktober 2018 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. (Angelique) Reitsma via 088 599 7573 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 11 september 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris
F. (Francis) Jongmans

de burgemeester
W.G. (Wim) Groeneweg