Bekendmakingen en besluiten week 38 - 2018

18-09-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 12 september 2018
Zaaknummer: VHL 35336
Omschrijving: het toekennen van huisnummer 42 a aan een nieuwe woning op de begane grond, verleend besluit huisnummering
Locatie: Buitenstad 42 a te Vianen

Verzenddatum: 12 september 2018
Zaaknummer: VHL 29851
Omschrijving: het realiseren van een nieuwe woning op de begane grond, verleende omgevingsvergunning
Activiteit: bouwen
Locatie: Buitenstad 42 a te Vianen

Verzenddatum: 11 september 2018
Zaaknummer: VHL 26625
Omschrijving: voor het vervangen van de bovenbouw (liggers en dek) van de bestaande steiger (AS001) in de passantenhaven, verleende omgevingsvergunning
Activiteit: Bouwen
Locatie: Bloemendaalseweg 6 te Vianen

Verzenddatum: 11 september 2018
Zaaknummer: VHL 27851
Omschrijving: voor de bouw van een nieuwe schuur met paardenrijbak en paddock, verleende omgevingsvergunning
Activiteit: Bouwen
Locatie: Kanaalweg te Vianen

Verzenddatum: 11 september 2018
Zaaknummer: VHL 23958
Omschrijving: het intrekken van huisnummer 10 en toekennen van huisnummers 10, 10 a,  10 b en 10 c ten behoeve van het splitsen van kantoorfuncties, verleend besluit huisnummering
Locatie: Lange Dreef 10, 10 a, 10 b en 10 c te Vianen

Aanvragen APV en bijzondere wetten

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 12 september 2018
Zaaknummer: 35338
Omschrijving: Verleende tapontheffing tbv de Paardenmarkt op 10 oktober van 13:00 uur tot 21:00 uur.
Locatie: Voorstraat thv nummer 68 in Vianen

Verzenddatum: 12 september 2018
Zaaknummer: 34874
Omschrijving: Verleende tapontheffing tbv de Paardenmarkt op 10 oktober van 10:00 uur tot 01:00 uur.
Locatie: Voorstraat thv nummer 47 in Vianen

Verzenddatum: 6 september 2018
Zaaknummer: 34371
Omschrijving: Verleende loterijvergunning doormiddel van deur-aan-deur verkoop in de periode van oktober tot en met  9 november 2018 
Locatie: Everdingen

Aanvraag omgevingsvergunning

Tegen onderstaande bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen via 088 599 7053

Zaaknummer: VHL 35451
Voor: het bouwen van 3 bruggen
Activiteit: bouwen
Locatie: Kasteeltuin te Hoef en Haag
Ontvangen: 12 september 2018

Zaaknummer: VHL 34993
Voor: het bouwen van een nieuwe woning
Activiteit: Bouwen
Locatie: Kavel 51 te Hoef en Haag
Ontvangen: 7 september 2018

Overige bekendmakingen

Tegen onderstaande bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen via 088 599 7053

Zaaknummer: VHL 30383
Verzonden 12 september 2018
Omschrijving: het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem bij de woning, melding gesloten bodemenergiesysteem
Activiteit: bodemenergie
Locatie: Hoevensteinse Lint 65 te Hoef en Haag
Ontvangen: 24 juli 2018

Zaaknummer: VHL 30391
Verzonden 12 september 2018
Omschrijving: het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem bij de woning, melding gesloten bodemenergiesysteem
Activiteit: bodemenergie
Locatie: Laurierkerspad 2 te Hoef en Haag
Ontvangen: 24 juli 2018

Zaaknummer: VHL 30389
Verzonden 12 september 2018
Omschrijving: het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem bij de woning, melding gesloten bodemenergiesysteem
Activiteit: bodemenergie
Locatie: Veldesdoornpad 14 te Hoef en Haag
Ontvangen: 24 juli 2018

Gemeente Vianen, voorlopige aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten, plan Hoef en Haag

Burgemeester en wethouders van Vianen maken op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten bekend, dat zij bij besluit van 11 september 2018  op grond van het bepaalde in artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten, hebben besloten om de percelen kadastraal bekend gemeente Vianen, sectie F nummers F56, F404 en F626, gelegen in het mogelijk toekomstig plangebied Hoef en Haag, voorlopig aan te wijzen als grond waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

De betreffende percelen zijn gelegen in het gebied begrensd door de A27, de Lekdijk, de Hoevenweg, de Dorpsstraat (Hagestein) en de Lange Dreef en nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met de daarbij behorende lijst van eigenaren en zakelijk gerechtigden, een en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 8 augustus 2018. Aangewezen zijn gronden waaraan in het kader van de herontwikkeling van het plangebied een bestemming is toegedacht die afwijkt van het huidige gebruik. Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking de dag na de datum van deze publicatie in de Staatscourant, te weten op 19 september 2018. Het besluit vervalt van rechtswege drie maanden na dagtekening of zoveel eerder als een besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing ingevolge artikel 3, 4 of 5 Wet voorkeursrecht gemeenten in werking treedt.

Bezwaar en beroep

Om te voldoen aan artikel 7 Wet voorkeursrecht gemeenten ligt met ingang van 19 september 2018 tot en met 30 oktober 2018 het besluit met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage in het Stadhuis van Vianen, Voorstraat 30 te Vianen. Openingstijden: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op woensdag van 9.00 tot 20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer 0347-369911. De eigenaren en zakelijk gerechtigden met betrekking tot deze gronden ontvangen een afzonderlijke kennisgeving.

Tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot voorlopige aanwijzing van genoemde percelen tot grond waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is, staat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar en beroep open. Daartoe kunnen belanghebbenden binnen 6 weken vanaf de ter inzage legging van dit besluit, daarom van 19 september 2018 tot en met 30 oktober 2018, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vianen, Postbus 46, 4130 EA Vianen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens een verzoek om
voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, t.a.v. de Voorzieningenrechter, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.


Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 26 september 2018 van 11.00 uur tot 14.00 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 3 oktober 2018 van 09.30 uur tot 12.30 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer K. (Kees) Schrijvers via 088 599 7571 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 18 september 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris
F. (Francis) Jongmans

de burgemeester
W.G. (Wim) Groeneweg