Bekendmakingen en besluiten week 39 - 2018

25-09-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 13 september 2018.
Zaaknummer: 25885.
Omschrijving: Verleende vergunning t.b.v. verkoop van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen op 28 en 29 december 2018 van 08:00 tot 21:00 uur en op 31 december 2018 van 08:00 tot 18:00 uur.
Locatie: Badhuisstraat 8 in Vianen.

Verzenddatum: 20 september 2018.
Zaaknummer: VHL 28508.
Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en een overkapping in de achtertuin van de woning, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Het Slyk 15 te Vianen.

Verzenddatum: 13 september 2018.
Zaaknummer: VHL 24890.
Omschrijving: het legaliseren van gevelreclame, verleende omgevingsvergunning
Activiteit: reclame, handelen met gevolgen voor een beschermd monument.
Locatie: Voorstraat 46 te Vianen.

Verzenddatum: 13 september 2018.
Zaaknummer: VHL 19693.
Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van het huis met verhoogde nok, en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het huis, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen, bestemmingsplan.
Locatie: Gijsbrecht Utengoyeplein 6 te Vianen.

Verzenddatum: 13 september 2018.
Zaaknummer: VHL 31472.
Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel met verhoogde nok, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen, bestemmingsplan.
Locatie: Elzenstraat 9 te Vianen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Tegen onderstaande bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen via 088 599 7053.

Zaaknummer: VHL 36246.
Omschrijving: het oprichten van een woning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Hoevenweg 35 (kavel 8) te Hagestein.
Ontvangen: 19 september 2018.

Zaaknummer: VHL 36116.
Omschrijving: het uitbreiden van de woning.
Activiteit: bouwen, handelingen met gevolgen voor een beschermd monument.
Locatie: Molenstraat 11 te Vianen.
Ontvangen: 14 september 2018.

Zaaknummer: VHL 36025.
Omschrijving: het vergroten van een schuur.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Kastanjelaan 53 te Vianen.
Ontvangen: 17 september 2018.

Zaaknummer: VHL 35976.
Omschrijving: het plaatsen van een erfafscheiding.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Valkenstraat 4 te Vianen.
Ontvangen: 17 september 2018.

Zaaknummer: VHL 36974.
Omschrijving: het realiseren van 8 appartementen in een bestaand woon- en winkelpand.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Weesdijk 29a, Keizerstraat 5, 7 te Vianen.
Ontvangen: 14 september 2018.

Zaaknummer: VHL 35732.
Omschrijving: plaatsen van een dakkapel.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Langeweg 25 te Vianen.
Ontvangen: 14 september 2018.

Overige bekendmakingen

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Reparatieplan bijgebouwen’

Burgemeester en wethouders van Vianen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Reparatieplan bijgebouwen’ ter inzage ligt. Op grond van een aantal bestemmingsplannen die nu gelden voor de stedelijke gebieden van de gemeente Vianen is het niet verboden om te wonen in een bijgebouw. Omdat dit ongewenst is, is de gemeente voornemens om de geldende bestemmingsplannen te repareren door daarin alsnog een verbod op bewoning van bijgebouwen op te nemen. Het betreft de bestemmingsplannen “Binnenstad”, “Dorpen”,  “Hoef en Haag”, “Kom Vianen” en “Bedrijventerrein Gaasperwaard”.

Het ontwerpbestemmingsplan kan de komende zes weken vanaf woensdag 26 september 2018 tot en met dinsdag 6 november 2018 tijdens kantooruren worden ingezien, in de centrale hal van het Stadhuis aan de Voorstraat 30 te Vianen. De documenten zijn op papier in te zien bij de balie en digitaal via de publiekscomputer in de centrale hal. De ter inzage liggende stukken kunnen eveneens worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0620.bp0038-ON01.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen mondeling of bij voorkeur schriftelijk zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze moet u voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de raad van de gemeente Vianen, Postbus 46, 4130 EA te Vianen. Indien u mondeling wilt reageren, kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken via 088 599 7104 met mevrouw J.A. Duijster van team Ruimtelijke Ontwikkeling. Zienswijzen indienen per mail is niet mogelijk.

Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan ‘Graaf Huibertlaan 1, Everdingen’

Burgemeester en wethouders van Vianen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Graaf Huibertlaan 1, Everdingen’ ter inzage ligt. Het ontwerpwijzigingsplan kan vanaf woensdag 26 september 2018 tot en met dinsdag 6 november 2018 tijdens kantooruren worden ingezien in de centrale hal van het Stadhuis aan de Voorstraat 30 te Vianen. De documenten zijn op papier in te zien bij de balie en digitaal via de publiekscomputer in de centrale hal. De ter inzage liggende stukken kunnen eveneens worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale identificatienummer van het ontwerpwijzigingsplan is: NL.IMRO.0620.wp0009-ON01.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen mondeling of bij voorkeur schriftelijk zijn of haar zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze moet u voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad Vianen, Postbus 46, 4130 EA te Vianen. Indien u mondeling wilt reageren, dient u hiervoor een telefonische afspraak te maken via 0347 369 911 met de heer M.E. van der Gun van team Ruimtelijke Ontwikkeling. Zienswijzen indienen per mail is niet mogelijk.

Mededeling

Wet voorkeursrecht gemeenten

Burgemeester en wethouders van Vianen maken bekend dat zij op 11 september 2018 hebben besloten om percelen in het mogelijk toekomstig plangebied Hoef en Haag voorlopig aan te wijzen als grond waarop het zogenoemde voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. Genoemd plangebied wordt begrensd door de A27, de Lekdijk, de Hoevenweg, de Dorpsstraat (Hagestein) en de Lange Dreef.

Burgemeester en wethouders hebben hun besluit gepubliceerd op 18 september 2018 in de Staatscourant en in het Kontakt en schriftelijk meegedeeld aan eigenaren en zakelijk gerechtigden van de aangewezen gronden in genoemd plangebied.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om de raad van Vianen binnen 3 maanden na hun besluit voor te stellen te besluiten dat de voorlopige aanwijzing definitief wordt. Daarvoor is een concept-raadsvoorstel geformuleerd dat met ingang van 26 september 2018 gedurende 4 weken voor iedereen ter inzage ligt in het Stadhuis van Vianen, Voorstraat 30 te Vianen. Openingstijden: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op woensdag van 9.00 tot 20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u een afspraak maken via 0347 369 911.

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht van 26 september 2018 tot en met 16 oktober 2018 hun zienswijzen bij dit concept raadsvoorstel schriftelijk kenbaar maken bij de Raad van de gemeente Vianen, Postbus 46, 4130 EA Vianen. Indien een belanghebbende zijn zienswijze mondeling bij de Raad naar voren wil brengen kan deze kontakt opnemen met de griffier, dhr. Kees Steehouwer via 0347 369 911 of 088 599 7088.

In het voorstel aan de raad zal van mogelijk ingediende zienswijzen melding worden gemaakt en op worden gereageerd. Indien de gemeenteraad de voorlopige aanwijzing bestendigt in een raadsbesluit kunnen belanghebbenden tegen het raadsbesluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht eveneens bezwaar (en eventueel beroep) instellen.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 26 september 2018 van 11.00 uur tot 14.00 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 3 oktober 2018 van 09.30 uur tot 12.30 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer K. (Kees) Schrijvers via 088 599 7571 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 25 september 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris
F. (Francis) Jongmans

de burgemeester
W.G. (Wim) Groeneweg