Bekendmakingen en besluiten week 40 - 2018

02-10-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 20 september 2018.
Zaaknummer: 33579.
Omschrijving: Verleende evenementenvergunning tbv Circus Barani van 24 oktober tot en met 28 oktober 2018.
Locatie: Sluiseiland 8  te Vianen.

Verzenddatum: 24 september 2018.
Zaaknummer: 35919.
Omschrijving: Verleende vergunning consumentenvuurwerk op 28, 29 en 31 december 2018.
Locatie: Stuartweg 37-39 te Vianen.

Meldingen verkeersbesluit

Zaaknummer:  37003
Verzenddatum:  26-9-2018
Voor: Verplaatsen gehandicapte parkeerplaats van Schramstraat naar Lafayettestraat Vianen

Hiervoor geldt:
- Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994), art. 15, lid 1, en het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

Overige bekendmakingen

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
Zaaknummer : VHL 10966
Voor : het uitbreiden van het tankstation met 3 wasboxen en een   techniekruimte
Locatie : Prins Bernhardstraat 49, 4132 XE te Vianen

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage in het Stadhuis Vianen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag tijdens kantooruren  (van 09.00 uur tot 13.00 uur en woensdag tot 19.00 uur) in te zien.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht en worden verzonden aan het College van burgemeester en wethouders van Vianen, postbus 11, 4140 AA Leerdam.

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 26 september 2018 van 11.00 uur tot 14.00 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 3 oktober 2018 van 09.30 uur tot 12.30 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer K. (Kees) Schrijvers via 088 599 7000 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 2 oktober 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris
F. (Francis) Jongmans

de burgemeester
W.G. (Wim) Groeneweg