Bekendmakingen en besluiten week 41 - 2018

09-10-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 3 oktober 2018.
Zaaknummer: VHL 30487.
Omschrijving: meerwerkopties bij 16 van de 32 woningen in deelgebied Het Lint, verleend omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Hoevesteinse Lint 61 t/m 71, 77 en 79, Laurierkerspad 4, 6, 14 en 16 en Veldesdoornpad 2, 3, 8, 10 en 14 te Hoef en Haag.

Verzenddatum: 3 oktober 2018.
Zaaknummer: VHL 34561.
Omschrijving: het plaatsen van een overkapping aan de zijgevel van de woning, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Seringenstraat 44 te Vianen.

Verzenddatum: 5 oktober 2018.
Zaaknummer: VHL 32938.
Omschrijving: vergroten van een gymzaal.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Zwanengat 5b te Vianen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Tegen onderstaande bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen via 088 599 7053.

Zaaknummer: VHL 37429.
Voor: vestigen kapsalon.
Activiteit: afwijken bestemmingsplan.
Locatie: Lekstraat 42 te Hoef en Haag.
Ontvangen: 28 september 2018.

Zaaknummer: VHL 38095.
Voor: vestigen werkplaats aquariumbouw en kwekerij siervissen. 
Activiteit: afwijken bestemmingsplan.
Locatie: Nijensteinseweg 18b te Vianen.
Ontvangen: 4 oktober 2018.

Overige bekendmakingen

Tegen onderstaande bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen via 088 599 7053.

Zaaknummer: VHL 32401.
Verzonden 4 oktober 2018.
Omschrijving: het verlengen van de beslistermijn.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Brederodestraat 57 te Vianen.

Toezicht- en Handhavingsbeleid Kinderopvang Vijfheerenlanden

Het Toezicht- en Handhavingsbeleid Kinderopvang Vijfheerenlanden van de drie gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik is geharmoniseerd. Hiermee is het beleid ‘Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Vianen 2013’ met de daarbij behorende afwegingsmodellen en zijn de beleidsregels ‘Handhaven in de kinderopvang gemeente Leerdam en gemeente Zederik 2014’ komen te laten vervallen.

De reden hiervoor is de uniforme aanpak die wordt geadviseerd door de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten met daarin de nieuwe kwaliteitseisen Wet Kinderopvang. De hele beleidsnota kunt u vinden op www.vianen.nl/zorg-en-ondersteuning/kinderopvang.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, wijzigingsplan Bolgerijsekade 4b Everdingen

Op het perceel Bolgerijsekade 4b in Everdingen is een voormalig agrarisch bedrijf aanwezig. De initiatiefnemer wil de agrarische bedrijfsbebouwing slopen en hiervoor in de plaats één extra woning bouwen (ruimte-voor-ruimteregeling). Ook bestaat de wens om de bestemming van de bestaande bedrijfswoning om te zetten naar een burgerwoning. Deze ontwikkelingen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan. In het geldende bestemmingsplan is echter een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Van deze wijzigingsbevoegdheid is gebruik gemaakt.

Het wijzigingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van de extra woning, vanwege het wegverkeer op de rijksweg A2, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. Voor de bestaande woning hoeft het geluidsniveau niet aan de Wet geluidhinder te worden getoetst. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van de voorkeurswaarde. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld. De gemeente kan het wijzigingsplan pas vaststellen, nadat de ontheffing van de voorkeurswaarde is verleend.

Zienswijze

Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden gedurende zes weken na deze publicatie zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden indienen. Bent u belanghebbende? Dan kunt u uw brief richten aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder duidelijke vermelding van uw naam, uw adres en zaaknummer Z-2018-59192.

Inzage van de stukken

Het ontwerp van het besluit hogere waarden met bijbehorende stukken ligt van 3 oktober 2018 tot en met 13 november 2018 ter inzage. U kunt de documenten tijdens de inzagetermijn inzien bij de publieksbalie in het Stadhuis van de gemeente Vianen.
Voor informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht, 088 022 50 00.

Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan ‘Bolgerijsekade 4b Everdingen’

Burgemeester en wethouders van Vianen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Bolgerijsekade 4b, Everdingen’ ter inzage ligt.
Het ontwerpwijzigingsplan kan vanaf woensdag 10 oktober 2018 tot en met dinsdag 21 november 2018 tijdens kantooruren worden ingezien in de centrale hal van het Stadhuis aan de Voorstraat 30 te Vianen. De documenten zijn op papier in te zien bij de balie en digitaal via de publiekscomputer in de centrale hal. De ter inzage liggende stukken kunnen eveneens worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. (NL.IMRO.0620.WP0010-ON01)

Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen mondeling of bij voorkeur schriftelijk zijn of haar zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze moet u voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad Vianen, postbus 46, 4130 EA te Vianen. Indien u mondeling wilt reageren, dient u hiervoor een telefonische afspraak te maken met de heer M.E. van der Gun van team Ruimtelijke Ontwikkeling via 088 599 7556. Zienswijzen indienen per mail is niet mogelijk.

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Bam Wonen Nieuwbouw Concepten voor het adres: Hoevesteinse Lint 2, 4125 RG Hoef en Haag. De melding heeft betrekking op het plaatsen van een propaangastank van 3.000 liter op een bouwterrein ter plaatse van het adres Hoevesteinse Lint 2 in Hoef en Haag.
• Particulier voor het adres: Tienhovenseweg 3 B, 4121 KS Everdingen. De melding heeft betrekking op het plaatsen van een propaantank (1000 liter) ten behoeve van particulier gebruik.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst via 088 022 50 00.

Meldingen verkeersbesluit

Zaaknummer: 35408.
Verzenddatum: 04 oktober 2018.
Voor: Aanleg gehandicapte parkeerplaats Clarissenhof 6 Vianen
Hiervoor geldt: Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994), art. 15, lid 1, en het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 24 oktober 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 14 november 2018 van 09.30 uur tot 12.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer K. (Kees) Schrijvers via 088 599 7000 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 9 oktober 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,


de loco secretaris     de burgemeester


F. (Francis) Jongmans                                W.G. (Wim) Groeneweg