Vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad

10-10-2018

Op dinsdag 16 oktober 2018 vindt om 19.30 uur de 19e openbare vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad plaats in de Raadzaal in het Stadhuis van Vianen. De voorzitter is A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik. Secretaris is K.I. (Krista) Goossens, beoogd griffier gemeente Vijfheerenlanden.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda 16 oktober 2018
3. Spreekrecht publiek
4. Vaststelling van de besluitenlijst 20 september 2018
5. Vaststellen van de voortgangslijst van het VHL-Beraad
6. Ingekomen stukken
7. Voortgang in het wetgevingstraject herindeling Vijfheerenlanden
8. Bespreekstukken
8.1. Voorstel inzake uitvoeringsorganisatie participatiewet
8.2. consultatievoorstel voortgang keuze regionale woningmarkt
9. Rondvraag en sluiting

Na afloop van het VHL beraad is er in de centrale hal van het gemeentehuis nog een VHL plein waar raadsleden geïnformeerd worden over: Reactie op de zienswijzen ingediend betreffende de programmabegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede.