Bekendmakingen en besluiten week 44 - 2018

30-10-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 24 oktober 2018.
Zaaknummer: VHL 37168.
Omschrijving: toekennen huisnummering aan 56 woningen, besluit huisnummering.
Locatie: Hoevesteinse Lint 3 t/m 19, 4125 RG (9 woningen), Zoete Brederodepad 2 t/m 14, 4125 RE (7 woningen), Notarisappelpad 1 t/m 19, 4125 RD (10 woningen), Notarisappelpad 2 t/m 14, 4125 RD (7 woningen), Sterappelpad 2 en 4, 4125 RC (2 woningen), Sterappelpad 1 t/m 21, 4125 RC (11 woningen), Glorie van Hollanderf 2 t/m 20, 4125 RB (10 woningen) te Hoef en Haag.

Verzenddatum: 24 oktober 2018.
Zaaknummer: VHL 27082.
Omschrijving: het bouwen van 56 woningen, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Hoevesteinse Lint 3 t/m 19, Zoete Brederodepad 2 t/m 14, Notarisappelpad 1 t/m 19 en 2 t/m 14, Sterappelpad 2 en 4, 1 t/m 9 en 11 t/m 21 en Glorie van Hollanderf 2 t/m 20 te Hoef en Haag.

Verzenddatum: 25 oktober 2018.
Zaaknummer: VHL 32206.
Omschrijving: het bouwen van een bijgebouw naast de woning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Otto van Asperenstraat 10 te Hoef en Haag.

Aanvraag Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horeca/evenementenvergunning

Verzenddatum: 22 oktober 2018.
Zaaknummer: 39689.
Omschrijving: verleende standplaatsvergunning tbv Goudprijs B.V. van 22 oktober 2018 tot en met 31 december 2018.
Locatie: winkelcentrum De Hagen te Vianen

Verzenddatum: 22 oktober 2018.
Zaaknummer: 36770.
Omschrijving: verleende evenementenvergunning tbv Sinterklaasintocht Vianen op 17 november 2018.
Locatie: Sluiseiland 22 te Vianen.

Verzenddatum: 23 oktober 2018.
Zaaknummer: 37386.
Omschrijving: verleende evenementenvergunning tbv Opening Eneco Lab Vianen op 14 november 2018.
Locatie: Autenasekade 6a te Vianen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Tegen onderstaande bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen via 088 599 7053.

Zaaknummer: VHL 39748.
Voor: het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Franciscushof 191 te Vianen.
Ontvangen: 18 oktober 2018.

Zaaknummer: VHL 39881.
Voor: het bouwen van 6 nieuwe woningen en het renoveren van 1 bestaand pand.
Activiteit: bouwen.
Locatie: hoek Hofplein Brederodestraat.
Ontvangen: 19 oktober 2018.

Zaaknummer: VHL 40402.
Voor: het nieuw plaatsen van een mestkelder met sleufsilo.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Tienhovenseweg 25a te Everdingen.
Ontvangen: 25 oktober 2018.

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een beschikking tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben afgegeven:

Besluitdatum: 30 oktober 2018.
Inrichting: Multibeton Vianen B.V.
Adres: De Limiet 23b, Vianen.
Betreft: het onderdeel geluid.

Ter inzage

Het besluit ligt van 31 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage bij Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (na telefonisch overleg 088 022 5000). En bij de gemeente Vianen, Voorstraat 30, 4132 AS, Vianen.

Beroep

Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep worden ingesteld. Dit kan door belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Het beroepschrift dient de volgende informatie te bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener, datum, reden van het beroepschrift en op welk besluit het beroepschrift betrekking heeft. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

In werking treden

Het besluit treedt met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt in dat geval niet eerder in werking dan op dat verzoek is beslist.U kunt de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoekschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder vermelding van voorlopige voorziening. Bij het verzoekschrift dient u een kopie van uw beroepschrift te voegen.

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Gebroeders Sleeuwenhoek voor het adres Diefdijk 28, 4121 KN Everdingen. De melding heeft betrekking op het slopen van de bestaande bedrijfsbebouwing en vervanging door nieuwbouw en de daaruit volgende herinrichting van de inrichting
  • Kooijman Vastgoed B.V. voor het adres Placotiweg 6, 4131 NL Vianen. De melding heeft betrekking op de bouw van een parkeerdek op het bestaande parkeerterrein

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst via 088 022 5000.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 7 november 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Erfgoedcommissie

De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 14 november 2018 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer K. (Kees) Schrijvers via 088 599 7000 als u de zitting wilt bijwonen.

Vianen, 30 oktober 2018
Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris     de burgemeester


F. (Francis) Jongmans                                W.G. (Wim) Groeneweg