Bekendmakingen en besluiten week 48 - 2018

27-11-2018

Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 19 september 2018.
Zaaknummer: VHL 32193.
Omschrijving: het vestigen van een winkel ten behoeve van de verkoop van keukens en vloeren, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: afwijken bestemmingsplan.
Locatie: Hagenweg 3f te Vianen.

Verzenddatum: 20 september 2018.
Zaaknummer: VHL 37429.
Omschrijving: het vestigen van een kapsalon, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: afwijken bestemmingsplan.
Locatie: Lekstraat 42 te Hoef en Haag.

Verzenddatum: 21 september 2018.
Zaaknummer: VHL 40697.
Omschrijving: het plaatsen van zonnepanelen, verleende omgevingsvergunning.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Brederodestraat 5 te Vianen.

Aanvraag Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horeca/evenementenvergunning

Verzenddatum: 15 november 2018.
Zaaknummer: 41845.
Omschrijving: verleende standplaatsvergunning t.b.v. het verkopen van vis van
1 januari 2019 t/m 31 december 2019.
Locatie: Everdingen (kern).

Verzenddatum: 15 november 2018.
Zaaknummer: 41839.
Omschrijving: verleende standplaatsvergunning t.b.v. het verkopen van vis van
1 januari 2019 t/m 31 december 2019.
Locatie: Lijnbaan, Vianen.

Verzenddatum: 19 november 2018.
Zaaknummer: 43264.
Omschrijving: verleende standplaatsvergunning t.b.v. het verkopen van bloemen en planten 1 januari 2019 t/m 31 december 2019.
Locatie: wijkwinkelcentrum Monnikenhof, Vianen.

Verzenddatum: 21 november 2018.
Zaaknummer: 43209.
Omschrijving: verleende standplaatsvergunning t.b.v. het verkopen van bloemen en planten 1 januari 2019 t/m 31 december 2019.
Locatie: wijkwinkelcentrum Lijnbaan, Vianen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Tegen onderstaande bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen via 088 599 7053.

Zaaknummer: VHL 43230.
Voor: het plaatsen van een dakkapel en het realiseren van een dakterras.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Kerkstraat 39 te Vianen.
Ontvangen: 12 november 2018.

Zaaknummer: VHL 43349.
Voor: het wijzigen van het gebruik.
Activiteit: afwijken bestemmingsplan.
Locatie: Lange Meent 5 te Everdingen.
Ontvangen: 19 november 2018.

Zaaknummer: VHL 42788.
Voor: het plaatsen van units t.b.v. Stichting Kinderopvang Vianen tot en met december 2020.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Hoek Lekstraat - Hagesteinsestraat (t.p.v. ketenpark BAM) in Hoef en Haag.
Ontvangen: 14 november 2018.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
Zaaknummer : VHL 19188.
Voor : het wijzigen van een inrichting.
Locatie : Laanakkerweg 2, 4131 PA te Vianen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 november 2018 gedurende zes weken ter inzage in het Stadhuis Vianen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag tijdens kantooruren (van 09.00 uur tot 13.00 uur en woensdag tot 19.00 uur) in te zien. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht en worden verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van Vianen, postbus 11, 4140 AA Leerdam.
Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Meldingen verkeersbesluit

Zaaknummer: 41461.
Verzenddatum: 23 november 2018.
Voor: aanleg gehandicapte parkeerplaats Brugstraat Vianen.
Hiervoor geldt: Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994), art. 15, lid 1, en het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

Gemeente Vianen, Ontwerp 3e herziening Exploitatieplan Hoef en Haag

Burgemeester en wethouders van Vianen maken bekend dat het ontwerp van de 3e herziening van het Exploitatieplan Hoef en Haag ter visie ligt. Het gebied Hoef en Haag wordt globaal begrensd door de A27, de Lekdijk, de Hoevenweg en de kern Hagestein.

Op 25 maart 2014 heeft de gemeenteraad het Exploitatieplan Hoef en Haag vastgesteld. Dit exploitatieplan is het financiële kader bij het eveneens in 2014 vastgestelde en vigerende bestemmingsplan Hoef en Haag. Als gevolg van artikel 6.15, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening dient een exploitatieplan periodiek te worden herzien. Bepaald is verder dat voor elke fase een inrichtingsplan dient te worden opgesteld, voorts dient de grondexploitatie te worden aangepast vanwege nieuwe inzichten, feiten en gegevens.

In de 3e herziening van het Exploitatieplan Hoef en Haag wordt de ontwikkeling van een groot deel van fase 3 van Hoef en Haag in ontwerp vastgelegd en worden de financiële aspecten van de grondexploitatie geactualiseerd. Deze herziening omvat daartoe o.a. een ontwerp inrichtingsplan voor fase 3.1 van Hoef en Haag met daarin de nieuwbouw van circa 370 woningen in Het Lint en in De Erven.

In het kader van artikel 6.15, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit van de 3e herziening van het Exploitatieplan Hoef en Haag (met bijlagen) gedurende 6 weken vanaf 28 november 2018 tot en met 8 januari 2019 ter inzage.
De documenten kunnen worden ingezien in de centrale hal van het Stadhuis van Vianen, Voorstraat 30 te Vianen. Openingstijden: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op woensdag van 9.00 tot 20.00 uur. De documenten zijn hier analoog en digitaal (op de computer) in te zien. De ter inzage liggende stukken kunnen eveneens worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. De planidentificatiecode is: NL.IMRO.0620.EP0016-ON03.

Gedurende de inzagetermijn kunnen uitsluitend belanghebbenden mondeling of schriftelijk hun zienswijze(n) over het ontwerp van de 3e herziening Exploitatieplan Hoef en Haag kenbaar maken. Tot de belanghebbenden kunnen ook de nieuwe bewoners van Hoef en Haaf gerekend worden. Zij worden geacht deze bekendmaking te beschouwen als een kennisgeving op grond van artikel 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de Raad van de gemeente Vianen, Postbus 46, 4130 EA Vianen. Voor mondelinge zienswijzen dient een afspraak te worden gemaakt met de heer H. Ariaans via 0347 369 911. Zienswijzen indienen per e-mail is niet mogelijk.

Vastgesteld bestemmingsplan Sluiseiland, Vianen

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen maakt ingevolge het bepaalde in de artikelen 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 oktober 2018 het bestemmingsplan ‘Sluiseiland’ (gewijzigd) heeft vastgesteld en dat het plan, van woensdag 28 november 2018 tot en met dinsdag 8 januari 2019 ter inzage ligt. Het identificatienummer van dit plan is NL.IMRO.0620.bp0035-VG01. Het plangebied ligt ten oosten van de binnenstad en Blankenborch tussen het Merwedekanaal, de Kanaalweg en de Brugdijk in Vianen.

Terinzagelegging

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan met bijlagen zijn gedurende de genoemde termijn te bekijken en/of te downloaden op ruimtelijkeplannen.nl.
Tevens ligt een papieren versie van de stukken tijdens kantooruren ter inzage bij de receptie van het Stadhuis, Voorstraat 30 te Vianen.

Beroepsmogelijkheid

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de plannen kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt of die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken. Ook door belanghebbenden, ongeacht of zij een zienswijze hebben ingediend, kan in beroep worden gegaan voor zover het beroep zich richt tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van de plannen. U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Op deze gebiedsontwikkeling is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder andere dat het beroep versneld zal worden behandeld, de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet meer kunnen worden aangevuld.
Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde plan (adres: zie hierboven). Indien tijdens de beroepstermijn een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 5 december 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Vianen, 27 november 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris     de burgemeester


F. (Francis) Jongmans                                W.G. (Wim) Groeneweg