Bekendmakingen en besluiten week 49 - 2018

03-12-2018

Tegen het onderstaande besluit kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar.

Verzenddatum: 28 november 2018.
Zaaknummer: VHL 39748.
Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak, verleende omgevingsvergunning.
Locatie: Franciscushof 191 te Vianen.

Tegen het onderstaande besluit kan binnen zes weken na bekendmaking (verzenddatum) beroep worden aangetekend. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken of voorlopige voorzieningen, Postbus 16 005, 3500 DA UTRECHT. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Verzenddatum: 28 november 2018.
Zaaknummer: VHL 10966.
Omschrijving: het uitbreiden van het tankstation met 3 wasboxen en een techniekruimte, verleende vergunning.
Locatie: Prins Bernhardstraat 49 te Vianen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Tegen onderstaande bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Team Vergunningen, T: 088 599 7053.

Zaaknummer: VHL 43872.
Voor: het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Hoekenstraat 35 te Vianen.
Ontvangen: 22 november 2018.

Zaaknummer: VHL 43989.
Voor: het wijzigen van de kozijnen in de voorgevel.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Brederodestraat 12 te Vianen.
Ontvangen: 25 november 2018.

Zaaknummer: VHL 43877.
Voor: het plaatsen van een dakkapel met dakramen.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Langendijk 11 te Vianen.
Ontvangen: 22 november 2018.

Overige bekendmakingen

Tegen onderstaande bekendmakingen kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen, T: 088 599 7000.

Zaaknummer: VHL 36246.
Verzonden 26 november 2018.
Omschrijving: het bouwen van een woning, verlengen beslistermijn.
Activiteit: bouwen.
Locatie: Hoevenweg 35 te Hoef en Haag.

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Kok Lexmond B.V. voor het adres De Limiet 23b te Vianen. De melding heeft betrekking op het tijdelijk in gebruik hebben van een installatie waarop het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing is. Het puinbreken vindt plaats in de periode van 14 december 2018 tot en met 13 maart 2019. De duur van de werkzaamheden zal maximaal 2 aaneengesloten werkdagen zijn tussen 7.00 en 19.00 uur.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, T: 088 – 022 5000.

Diverse beleidsdocumenten fysieke leefomgeving

Op 20 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vianen besloten:

  1. De werkingsduur van het Handhavingsbeleid Vianen 2016-2018 (vastgesteld op 28 juni 2016) voor onbepaalde tijd te verlengen;
  2. Het Vergunningenbeleid bouwen (vastgesteld op 29 september 2015) inclusief toetsprotocol in te trekken;
  3. Het Toezichtsprotocol bouwen (vastgesteld op 28 juli 2015) in te trekken;
  4. Het Toets- en toezichtsprotocol Vijfheerenlanden vast te stellen;
  5. Beleidsregels handhaven tegen illegale bewoning en illegale bebouwing op recreatieparken vast te stellen.

Het besluit treedt in werking met ingang 31 december 2018. De documenten liggen vanaf 3 januari 2019 gedurende 4 weken in het gemeentehuis van Vianen ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplan Fort Everdingen

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan Fort Everdingen gedurende zes weken, met ingang van 7 december 2018 tot en met 17 januari 2019 ter inzage ligt. Fort Everdingen ligt op de grens van de gemeenten Vianen en Culemborg.

De ontwerpbestemmingsplannen liggen voor beide gemeenten gelijktijdig ter inzage. De documenten zijn op papier in te zien bij de balie en digitaal via de publiekscomputer in de centrale hal. De ter inzage liggende stukken kunnen eveneens worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0620.bp0031-ON01.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen mondeling of bij voorkeur schriftelijk zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze moet u voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad Vianen, Postbus 46, 4130 EA VIANEN. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient een afspraak te worden gemaakt met het team Ruimtelijke Ordening, T: 088 - 599 7000. Zienswijzen indienen per e-mail is niet mogelijk.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit
(voorheen welstandscommissie) is op 5 december 2018 van 11.00 uur tot 14.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Vianen, 4 december 2018
Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

de loco secretaris     de burgemeester
F. (Francis) Jongmans       W.G. (Wim) Groeneweg