Werkzaamheden

Wegwerkzaamheden 2018

Eind 2017 heeft gemeente Vianen verschillende wegwerkzaamheden als één project aanbesteed. Het project is aangenomen door aannemer Agterberg uit Groenekan. Het project omvat onderstaande werkzaamheden:

 • Woonwijk De Hagen Vianen
 • Brugstraat Vianen
 • Aime Bonnastraat Vianen
 • De Limiet Vianen
 • Kruispunt afrit A2 Vianen
 • Diverse werkzaamheden

Woonwijk De Hagen Vianen

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het wegnemen van de grootste gebreken in de bestrating. Denk hierbij aan het opnieuw stellen van kantopsluiting, zo veel als mogelijk herstraten bij verzakkingen en verbeteren van de afwatering.

De werkzaamheden zijn in december 2017 en worden naar verwachting omstreeks april 2018 afgerond. Omdat de werkzaamheden veel locaties met kleinschalige werkzaamheden omvatten, wordt gewerkt met mobiele verkeersafzetting.

Als de werkzaamheden invloed hebben op de bereikbaarheid van uw perceel, neemt Agterberg vooraf contact met u om (nadere) afspraken over de bereikbaarheid te maken.

Brugstraat Vianen

In aansluiting op bovengenoemde werkzaamheden, neemt gemeente Vianen de Brugstraat onder handen. Belangrijkste onderdelen van de werkzaamheden zijn:

 • Aanpassen fietsstroken en wegmarkering om de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten;
 • Aanpassen kruispunt waar Brugstraat, Jan Blankenweg, Brugdijk en Lekdijk op elkaar aansluiten om de algehele verkeersveiligheid te vergroten;
 • Aanbrengen voetpad vanaf Brugdijk naar bushalte Jan Blankenweg;
 • Onderhoud asfalt en bestrating en het gedeeltelijk vervangen bestrating.

De werkzaamheden gaan maandag 12 maart van start en nemen naar verwachting zeven weken in beslag. Ook zal er een nacht worden gewerkt, zodat de wijk overdag goed bereikbaar blijft.

Tijdens de werkzaamheden, worden verkeersmaatregelen toegepast waarmee de Brugstraat het overgrote deel van de tijd toegankelijk blijft voor al het verkeer. Wanneer het niet mogelijk of gewenst is om de Brugstraat toegankelijk te houden, wordt gewerkt met verkeersomleidingen.
Wij vragen u tijdens de werkzaamheden rekening te houden met matige verkeershinder.

Als de werkzaamheden invloed hebben op de bereikbaarheid van uw perceel, neemt Agterberg vooraf contact met u om (nadere) afspraken over de bereikbaarheid te maken.

Aime Bonnastraat Vianen

Ook de Aime Bonnastraat krijgt een langverwachte opfrisbeurt vanaf de rotonde bij de Julianabrug tot en met de rotonde bij de Prins Bernhardstraat. Belangrijkste onderdelen van de werkzaamheden zijn:

 • Het vervangen van de fietspaden en opnieuw bestraten van voetpaden;
 • Het aanpassen van verschillende oversteekplaatsen;
 • Onderhoud asfalt en bestrating;
 • Groenwerkzaamheden.

De werkzaamheden gaan maandag 12 maart van start en nemen naar verwachting zes weken in beslag.

Tijdens de werkzaamheden worden de vrijliggende fiets- en voetpaden tussen de rotonde bij de Leyenborch en de oversteekplaats Kanaalweg-Lijnbaan in beide richtingen afgesloten. Voor fietsers en voetgangers wordt een omleiding ingesteld via de Kanaalweg.
De rijbaan in dit gedeelte blijft wel toegankelijk, met de kanttekening dat het op enkele locaties noodzakelijk is een voorrangsregeling toe te passen.

Op het gedeelte tussen de rotonde bij de Prins Bernhardstraat en de rotonde bij de Leyenborch en het gedeelte tussen de oversteek Kanaalweg-Lijnbaan en de rotonde bij de Julianaburg geldt eveneens dat het op enkele moment noodzakelijk is om delen van rijbaan, fietspad en voetpad af te sluiten. Wanneer dit het geval is, zullen passende verkeersmaatregelen worden toegepast.
Wij vragen u tijdens de werkzaamheden rekening te houden met matige tot ernstige verkeershinder.

Als de werkzaamheden invloed hebben op de bereikbaarheid van uw perceel, neemt Agterberg vooraf contact met u om (nadere) afspraken over de bereikbaarheid te maken.

De Limiet Vianen

In het kader van de verkeersveiligheid en een goede fietsstructuur is het wenselijk om hoofdontsluitingswegen te voorzien van een eigen plek voor fietsers.
Vanuit deze gedachte heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van rode fietssuggestiestroken langs De Limiet.
De fietssuggestiestroken worden aangebracht vanaf de rotonde bij de Westelijke Parallelweg tot de Mijlweg.

De werkzaamheden gaan in 9 april van start en nemen naar verwachting een week in beslag.

Tijdens de werkzaamheden, worden verkeersmaatregelen toegepast waarmee De Limiet het overgrote deel van de tijd toegankelijk blijft voor al het verkeer. Wanneer het niet mogelijk is om De Limiet toegankelijk te houden, wordt gewerkt met verkeersomleidingen. Wij vragen u tijdens de werkzaamheden rekening te houden met matige verkeershinder.

Als de werkzaamheden invloed hebben op de bereikbaarheid van uw perceel, neemt Agterberg vooraf contact met u om (nadere) afspraken over de bereikbaarheid te maken.

Kruispunt afrit A2 Vianen

Om de doorstroming van het verkeer op dit kruispunt te verbeteren, zal de programmering van de verkeersregelinstallatie binnen enkele weken worden aangepast.

Aansluitend en in samenhang hiermee wordt de verkeersafwikkeling aangepast door het aanpassen van de wegmarkering.

De werkzaamheden gaan in week 15 van start en nemen naar verwachting twee halve dagen in beslag.
Tijdens de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van mobiele afzetting en blijft het kruispunt toegankelijk voor al het verkeer.

Diverse werkzaamheden

Ook worden op meerdere locaties kleinschalige werkzaamheden verricht. Gezien de omvang van deze werkzaamheden en de minimale impact op de omgeving, wordt hierover niet afzonderlijk gecommuniceerd.

Overige werkzaamheden

Verbreding A27 Houten-Hooipolder

Op de A27 tussen Houten en het knooppunt Hooipolder stroomt het verkeer niet goed door. Bijna elke dag staan automobilisten vast. Daarom onderzoekt Rijkswaterstaat welke maatregelen de doorstroming op dit traject kunnen verbeteren. Zo wordt ter hoogte van de gemeente Vianen gekeken naar een verbreding van de A27, bestaande uit vier rijstroken. De start van de realisatie is op dit moment voorzien in 2022.

Kijk voor een overzicht van de planning op de website van Rijkswaterstaat.

De ontwerpen, de informatiekrant en antwoorden op veelgestelde vragen kunt u lezen op de website www.A27participatie.nl

Algemene informatie over dit project kunt u lezen op de website van Rijkswaterstaat. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Dan kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief!