Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen

Wie verdient volgens u een onderscheiding?

Kent u iemand die een onderscheiding verdient? Een (Viaanse) sportcoach bijvoorbeeld die al jarenlang op zijn vrije zaterdag een jeugdteam traint? Of een voorzitter, een secretaris of een bestuurslid die maandelijkse vergaderingen bijwoont en 1001 zaken regelt? Of iemand die zich op een andere manier inzet voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur of pleegzorg? Dan kan deze persoon in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding of een gemeentelijke onderscheiding.

Koninklijke onderscheiding (een lintje)

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding? Neem dan een kijkje op de website van De Kanselarij der Nederlandse Orde. Daarop vindt u informatie over verschillende onderscheidingen, kunt u een aanvraag digitaal indienen of het voorstelformulier downloaden.

In het kort

  • Iemand komt pas in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding als deze persoon minstens 15 jaar een minimaal aantal uren per week als vrijwilliger actief is of als deze persoon in zijn werk buitengewone prestaties levert.
  • Het ingevulde officiële voorstelformulier en de gevraagde documenten levert u aan bij de gemeente waar de te onderscheiden persoon woont. Voor de gemeente Vianen geldt dat u uw aanvraag kan richten aan: Burgemeester gemeente Vianen, Postbus 46, 4130 EA Vianen. (Op de enveloppe graag ‘Vertrouwelijk’ vermelden.)
  • Bij een positief advies stuurt de burgemeester van de gemeente Vianen de aanvraag door naar de commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, waarna De Kanselarij der Nederlandse Orde een zwaarwegend advies geeft aan de betrokken minister. Als ook het advies van de minister positief is, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.
  • De aanvragen voor de Lintjesregen (die altijd eind april gepland staat), moeten daarom 1 juli het jaar daarvoor al bij de gemeente worden aangeleverd.
  • Wilt u de onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, neem dan contact op met de kabinetsmedewerker.
  • Twijfelt u over de haalbaarheid van een aanvraag, neem dan contact op met één van de leden van het Lintjescomité of de kabinetsmedewerker van de gemeente Vianen. Wij beantwoorden graag uw vragen en geven advies. Het Lintjescomité (bestaande uit vijf inwoners) is niet beslissingsbevoegd.

Contact

Lintjescomité

Kabinetsmedewerker gemeente Vianen

Suzanne de Keijzer, 088 599 7324 of s.de.keijzer@vijfheerenlanden.nl

Gemeentelijke onderscheidingen

Wilt u iemand aandragen voor een gemeentelijke onderscheiding? Dan kunt u bij de gemeente Vianen iemand aandragen voor een Viaanse Noot of een Viaanse Kroon (ook wel het jeugd- en jongerenlintje genoemd).

Viaanse Noot

Met de Viaanse Noot wil de gemeente Vianen blijk geven van haar bijzondere waardering voor de ontvanger en zijn of haar betekenis voor de gemeente. Vanaf 1997 reikt de gemeente de Viaanse Noot uit. In aanmerking komen bijvoorbeeld personen en/of instellingen die zich voor (een deel van) de gemeenschap Vianen tenminste tien achtereenvolgende jaren, niet professioneel en onbetaald, hebben ingezet of ter gelegenheid van een algemeen aanvaarde bijzondere prestatie en van onbesproken gedrag zijn. Wilt u een aanvraag voor een Viaanse Noot indienen, dan kan dat via het digitale aanvraagformulier.

Het college van burgemeester en wethouders neemt uiteindelijk een besluit over het wel of niet uitreiken van de Viaanse Noot. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld, waarna samen met u gekeken wordt naar het moment van uitreiking. Houdt u hierbij rekening met een behandeltijd van drie maanden.

Viaanse Kroon (jeugd- en jongerenlintje)

De Viaanse Kroon kan de gemeente Vianen uitreiken aan de jonge vrijwilliger (tot 25 jaar) die zich belangeloos inzet voor de (Viaanse) samenleving. Een jongere die een voorbeeld is voor de gemeenschap, uw vereniging of stichting, die ‘de kop boven het maaiveld uitsteekt’, en het verdient om in het zonnetje gezet te worden. Het gemeentebestuur is namelijk ongelofelijk trots op deze groep jongeren die zich actief inzet voor de (Viaanse) samenleving. Zij verdienen daarom waardering. De gemeentelijke onderscheiding kan worden gezien als een ‘kroon op het werk’ en is vernoemd naar de initiatiefnemer raadslid Henk Kroon. Op 2 januari 2015 is de Viaanse Kroon voor het eerst uitgereikt. Wilt u iemand voordragen voor een Viaanse Kroon, dien dan digitaal een aanvraag in! 

Een adviescommissie beoordeelt de aanvraag en brengt een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt uiteindelijk een besluit over het wel of niet uitreiken van de Viaanse Kroon. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld, waarna samen met u gekeken wordt naar het moment van uitreiking. Houdt u hierbij rekening met een behandeltijd van drie maanden.