Organisatie

Bijna 200 werknemers

Bij de gemeente Vianen werken ongeveer 200 ambtenaren. Zij zijn werkzaam op verschillende locaties, namelijk het Stadhuis, de Stadswerf en het Sportcentrum Helsdingen. Het Klant Contact Centrum (KCC) is het centrale aanspreekpunt van de gemeente. In het organogram kunt u lezen hoe de organisatie is ingericht.

Adviesraden

De gemeente Vianen heeft een aantal adviesraden. Zij adviseren het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) over de hoofdlijnen van het beleid.

Multiculturele Raad Vianen (MRV)

Denkt mee over vraagstukken op het gebied van wonen, werken, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg en sport in de multiculturele samenleving.

Wmo-beraad

Het Wmo-Beraad bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen binnen de Wmo. Zij houden zich onder andere bezig met de volgende zaken:

  • Kritisch volgen van beleid en de uitvoering van de Wmo in Vianen.
  • Signaleren en doorgeven van ontwikkelingen en knelpunten in uw omgeving.

Het Wmo-Beraad houdt iedere laatste woensdag van de maand van 18.00 uur tot 18.45 uur een inloopspreekuur in het Stadhuis in Vianen. De leden kunnen u op weg helpen en van informatie voorzien.

Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand (WWB)

Behartigt de belangen van sociale minima en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De Cliëntenraad is bereikbaar via De Korte Inloop, T: (0347) 322 977.

Commissie voor bezwaarschriften

De commissie voor bezwaarschriften behandelt de meeste bezwaarschriften die bij de gemeente worden ingediend.

Onafhankelijk advies

De commissie is onafhankelijk. De leden wonen niet in Vianen en werken niet voor de gemeente. Meestal krijgt de indiener van een bezwaarschrift de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna geeft de commissie advies over het ingediende bezwaar.

Uitzonderingen

De commissie voor bezwaarschriften geeft geen advies over:

  • bezwaarschriften belastingzaken
  • bezwaarschriften waardering onroerende zaken

Samenstelling commissie voor bezwaarschriften

Functie Naam
Voorzitter de heer mr. P.C. de Jong
Leden de heer mr. W.J. van Aalst en de heer G. Hoekstra
Secretaris mevrouw mr. L. de Man