Commissie voor bezwaarschriften

Het jaar 2018 is een belangrijk jaar geweest voor de behandeling van bezwaarschriften in de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik. Met ingang van 1 januari 2018 is een nieuwe adviescommissie gevormd voor de drie gemeenten tezamen: de commissie bezwaarschriften VHL (hierna: de commissie). De commissie bestaat op dit moment uit een drietal kamers. Iedere gemeente heeft een eigen kamer in de commissie.

Deze commissie geeft een advies over uw bezwaarschrift aan het bestuur van de gemeente. De commissie is volledig onafhankelijk. Over bezwaarschriften tegen besluiten genomen op grond van gemeentelijke belastingverordeningen, sociale wetgeving en de Wet Waardering Onroerende Zaken adviseert de commissie niet.

Toetsing

De commissie toetst of uw bezwaarschrift aan de wettelijke eisen voldoet. Als aan die eisen is voldaan worden u, een vertegenwoordiger van het bestuur van de gemeente Zederik, en eventuele belanghebbenden uitgenodigd voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting krijgen u en de anderen de gelegenheid om het bezwaarschrift mondeling toe te lichten.

Openbare hoorzitting

De commissie komt in principe één keer per drie weken op een maandagavond bij elkaar om de hoorzittingen te houden. Deze hoorzittingen zijn in principe openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis in Meerkerk. Alleen als er persoonlijke zaken besproken worden, zoals bijvoorbeeld zaken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, vindt de hoorzitting achter gesloten deuren plaats.

Aansluitend aan de hoorzitting, en achter gesloten deuren, stelt de commissie mondeling haar advies op. Zij toetst dan aan de hand van uw bezwaarschrift, het dossier en dat wat op de hoorzitting besproken is, of het bestuursorgaan het juiste besluit genomen heeft en of het besluit juist tot stand is gekomen.

Advies

Als door het bestuursorgaan fouten zijn gemaakt, adviseert de commissie om uw bezwaarschrift gegrond te verklaren en een nieuw besluit te nemen. Als de commissie van mening is dat het besluit juist is en op de juiste wijze tot stand is gekomen, adviseert zij om uw bezwaarschrift ongegrond te verklaren. In de weken na de hoorzitting wordt het mondeling advies op schrift gesteld en aangeboden aan het bestuursorgaan.

Niet ontvankelijk

Als het bezwaarschrift niet aan de wettelijke eisen voor het indienen van een bezwaarschrift voldoet, adviseert de commissie in de regel om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld. Er wordt dan ook geen hoorzitting gehouden.

Besluit

Nadat de burgemeester, het college of de gemeenteraad het advies van de commissie heeft ontvangen, moet hij of zij een besluit op uw bezwaarschrift nemen. Vaak neemt het bestuursorgaan dan het advies van de commissie over, maar niet altijd. Als het bestuursorgaan het advies niet overneemt moet zij de reden(en) daarvoor noemen.

Informatie

Mocht u vragen hebben over (het werk van) de commissie, dan kunt u contact opnemen met de secretarissen via bezwarencommissie@vijfheerenlanden.nl.

Onafhankelijk advies

De commissie is onafhankelijk. De leden wonen niet in Vianen en werken niet voor de gemeente. Meestal krijgt de indiener van een bezwaarschrift de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna geeft de commissie advies over het ingediende bezwaar.