De begroting 2017: Duurzaam evenwichtig

Duurzaam evenwichtig omdat een duurzame samenleving centraal staat, met een evenwichtige begroting. In deze begroting vindt u welke doelstellingen we met elkaar hebben geformuleerd, wat de gemeente daarvoor gaat doen en hoeveel dat kost.

De herindeling, als ook een wetswijziging waardoor de indeling van de begroting ingrijpend is veranderd, hebben invloed op deze begroting.

Samen met Leerdam en Zederik

Uitgaande van het voornemen tot een ambtelijke fusie op 1 januari 2018 betekent dat de volgende begroting qua inhoud en structuur een vergelijkbare begroting is als de begrotingen van Leerdam en Zederik. Het is dan ook niet meer dan logisch om nu al volop samen te werken. Dit maakt ook het samenvoegen van drie begrotingen gemakkelijker op het moment dat de drie gemeenten samengaan tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden op 1 januari 2019. Om die reden hanteren de drie gemeenten voor deze begroting nu al dezelfde indeling in programma’s en taakvelden (voorheen ‘producten’). Ook ondersteunen de medewerkers van de drie afdelingen Financiën elkaar bij de uitwerking van de nieuwe voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in de begroting voor 2017.

De Programma’s

Elk programma is opgebouwd uit een aantal vaste onderdelen. Evenals in voorgaande jaren gaan we achtereenvolgens in op:

Wat we willen bereiken?

Hier staan de doelstellingen die we met elkaar hebben geformuleerd. In een apart kader staan de doelstellingen waarop bestaand beleid is gebaseerd en de doelstellingen vanuit de investeringsagenda.

Ontwikkelingen

Onder de kop ontwikkelingen staan ontwikkelingen genoemd die invloed hebben op de gemeente Vianen en niet opgevangen kunnen worden door bestaand beleid. Zo is een landelijke ontwikkeling dat Nederland digitaliseert. We kiezen ervoor om dit niet apart in de begroting te noemen omdat het daarin meebewegen, door bijvoorbeeld onze dienstverlening steeds meer te digitaliseren, voortkomt uit ‘bestaand beleid’. De doelstellingen zijn reeds bepaald en de maatregelen zijn al in gang gezet. Ontwikkelingen die wel in de begroting zijn opgenomen zijn ontwikkelingen waar de gemeente op moet anticiperen, maar wat nog niet ondervangen is binnen bestaand beleid. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Het jaar 2017 staat naast maatregelen die we doen om de doelstellingen van het bestaande beleid te behalen in het teken van de investeringsagenda. Kort wordt per programma ingegaan op de maatregelen voorkomend uit bestaand beleid, uitgebreider staan we stil bij de investeringen.

Wat mag het kosten?

Onder deze kop vindt u financiële overzichten op productniveau en de lasten en baten per programma.

Risico’s en beheersmaatregelen

Binnen elk programma wordt ingegaan op de operationele risico’s die het behalen van de doelstellingen binnen het desbetreffende programma in de weg staan. Ook geven we hier aan welke beheersmaatregelen de risico’s kunnen verkleinen. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing staan de financiële risico’s en consequenties uitgewerkt. De bestaande risico’s van 2016 zijn geactualiseerd. Bovendien zijn nieuwe risico’s benoemd in relatie tot de doelstellingen voor 2017.

Relevante beleidskaders

Aan het eind van elk programma staan de relevante beleidskaders voor het bestaande beleid genoemd. Als vertrekpunt van deze begroting geldt uiteraard ook als beleidskaders de Toekomstvisie 2025 en de daaruit voorvloeiende investeringsagenda. Deze twee kaders zijn niet in elk programma apart genoemd.

Hieronder vindt u de programma’s. Hiernaast kunt u de gehele begroting raadplegen.

0. Bestuur en ondersteuning
1. Veiligheid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economie
4. Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie
6. Sociaal domein
7. Volksgezondheid en milieu
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing