Bestemmingsplan wijzigen

Procedure vaststellen bestemmingsplan

Omdat er rechten en plichten uit een bestemmingsplan voortvloeien, bestaat er een wettelijke procedure voor het vaststellen van een bestemmingsplan. U kunt hier invloed op uitoefenen. Dit gaat als volgt:

 • De gemeente maakt een voorontwerp bestemmingsplan. In deze periode kiest de gemeente er vaak voor inwoners, ondernemers en belanghebbenden te betrekken.
 • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit plan is 6 weken lang in te zien bij de gemeente of via de website van Ruimtelijke plannen. De periode wordt vooraf bekend gemaakt op de gemeentepagina in het Kontakt, de gemeentepagina op deze website en de Staatscourant.
 • Belanghebbenden kunnen tijdens die 6 weken hun mening (zienswijze) geven over het plan. De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Kontakt.
 • Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De herziening van een bestemmingsplan vraagt een zorgvuldige procedure. Dit duurt minimaal zes maanden, maar vaak een jaar of nog langer.

Als u wilt weten of een bestemmingsplan wordt herzien, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Aanpassen bestaand bestemmingsplan

Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. Neem hiervoor eerst contact op met de gemeente.

Het is ook mogelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen waarin u toestemming vraagt voor strijdig gebruik. Krijgt u deze vergunning, dan mag u in strijd met het bestemmingsplan de grond toch gebruiken of bebouwen. De gemeente kiest, als dat kan voor de meest eenvoudige procedure.

Als u gaat bouwen of verbouwen en u wilt een verzoek indienen voor een wijziging in het  bestemmingsplan dan zijn de volgende documenten nodig:

 • omschrijving van bouwplannen
 • bouwtekeningen (oude en nieuwe situatie)
 • situatietekeningen en/of plattegrond

Principeverzoek

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u vooraf bij de gemeente een principeverzoek indienen. Dit is niet verplicht, maar kan teleurstellingen of extra kosten voorkomen.

Krijgt u een positief advies op uw principeverzoek? Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken en een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Blijkt uit het  principeverzoek dat uw plan niet helemaal past binnen het bestemmingsplan of dat het niet voldoet aan de welstandseisen? Dan kunt u uw plan nog aanpassen en daarna een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen.

Principeverzoek aanvragen

U vraagt een principeverzoek aan bij het College van Burgemeester en Wethouders. U doet dit schriftelijk. In uw brief moet het volgende staan:

 • uw naam en adres
 • dat u een principeverzoek in wilt dienen
 • waarvoor u een principeverzoek indient (wat u wilt gaan bouwen met daarbij een schetstekening)
 • waar u wilt gaan bouwen: de locatie

U kunt uw brief sturen naar:

Gemeente Vianen
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 46
4130 EA Vianen

Bezwaar

Een principeverzoek is geen formeel besluit. Er is dan ook geen bezwaar mogelijk tegen de uitkomst hiervan.