Parkschool De Looch

Bouw Parkschool start eind februari 2018

Aannemer Klaassen heeft bij een informatieavond over de parkschool bekend gemaakt eind februari te beginnen. Omwonenden krijgen een brief met daarin een uitnodiging om hun woning op te nemen. Deze inspectie door bureau Hanseman brengt eventuele schade aan woningen door de bouw aan het licht. Het is dus de moeite waard om deze inspectie te laten uitvoeren. Klaassen streeft naar goed contact met de buurt en is goed bereikbaar voor vragen en meldingen.

Contact

Contactpersoon bij vragen of klachten is uitvoerder Teun Smits 06 2943 8327. De werktijden op de bouw zijn van 6 tot 16 uur. Rond 7 uur beginnen de bouwwerkzaamheden doorgaans.
Bij de bouw wordt gebruik gemaakt van boren in plaats van heien, dat scheelt veel trillingen en lawaai. Het boren is, inclusief voorbereiden, in ongeveer een week gereed. De aannemer geeft aanvoerroutes duidelijk aan. Leveranciers moeten rekening houden met de haal- en brengtijden van kinderen en op deze routes zeer voorzichtig rijden.
Nu de aannemer aan de slag kan, bereidt de gemeente alvast de volgende stappen voor: de sloop van de oude school en de inrichting van het park en parkeerterrein. In de loop van dit jaar wordt daarover meer duidelijk.

U kunt de presentaties die tijdens de informatieavond door de schoolbesturen en door de aannemer zijn gehouden, teruglezen:

Nieuwbouw Parkschool De Looch

In het park De Looch zijn de scholen De Voorhof en De Wegwijzer gevestigd. De gemeente Vianen is samen met de stichting Fluenta en de stichting Trinamiek voornemens deze scholen te vervangen door nieuwbouw. Hiervoor in de plaats komt een nieuw gebouw, waarin ook kinderopvang een plek krijgt: Parkschool De Looch. 

Bekijk de plannen op de website van de Voorhof.

Werkzaamheden bouwrijp maken

Momenteel zijn wij (de gemeente Vianen en aannemingsbedrijf De Gier) bezig met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken. De planning is als volgt:

  • Eind 2017, begin 2018 (1e week): de betonplaten voor de tijdelijke rijbaan en parkeerplaats worden geleverd;
  • Week 2 - 2018 (vanaf 8 januari): opstart werkzaamheden voor het bouwrijp maken. Het is nodig dat enkele bomen worden gekapt omdat deze binnen het werkgebied staan;
  • Week 5 – 2018 (week 29 januari): werkzaamheden voor de nutsvoorzieningen (waterleiding en openbare verlichting);
  • Week 7 – 2018 (week 12 februari): afronden werkzaamheden bouwrijp maken;
  • Vanaf medio week 8 – 2018 (circa 21 februari) wordt het terrein ingericht voor de bouw van de nieuwe school. Een andere aannemer neemt de bouw voor zijn rekening: Klaassen.

De planning kan wijzigen door weersomstandigheden. Omwonenden zullen ongetwijfeld enige hinder ondervinden. Dit in de vorm van bijvoorbeeld geluid, stof en bereikbaarheid. We hebben een Bereikbaarheids-, Leefbaarheids-, Veiligheids- en Communicatieplan opgesteld om in ieder geval te zorgen dat de overlast zo veel als mogelijk beperkt blijft. Zowel tijdens de bouwrijp maken fase als de bouwfase zijn minimum eisen opgenomen om overlast in te perken. Heeft u vragen of opmerkingen over de bouwrijpwerkzaamheden, leg ze dan voor aan:

  • Kees Kraaienoord, namens De Gier B.V. te bereiken via 030-688 2273 of calculatie@degierbv.nl
  • Joris Gijsbers, namens de gemeente Vianen aangesteld als toezichthouder van de werkzaamheden, te bereiken via 06-21325168 of joris.gijsbers@megaborn.com

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid is weergegeven op de kaart op pagina 2. Zoals u op het plaatje kunt zien, worden sommige bestaande voetpaden verwijderd. Hiervoor komen tijdelijke voetpaden terug. Het werkterrein wordt afgezet.

Speelveldjes en entree

De speelveldjes binnen het rood gearceerde gebied vervallen door de werkzaamheden. Voor De Voorhof zal het buitenspelen dus ongewijzigd blijven. Ouders van De Wegwijzer zullen in een apart schrijven geïnformeerd worden over het buitenspelen en het gebruik van de pleinen. De entree van beide scholen zal ongewijzigd blijven. De fietsenstallingen die bij de ingang van De Wegwijzer staan zullen een nieuwe plek krijgen. 

Parkeerplaats

De parkeerplaats aan De Looch is tijdens het bouwrijp maken nog gewoon in gebruik. Er zijn dan nog geen beperkingen voor de parkeerplaats. Voor de werkbussen wordt een tijdelijke parkeervoorziening aangebracht. Tijdens de bouw van de school wordt dit gebied uiteindelijk ook werkterrein. We laten u weten wanneer dit gaat gebeuren.


Informatiebijeenkomst

In het nieuwe jaar willen wij u graag uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over de bouw van de parkschool. Begin 2018 kunt u deze uitnodiging van ons verwachten. We hopen u dan te zien.