Sluiseiland

Sluiseiland: de stemmen zijn geteld

Begin juni heeft u kunnen stemmen voor Sluiseiland. In de kapel van het Stadhuis presenteerden vier ontwikkelaars via panelen en een maquette hun plan voor Sluiseiland. Door het tonen van uw legitimatiebewijs kon u vier munten verdelen over deze plannen. Hiervan maakten 565 inwoners gebruik. Zij bleven gemiddeld ruim een half uur en hebben dus echt moeite gedaan om zich in de plannen te verdiepen.

Nu deze stemmen zijn geteld en ook de Selectiecommissie een oordeel heeft gegeven over de stedenbouwkundige kwaliteit, de duurzaamheid en de procesaanpak en daarnaast ook het grondbod is meegewogen, is het winnende plan bekend. Dit is het plan wat in de kapel de letter B had en rechts achterin de ruimte stond. De panelen waren herkenbaar aan de slogan Kijk met je hart. Ook hadden deze panelen kleine glazen inkijkjes. Het plan kreeg van de inwoners 20% van de stemmen. Het kreeg daarmee niet de meeste stemmen. De keuze van de inwoners telde mee voor 20%, dat van de selectiecommissie voor 80%.

De vier ontwikkelaars zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Nu loopt de zogenoemde Alcatelperiode, waarin deelnemers aan de aanbestedingsprocedure nog bezwaar in kunnen dienen. Om die reden kunnen wij nu nog niet aangeven waarom juist dit plan heeft gewonnen. Dit doen wij daarom op een later moment. De omwonenden van Sluiseiland hebben een brief gekregen. De komende weken zijn de maquette en de bijbehorende panelen in de publiekshal van het Stadhuis te zien.

​ 

Op deze pagina leest de ontwikkelingen rondom bouwlocatie Sluiseiland. 

Stem voor Sluiseilandweek

Van 8 tot en met 16 juni konden inwoners meestemmen over Sluiseiland. Via het tonen van hun legitimatiebewijs kregen zij 4 munten die zij konden verdelen over de 4 plannen. De stemperiode is nu afgerond. Als alle stappen in het aanbestedingsproces zijn doorlopen, wordt de winnende ontwikkelaar bekend gemaakt. Hieronder leest u hoe het stemproces was georganiseerd en hoe de beoordeling tot stand is gekomen.

Van 10 naar 4 partijen

Na een openbare aanbesteding is door middel van een presentatieronde het aantal geselecteerde partijen van tien teruggebracht naar vijf partijen. Deze selectie heeft plaats gevonden door een selectiecommissie. De selectiecommissie is  zodanig dat het team goede mix is van mensen uit de gemeentelijke organisatie en daar buiten met ieder een specifiek aandachtsgebied.
Op basis van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria zijn de presentaties beoordeeld en is er tot een selectie van de vijf partijen gekomen. 1 partij heeft zich teruggetrokken. Deze beoordelingscriteria die zijn gehanteerd zijn:

 De mate waarin Gegadigde blijk geeft een goede samenwerkingspartner te zijn;
 De aansluiting van de plannen/visie van Gegadigde op de ambities van de gemeente, zoals beschreven in de Vraagspecificatie;
 Betrekken van omgeving/bevolking bij communicatie en ideeën over co-creatie.

De gehele selectieprocedure is begeleid door IBMN (Inkoopbureau Midden Nederland). Deze partij verzorgt, naast de begeleiding, de communicatie met de partijen. Daarnaast is de juridische begeleiding verzorgd door externe juristen van CMS. Hierdoor is onafhankelijkheid en wetmatigheid zo optimaal mogelijk gewaarborgd. In overleg met deze partijen is ook besloten om de namen van de betrokken partijen niet te vermelden.

 

Selectieprocedure

Biedingenboek

De afgelopen maanden is gewerkt aan het biedingenboek voor de laatste fase van het selectieproces (gunningsfase). Het biedingenboek geeft onder meer aan waarop de beoordeling in deze fase zal plaats vinden, welke planning wordt gehanteerd en welke documenten ter beschikking worden gesteld. Deze fase heeft als resultaat de selectie van een partij die Sluiseiland tot ontwikkeling zal brengen. 

Hoe worden biedingen beoordeeld?

Een belangrijk onderdeel van het biedingenboek is de te hanteren beoordelingssystematiek.
Deze systematiek, waarmee het college heeft ingestemd op 7 februari 2017, is als volgt:

De beoordeling vindt plaats door zowel een selectiecommissie als de inwoners van Vianen.
De weging van de beoordelaars is als volgt:

  • selectiecommissie   80%
  • inwoners    20%

De beoordeling van de selectiecommissie zal plaatvinden op basis van de navolgende criteria en wegingen:

  • ruimtelijke kwaliteit 50%
  • duurzaamheid  20%
  • proces   10%
  • bieding   20%

De individuele leden van de Selectiecommissie geven eerst cijfers voor plankwaliteit, bestaande uit drie thema’s met allen een eigen weging. Dit leidt tot een totaal.
Daarna wordt het grondbod beoordeeld en wordt een cijfer gegeven, afgeleid van de hoogte van het bod boven de drempelwaarde.
De eindscore per partij bepaalt het totaal aantal vergeven punten. Het totaal aantal punten wordt op 100% gesteld.
De scores worden als aandeel van het totaal uitgedrukt om daarmee vergelijkbaar te zijn met de score van de inwoners.

Inwoners stemmen mee

In deze fase kregen de inwoners van Vianen de mogelijkheid hun stem uitbrengen op het plan van hun voorkeur. Hiervoor zijn de plannen van de geselecteerde partijen van 8 tot en met 16 juni 12.00 uur één week tentoongesteld  en in deze week kon gestemd worden. 

Toelichting: op bijgaand plaatje staat nogmaals schematisch beschreven hoe de selectieprocedure in zijn werk gaat.

Meet & Match

Begin april hielden wij een bijeenkomst waar o.a. ondernemers en verenigingen die iets willen op Sluiseiland zich presenteerden aan de vijf geselecteerde partijen. Deze informatie kunnen de geselecteerde partijen desgewenst meenemen in de plannen. De opkomst was goed en de ontwikkelaars hebben veel informatie opgehaald.

De uiteindelijke selectie

De geselecteerde partijen hebben de plannen op 19 mei 2017 ingeleverd bij de gemeente.
De selectiecommissie beoordeelt de plannen. Vanaf donderdag 8 juni 2017 tot vrijdag 16 juni 2017 12.00 uur worden de plannen tentoongesteld voor de inwoners en kunnen deze hun voorkeur kenbaar maken. Daarna worden de stemmen van de inwoners geteld en wordt de beoordeling opgemaakt, zodat duidelijk wordt welke partij het plan kan gaan realiseren. Als het college hiermee instemt zal daarna de contractuele afwikkeling opgestart worden met de geselecteerde partij.

Aanpassen bestemmingsplan

Om de ontwikkeling van Sluiseiland mogelijk te maken dient, naast de selectie van een partij, het bestemmingsplan te worden aangepast. De afgelopen periode zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd en is een eerste versie van het voorontwerp Bestemmingsplan opgesteld. Deze versie in intern getoetst en de opmerkingen worden momenteel verwerkt. De aangepaste versie zal in april/mei 2017 ter visie worden gelegd. Het ontwerp Bestemmingsplan zal naar verwachting in september/oktober 2017 ter goedkeuring worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Roeiverenigingen

Door de roeiverenigingen uit Utrecht is gevraagd of zij tijdelijk vanaf Sluiseiland trainingen mogen gaan verzorgen. De gemeente verleent hieraan de medewerking onder o.a. de voorwaarde dat de verenigingen zich hier kunnen vestigen tot 1 juli 2018 en zoveel langer als de ontwikkeling van Sluiseiland dit toelaat. De verenigingen zijn hier tevreden mee omdat het Merwedekanaal door de loop van het kanaal en het naast gelegen fietspad geschikt is voor roeitrainingen.
Voor de opslag van de boten hebben de verenigingen een tijdelijke loods geplaatst op het zuidelijke gedeelte van Sluiseiland. De benodigde vergunningen voor de loods zijn aangevraagd en verstrekt. Zie ook www.roeieninvianen.nl

Meer informatie

De informatieverstrekking zal verlopen via deze webpagina www.vianen.nl/sluiseiland. In de rechterbalk van deze pagina vindt u hier ook (een link naar) bijbehorende documenten. Heeft u vragen of wilt u contact? Stuur dan een e-mail naar sluiseiland@vianen.nl.

Projectview bouwproject Sluiseiland