Sluiseiland

Plan Sluiseiland: informatie van de ontwikkelaar

Smit's Bouwbedrijf, de ontwikkelaar van Sluiseiland, heeft een speciale website uitgebracht. Daar vindt u informatie over het plan, de voorgestelde woningen en kunt u contact met hen opnemen. De website heet www.sluiseiland-vianen.nl

De plannen zijn nog in de concept-fase. In overleg met de gemeente wordt gekeken naar de haalbaarheid. ook moet het bestemmingsplan nog worden aangepast.

Bestemmingsplan

In de eerste helft van 2018 is gewerkt aan het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende onderzoeken voor Sluiseiland. Dit is een samenspel tussen de gemeente en ontwikkelaar Smit’s Bouwbedrijf, omdat het bestemmingsplan en het winnende ontwerp op elkaar afgestemd moeten worden.

Begin juni heeft het college besloten het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen. Vanaf 13 juni tot en met 24 juli 2018 heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen en konden zienswijzen worden ingediend.

Tijdens een inloopbijeenkomst op 19 juni is het plan in de Burgerzaal gepresenteerd en konden belangstellenden vragen stellen aan de diverse aanwezige deskundigen.

Na de ter visie periode zijn de zienswijzen voorzien van een concept antwoord en wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan waar nodig als gevolg van de zienswijzen aan te passen. Het resultaat is ter vaststelling aangeboden aan het college en de gemeenteraad. Het voorstel van het college aan de gemeenteraad is besproken tijdens de forumvergadering van 11 september 2018 en is besloten het voorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 25 september 2018.

Tijdens de vergadering van 25 september is besloten het voorstel niet te behandelen en de behandeling te verplaatsen naar de raadsvergadering van 8 oktober. Vervolgens heeft de gemeenteraad via een motie het college gevraagd nog een aantal vragen te beantwoorden. Het college heeft die vragen beantwoord en het antwoord is toegevoegd aan de raadsstukken. Alle raadsstukken zijn hier te vinden.

Toelichting selectieprocedure

De afgelopen maanden hebben ontwikkelaars meegedaan aan een aanbestedingsprocedure om Sluiseiland te mogen ontwikkelen. Dit resulteerde in 4 plannen die aan een selectiecommissie en aan de inwoners van de gemeente zijn voorgelegd. Plan B kwam in totaal als best beoordeelde plan uit de bus.

Overzicht scores deelnemende plannen

Hieronder lichten wij dit selectieproces toe.

De gemeente Vianen heeft vier kwalitatief hoogstaande, zeer uiteenlopende en bijzondere proposities mogen ontvangen. Alle partijen hebben hun plan mondeling gepresenteerd aan de selectiecommissie.

De procedure

 • De kwalitatieve beoordeling van de proposities heeft plaatsgevonden zonder dat de selectiecommissie op de hoogte was van de ingediende grondbiedingen.
 • De leden van de selectiecommissie hebben, afzonderlijk van elkaar, op vrijdag 2 juni 2017 eerst de cijfers op de kwaliteitsonderdelen ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en proces gegeven. Vervolgens zijn deze cijfers plenair in de commissie besproken, vastgelegd en gemotiveerd.
 • Tot vrijdag 16 juni 12.00 uur hadden stemgerechtigde inwoners van Vianen de mogelijkheid op de planpresentaties te stemmen. Aansluitend zijn de stemmen geteld door de “telcommissie”.
 • Daarna zijn de enveloppen met financiële biedingen, als onderdeel van de planpropositie, geopend en is de bieding in een score vastgelegd.
 • De totaalscores zijn gewogen en de integrale weging heeft bepaald aan wie het project gegund kan worden.
 • De ontwikkelaars hebben de uitslag ontvangen en konden tot en met 13 juli bezwaar maken tegen de gevolgde procedure.

Waarom heeft plan B de beste totaalscore?

Bij de beoordeling van de propositie heeft de selectiecommissie gekeken naar de wijze waarop een aantal elementen te herkennen zijn, samenhang vertonen en bijdragen aan het bereiken van de geformuleerde ambities. Deze elementen zijn o.a. de voorgestelde programmamix, stedenbouwkundige opzet van het plan, materiaalgebruik en visie op het toekomstig beheer van de openbare ruimte, visie op architectuur en beeldkwaliteit in woord en beeld. De eigentijdse sfeer die Sluiseiland krijgt, met nieuwe woon- en publieksfuncties en ingrepen in de openbare ruimte, moeten  de recreatieve en toeristische potentie van Vianen versterken en complementair zijn aan de binnenstad.

Plankwaliteit

Het inrichtingsplan van Smit’s Bouwbedrijf (het plan met letter B) is als meest onderscheidend aangeduid, omdat nadrukkelijk aandacht is gegeven aan de wijze waarop stedenbouw-landschap en architectuur elkaar versterken. Zo geeft het inrichtingsplan een analyse van de plek (het respecteren van de historische structuur) en duiding aan de ‘civieltechnische kwaliteit’ van (het toekomstig beheer) openbare ruimte. Daarnaast wordt in de benodigde ruimte voor evenementen en de kermis voorzien, gecombineerd met parkeren voor de inwoners en de binnenstad. Daarmee voldoet het plan aan deze voorwaarde.
Extra bijzonder aan het inrichtingsplan is dat het (parkeer-)plein de contouren van de oude sluis krijgt. Het plan geeft daarmee invulling aan de ambitie om historie als onderscheidend kwaliteit van Vianen zichtbaar te maken. Verder loopt het 'verparken' als rode draad door de aanpak. Dit is met name in Midden erg goed voelbaar en is juist op die plek complementair en van grote waarde als uitloopgebied van de compacte binnenstad. De toevoeging van extra water, de extra aangezette bomenrijen en het feit dat overal de fysieke en visuele verbinding met groen en water centraal staat, doet recht aan de ambitie om groen en water als onderscheidende kwaliteiten van Vianen zichtbaar te maken en versterken het eilandgevoel. 

Het parkgevoel wordt mede ingegeven door de gekozen oplossingen met gebouwde parkeervoorzieningen bij de nieuwe functies. Er is veel waardering voor het feit dat is gekozen voor gebouwde oplossingen voor alle woningen. Met deze visie wordt de kwaliteit en beleving van de (toekomstig beheer) openbare ruimte geoptimaliseerd. De half verdiepte oplossingen maken interessante overgangen van privé en openbaar mogelijk. De 'glazen kamers' laten zien dat er ook goed is nagedacht over hoe deze bijzondere kwaliteit van het park ook beleefbaar gemaakt kan worden.

De in het plan opgenomen uitstraling van de bebouwing versterkt de beoogde sfeer van de openbare ruimte en geeft aan Vianen een klein stedelijke uitstraling door te kiezen voor een meer stedelijk milieu passend bij de leefstijl van mensen die graag bij de binnenstad wonen. Er is een duidelijk profiel van diverse doelgroepen, die op een logische plek in het plangebied zijn gesitueerd in afzonderlijke deelgebieden. Er is goed nagedacht over woningdifferentiatie en de verdeling over het eiland alsmede hun toevoeging aan bestaande woonmilieus in Vianen. Het compacte Zuid sluit aan op de meer stedelijke bebouwing aan de andere zijde van de passantenhaven, waarbij de kopse kanten en openbare ruimte en privacy voor de bewoners slim worden opgelost en veel aandacht vergen. Noord krijgt een markant appartementengebouw met collectieve publieksplek. Een gebouw dat oogt als een kleine vesting en op de prominente kop de passant een indruk geeft van cultuurhistorisch Vianen. Het unieke karakter van de locatie Sluiseiland wordt met dit plan echt onderscheidend. Het tilt de locatie uit boven de lokale markt en maakt daarmee het gebied ook interessant voor nieuwe bewoners vanuit de regio.

Smit’s Bouwbedrijf

Het plan van Smit’s Bouwbedrijf scoorde het beste op de totale plankwaliteit:
Ruimtelijke kwaliteit 8.5 (hoogste score)
Duurzaamheid 7,4 (gedeeld hoogste score)
Proces 6,7 (gemiddelde score)

De scores

De plankwaliteit (ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en proces) telde voor 80% mee. De overige 20% werd bepaald door het grondbod. Ook hierbij had Smit’s de hoogste score.
Dit alles tezamen noemen we hieronder in de tabel de score van de selectiecommissie. Daarnaast hebben de inwoners meegestemd door munten te verdelen over de plannen van hun voorkeur. Dit noemen we in de tabel de score van de bewoners.

Plan Score selectiecommissie Score bewoners Totale score
  Weging 80% Weging 20%  
A 6,3 (23,9%) 681 fiches (30,1%)  25,1%
B 8,4 (31,7%) 469 fiches (20,8%) 29,5%
C 5,6 (21,2%) 500 fiches (22,1%) 21,4%
D 6,1 (23,2%) 610 fiches (27,0%) 23,9%

Uit respect voor de deelnemende partijen worden de namen van de overige ontwikkelaars niet openbaar gemaakt.

 

Sluiseiland: de stemmen zijn geteld

Begin juni heeft u kunnen stemmen voor Sluiseiland. In de kapel van het Stadhuis presenteerden vier ontwikkelaars via panelen en een maquette hun plan voor Sluiseiland. Door het tonen van uw legitimatiebewijs kon u vier munten verdelen over deze plannen. Hiervan maakten 565 inwoners gebruik. Zij bleven gemiddeld ruim een half uur en hebben dus echt moeite gedaan om zich in de plannen te verdiepen.

Nu deze stemmen zijn geteld en ook de Selectiecommissie een oordeel heeft gegeven over de stedenbouwkundige kwaliteit, de duurzaamheid en de procesaanpak en daarnaast ook het grondbod is meegewogen, is het winnende plan bekend. Dit is het plan wat in de kapel de letter B had en rechts achterin de ruimte stond. De panelen waren herkenbaar aan de slogan Kijk met je hart. Ook hadden deze panelen kleine glazen inkijkjes. Het plan kreeg van de inwoners 20% van de stemmen. Het kreeg daarmee niet de meeste stemmen. De keuze van de inwoners telde mee voor 20%, dat van de selectiecommissie voor 80%.

De vier ontwikkelaars zijn inmiddels op de hoogte gesteld. De komende weken zijn de maquette en de bijbehorende panelen in de publiekshal van het Stadhuis te zien.

​ 

Stem voor Sluiseilandweek

Van 8 tot en met 16 juni konden inwoners meestemmen over Sluiseiland. Via het tonen van hun legitimatiebewijs kregen zij 4 munten die zij konden verdelen over de 4 plannen. De stemperiode is nu afgerond. Als alle stappen in het aanbestedingsproces zijn doorlopen, wordt de winnende ontwikkelaar bekend gemaakt. Hieronder leest u hoe het stemproces was georganiseerd en hoe de beoordeling tot stand is gekomen.

Van 10 naar 4 partijen

Na een openbare aanbesteding is door middel van een presentatieronde het aantal geselecteerde partijen van tien teruggebracht naar vijf partijen. Deze selectie heeft plaats gevonden door een selectiecommissie. De selectiecommissie is  zodanig dat het team goede mix is van mensen uit de gemeentelijke organisatie en daar buiten met ieder een specifiek aandachtsgebied.
Op basis van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria zijn de presentaties beoordeeld en is er tot een selectie van de vijf partijen gekomen. 1 partij heeft zich teruggetrokken. Deze beoordelingscriteria die zijn gehanteerd zijn:

 • De mate waarin Gegadigde blijk geeft een goede samenwerkingspartner te zijn;
 • De aansluiting van de plannen/visie van Gegadigde op de ambities van de gemeente, zoals beschreven in de Vraagspecificatie;
 • Betrekken van omgeving/bevolking bij communicatie en ideeën over co-creatie.

De gehele selectieprocedure is begeleid door IBMN (Inkoopbureau Midden Nederland). Deze partij verzorgt, naast de begeleiding, de communicatie met de partijen. Daarnaast is de juridische begeleiding verzorgd door externe juristen van CMS. Hierdoor is onafhankelijkheid en wetmatigheid zo optimaal mogelijk gewaarborgd. In overleg met deze partijen is ook besloten om de namen van de betrokken partijen niet te vermelden.

Selectieprocedure

Biedingenboek

De afgelopen maanden is gewerkt aan het biedingenboek voor de laatste fase van het selectieproces (gunningsfase). Het biedingenboek geeft onder meer aan waarop de beoordeling in deze fase zal plaats vinden, welke planning wordt gehanteerd en welke documenten ter beschikking worden gesteld. Deze fase heeft als resultaat de selectie van een partij die Sluiseiland tot ontwikkeling zal brengen. 

Hoe worden biedingen beoordeeld?

Een belangrijk onderdeel van het biedingenboek is de te hanteren beoordelingssystematiek.
Deze systematiek, waarmee het college heeft ingestemd op 7 februari 2017, is als volgt:

De beoordeling vindt plaats door zowel een selectiecommissie als de inwoners van Vianen.
De weging van de beoordelaars is als volgt:

 • selectiecommissie 80%
 • inwoners 20%

De beoordeling van de selectiecommissie zal plaatvinden op basis van de navolgende criteria en wegingen:

 • ruimtelijke kwaliteit 50%
 • duurzaamheid 20%
 • proces 10%
 • bieding 20%

De individuele leden van de Selectiecommissie geven eerst cijfers voor plankwaliteit, bestaande uit drie thema’s met allen een eigen weging. Dit leidt tot een totaal. Daarna wordt het grondbod beoordeeld en wordt een cijfer gegeven, afgeleid van de hoogte van het bod boven de drempelwaarde. De eindscore per partij bepaalt het totaal aantal vergeven punten. Het totaal aantal punten wordt op 100% gesteld. De scores worden als aandeel van het totaal uitgedrukt om daarmee vergelijkbaar te zijn met de score van de inwoners.

Inwoners stemmen mee

In deze fase kregen de inwoners van Vianen de mogelijkheid hun stem uitbrengen op het plan van hun voorkeur. Hiervoor zijn de plannen van de geselecteerde partijen van 8 tot en met 16 juni 12.00 uur één week tentoongesteld  en in deze week kon gestemd worden. 

Toelichting: op bijgaand plaatje staat nogmaals schematisch beschreven hoe de selectieprocedure in zijn werk gaat.

Meet & Match

Begin april hielden wij een bijeenkomst waar o.a. ondernemers en verenigingen die iets willen op Sluiseiland zich presenteerden aan de vijf geselecteerde partijen. Deze informatie kunnen de geselecteerde partijen desgewenst meenemen in de plannen. De opkomst was goed en de ontwikkelaars hebben veel informatie opgehaald.

De uiteindelijke selectie

De geselecteerde partijen hebben de plannen op 19 mei 2017 ingeleverd bij de gemeente.
De selectiecommissie beoordeelt de plannen. Vanaf donderdag 8 juni 2017 tot vrijdag 16 juni 2017 12.00 uur worden de plannen tentoongesteld voor de inwoners en kunnen deze hun voorkeur kenbaar maken. Daarna worden de stemmen van de inwoners geteld en wordt de beoordeling opgemaakt, zodat duidelijk wordt welke partij het plan kan gaan realiseren. Als het college hiermee instemt zal daarna de contractuele afwikkeling opgestart worden met de geselecteerde partij.

Aanpassen bestemmingsplan

Om de ontwikkeling van Sluiseiland mogelijk te maken dient, naast de selectie van een partij, het bestemmingsplan te worden aangepast. De afgelopen periode zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd en is een eerste versie van het voorontwerp Bestemmingsplan opgesteld. Deze versie in intern getoetst en de opmerkingen worden momenteel verwerkt. De aangepaste versie zal in april/mei 2017 ter visie worden gelegd. Het ontwerp Bestemmingsplan zal naar verwachting in september/oktober 2017 ter goedkeuring worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Roeiverenigingen

Door de roeiverenigingen uit Utrecht is gevraagd of zij tijdelijk vanaf Sluiseiland trainingen mogen gaan verzorgen. De gemeente verleent hieraan de medewerking onder o.a. de voorwaarde dat de verenigingen zich hier kunnen vestigen tot 1 juli 2018 en zoveel langer als de ontwikkeling van Sluiseiland dit toelaat. De verenigingen zijn hier tevreden mee omdat het Merwedekanaal door de loop van het kanaal en het naast gelegen fietspad geschikt is voor roeitrainingen.
Voor de opslag van de boten hebben de verenigingen een tijdelijke loods geplaatst op het zuidelijke gedeelte van Sluiseiland. De benodigde vergunningen voor de loods zijn aangevraagd en verstrekt. 

Meer informatie

De informatieverstrekking zal verlopen via deze webpagina www.vianen.nl/sluiseiland. In de rechterbalk van deze pagina vindt u hier ook (een link naar) bijbehorende documenten. Heeft u vragen of wilt u contact? Stuur dan een e-mail naar sluiseiland@vianen.nl.

Projectview bouwproject Sluiseiland