Bezwaar maken

Beslissing van de gemeente

Tegen sommige beslissingen van de gemeente kunt u bezwaar maken. Als het mogelijk is bezwaar te maken, staat het bij het besluit aangegeven. U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift

In het bezwaarschrift staat:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
  • zo mogelijk een kopie van het besluit
  • de reden(en) waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift, gericht aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, naar:

Gemeente Vianen
Postbus 15
4140 AA Leerdam

Gang van zaken

U kunt een bezwaarschrift indienen tot 6 weken nadat het besluit is verstuurd. Als er geen verzenddatum op uw brief vermeld is, gaat de termijn in op de dag na de bekendmaking van het besluit. Uw bezwaarschrift wordt voor advies voorgelegd aan de Commissie voor de bezwaarschriften. Als het college het advies heeft ontvangen, neemt het college een nieuw besluit en wordt rekening gehouden met het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften. Het college kan echter van het advies afwijken.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van kracht blijft gedurende de procedure. In spoedeisende zaken kunnen partijen aan de rechter een voorlopige voorziening vragen. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan.Tegen sommige besluiten kunt u geen bezwaar maken, maar moet u rechtstreeks in beroep gaan bij de rechtbank. Ook kunt u in beroep gaan als u het niet eens bent met een besluit op bezwaar.