Klachten over de gemeente

Wettelijk recht

Heeft u een klacht over (de inrichting van) de openbare ruimte, dan kunt u hier melding van maken.

Bent u ontevreden over hoe de gemeente iets heeft geregeld of over een gedraging van een medewerker of bestuurder (wethouder of burgemeester)? Dan kunt u een klacht indienen. Dit is uw wettelijk recht. Uw klacht kunt u ook mondeling, per e-mail of per post kenbaar maken.

Soorten klachten

Er zijn 2 soorten klachten:

  • De concrete taakuitoefening of de manier waarop deze is georganiseerd. Bijvoorbeeld: te trage, te late, onzorgvuldige en onjuiste afhandeling, lange wachttijden, onbereikbaarheid, geen, onjuiste of gebrekkige informatie.
  • De manier waarop een bestuurder of medewerker u heeft benaderd. Bijvoorbeeld: ongeïnteresseerdheid, onbeleefdheid, belediging, intimidatie of discriminatie.

Waar kunt u bij de gemeente geen klacht over indienen?

  • U kunt geen klacht indienen over wettelijke regelingen en verordeningen.
  • Bent u het niet eens met een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u bezwaar maken
  • U kunt bij de gemeente geen klacht indienen over  gerechtelijke uitspraken. Tegen deze uitspraken kunt u bij gerechtelijke instanties in (hoger) beroep gaan.

Wat gebeurt er met uw klacht?

In veel gevallen zullen we eerst contact met u opnemen om te bekijken of we uw ongenoegen op informele wijze kunnen wegnemen. Lukt dat niet, dan wordt uw klacht volgens de wettelijk voorgeschreven wijze afgehandeld. U krijgt dan de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten. Uiteindelijk zal het college een besluit over uw klacht nemen, waarover u dan schriftelijk bericht krijgt. De procedure is beschreven in een protocol behandeling klachten

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de gemeentelijke behandeling van uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman.