Project Buiten Gewoon

Samen uw wijk inrichten

Vianen wil met het project Buiten Gewoon de gemeente weer netjes, veilig, mooi en beheerbaar maken. Met dit project combineren wij de bezuinigingen voor het toekomstig onderhoud van de openbare ruimte die wij helaas  moeten doorvoeren met het wegwerken van achterstallig onderhoud. Omdat u als bewoner van de wijk het beste weet wat er in de wijk speelt, doen wij dit graag in overleg met u.

Wat is het project Buiten Gewoon

Het project Buiten Gewoon is het anders inrichten van de openbare ruimte in onze gemeente.  Achterstallig onderhoud aan riool, groenvoorzieningen, beschoeiingen en straatmeubilair wordt weggewerkt. Onveilige situaties, zoals verzakte stoepen en wegen, worden aangepakt. In een aantal gevallen kunnen inwoners groenstroken huren, kopen of in zelfbeheer nemen. De nieuwe inrichting moet zo zijn, dat het onderhoud en beheer van de openbare ruimte daarna efficiënt en betaalbaar kan plaatsvinden.

Wat is de aanleiding van het project Buiten Gewoon?

Het project Buiten Gewoon is de uitvoering van een besluit van de gemeenteraad. De aanleiding is onder meer dat er in delen van de gemeente sprake is van achterstallig onderhoud, waardoor onder meer veiligheidsproblemen (slechte wegen en stoepen vanwege wortelopdruk van bomen), rioolverstoppingen en lekkages ontstonden. Ook is op sommige plaatsen sprake van bomen die te groot zijn en te dicht op elkaar staan. Dan moet er af en toe ‘gedund’ worden: hier en daar een boom verwijderen, om de overgebleven bomen meer ruimte en lucht te geven. Bijzondere bomen zijn beschermd als ze op de Groene kaart staan. Een andere reden voor het project Buiten Gewoon is dat wij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte met minder mensen en minder geld moeten uitvoeren. Dat kan door de buitenruimte efficiënter in te richten. Om deze reden worden bijvoorbeeld perken met struiken, die veel onderhoud vragen, vervangen door gras met af en toe een vrijstaande losse struik. Dat laatste vraagt ook onderhoud, maar dat is veel goedkoper dan het onderhouden van perken.

Geldt Buiten Gewoon voor de hele gemeente Vianen

Het project geldt voor de hele gemeente. Wij pakken dit wijk voor wijk, kern voor kern aan.

Hoe betrekt de gemeente inwoners bij het project

Per buurt of kern brengen wij de te nemen maatregelen in beeld en organiseren we bewonersbijeenkomsten. Zodra uw wijk of kern aan de beurt is, ontvangt u persoonlijk een uitnodiging om met elkaar en de gemeente in gesprek te gaan. Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw ideeën en wensen aangeven. Wij vertellen wat er in uw wijk moet gebeuren en wat er mogelijk is binnen het project Buiten Gewoon. Na de bijeenkomst maken wij een tekening met daarop de maatregelen die wij gaan uitvoeren. Wij nemen uw wensen en verzoeken daarbij zoveel mogelijk mee. De tekening wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en wordt dan een uitvoeringstekening. Deze vormt de basis voor de inrichting van uw wijk of kern.

Wat is er mogelijk

Een paar feiten op een rij

  • Alle wijken en kernen van de gemeente Vianen doen mee in het project Buiten Gewoon.
  • Iedere inwoner kan meedenken en meedoen.
  • Vanaf 2018 wil de gemeente geen achterstallig onderhoud meer hebben.
  • Binnen dit project vallen: openbaar groen, riolering, wegen, waterwerken en andere werkzaamheden in de openbare ruimte.
  • We moeten rekening houden met bepaalde vaststaande gegevens, zoals de ligging van kabels en leidingen, rioleringen, verkeersveiligheid, onderhoud en geld.
  • Kaders voor het project zijn beleidsplannen en regelgeving van andere overheden en vastgesteld beleid door onze eigen gemeenteraad, zoals bijvoorbeeld de Groene Kaart.