Bouwstop of dwangsom

Wat moet u doen als een toezichthouder van de gemeente Vianen bij u de werkzaamheden heeft stilgelegd (bouwstop) en direct een last onder dwangsom aangekondigd?

Waarom is de bouw stilgelegd?

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, artikel 5.17) kan een toezichthouder de bouw- of sloopwerkzaamheden stilleggen, wanneer:

 • u zonder omgevingsvergunning bouwt of sloopt;
 • u niet volgens de verleende omgevingsvergunning bouwt;
 • u niet volgens de voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit bouwt;
 • er gevaar dreigt voor de gezondheid of de veiligheid van de leefomgeving.

Door het staken van de bouw- of sloopwerkzaamheden wordt voorkomen dat een illegale situatie in ernst en omvang toeneemt.

Wat betekent dit voor u?

Tijdens de controle heeft de toezichthouder u (of degene die namens u bouwt) mondeling een bevel gegeven de bouw stil te leggen. Hierbij gaf de toezichthouder aan om welke bouwwerkzaamheden het gaat en wanneer het bevel tot het stilleggen van bouwwerkzaamheden ingaat. U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging (het besluit) van de stillegging waarin u direct een last onder dwangsom wordt opgelegd. Met deze dwangsom wil de gemeente voorkomen dat u verder bouwt of sloopt.

Het is mogelijk dat de toezichthouder toelaat dat u om sommige werkzaamheden mag afmaken. Ook mag u soms tijdelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat er schade of gevaarlijke situaties ontstaan. Hierover worden duidelijke afspraken met u  gemaakt. De gemaakte afspraken worden altijd schriftelijk bevestigd.

Wat als u toch doorbouwt?

De toezichthouder controleert regelmatig of u zich aan de bouwstop/sloopstop houdt. Als u toch doorbouwt of het slopen niet staakt kan dit leiden tot de volgende consequenties:

 • Last onder dwangsom
  Wanneer de toezichthouder constateert dat u zich niet aan de bouwstop hebt gehouden of u toch bent verder gegaan met de gestopte sloopwerkzaamheden dan, ‘verbeurt u de dwangsom’. Hierbij betaalt u per constatering een bepaald bedrag (de dwangsom) aan de gemeente.
 • Strafrechtelijke vervolging
  U pleegt een strafbaar feit wanneer u verder bouwt en/of de sloopwerkzaamheden niet staakt. Afhankelijk van de ernst van het vergrijp wordt u mogelijk strafrechtelijk vervolgd. De toezichthouder stelt in dit geval de politie in kennis van de overtreding. Het is dan aan de politie en het Openbaar Ministerie om hier een vervolg aan te geven.

Hoe nu verder?

Na het stilleggen van de bouw volgt het onderzoek naar mogelijke legalisatie van de bouwwerkzaamheden. Dit kan niet direct op de bouwplaats worden beoordeeld. Het gebouwde moet opnieuw getoetst worden de regels van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet, het Bouwbesluit en de bouwverordening. Dit vraagt de nodige tijd en zorgvuldigheid. Het kan zijn dat de gemeente hiervoor u om aanvullende  gegevens vraagt.

Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

 • Legalisatie van het bouwwerk is mogelijk door het verlenen van een omgevingsvergunning.
  U dient hiervoor alsnog een omgevingsvergunningaanvraag in. U aanvraag wordt binnen zes weken behandeld. Voor het in behandeling nemen van een ‘achteraf’ ingediende omgevingsvergunning worden extra kosten in rekening gebracht. Voor de hoogte hiervan kunt u kijken in de legesverordening. Deze verordening is te raadplegen op www.overheid.nl
 • Een omgevingsvergunning kan verleend worden na een aanpassing van het bouwwerk.
 • Legalisatie van het bouwwerk is niet mogelijk.

Wanneer is de bouwstop opgeheven?

U kunt pas verder bouwen als de bouwstop en de dwangsom worden opgeheven. U krijgt daarvan altijd schriftelijk bericht. De bouwstop wordt opgeheven:

 • wanneer het illegaal gebouwde is gelegaliseerd met een omgevingsvergunning;
 • nadat u schriftelijk aan de gemeente heeft medegedeeld dat het oorspronkelijk vergunde bouwplan uit wordt gevoerd;
 • nadat u schriftelijk hebt laten weten dat u alsnog aan de bouwregelgeving gaat voldoen;
 • als u het illegaal gebouwde afbreekt.

De toezichthouder beoordeelt tijdens een controle beoordelen of de opgelegde bouwstop kan worden opgeheven. Mocht tijdens de controle blijken dat niet aan de bouwregelgeving wordt voldaan, dan blijft de bouwstop van kracht.

Bent u het niet eens met de opgelegde bouwstop?

Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen, Postbus 46, 4130 EA Vianen. De termijn van zes weken begint op de dag ná de datum waarop wij het besluit aan u hebben verzonden. Bij de behandeling van het bezwaarschrift wordt ingegaan op de vraag of de bouwstop terecht is opgelegd en wordt niet ingegaan op de legalisatiemogelijkheid.

In het bezwaarschrift vermeldt u de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent, zo mogelijk een kopie van dit besluit en de redenen waarom u een bezwaar indient. U sluit uw bezwaarschrift af met uw handtekening. Aan het indienen van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Wat u kunt doen als u toch verder wil met de bouw

Als u van mening bent dat u zich niet aan de bouwstop kunt houden vanwege een spoedeisend belang (bijvoorbeeld waterdicht maken om schade te voorkomen) kunt u gelijktijdig of na het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Hiermee vraagt u om schorsing van het besluit. Uw belang moet dan wel zo groot zijn dat op de beslissing op bezwaar niet kan worden afgewacht.

Het verzoek dient u in - met een kopie van het bezwaarschrift - bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U heeft hiervoor wel een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Aan het indienen van een verzoekschrift zijn kosten verbonden (griffierechten). Voor de hoogte van deze griffierechten kunt u contact opnemen met de griffie van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank.