Toezicht drank- en horecawet

Vanaf 1 januari 2013 is de wijziging van de Drank- en horecawet (DHW) in werking getreden. Onderdeel van de wijziging van deze wet is het decentraliseren van de toezichttaak op deze wet. Deze taak ligt vanaf 1 januari 2013 bij de gemeenten en niet meer bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Verantwoordelijk voor handhaving

De gemeente is dus verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en horecawet en controleert daarom op de naleving. Wanneer een supermarkt, slijterij, horecabedrijf of ander verkooppunt alcohol verkoopt aan een jongere, van wie niet is vastgesteld dat hij 18 jaar of ouder is, krijgt het bedrijf een waarschuwing. Bij herhaalde overtreding volgt een boete en bij meerdere overtredingen kunnen vergaande sancties worden opgelegd, zoals een tijdelijke intrekking van de verkoopbevoegdheid van alcohol voor supermarkten of schorsing van de vergunning voor horecabedrijven. Ook de jongeren zelf die alcohol kopen zijn strafbaar.

Leeftijdscontroles alcoholverkoop

Per januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol gewijzigd van 16 naar 18 jaar. Een bedrijf is wettelijk verplicht om vast te stellen of iemand die alcohol wil kopen, 18 jaar of ouder is. De verkoper moet dus om een geldig legitimatiebewijs vragen. Deze verplichting geldt voor iedereen die niet onmiskenbaar 18 jaar is. Vraagt de barkeeper of verkoopmedewerker niet naar een legitimatiebewijs, dan kan de gemeente een waarschuwing of een boete opleggen, ongeacht of de koper 18 jaar is of niet. Een café of ander verkooppunt hoort dus bij twijfel altijd de leeftijd te controleren door middel van het vragen naar het identiteitsbewijs.

Op welke manieren controleren wij nog meer?

De gemeentelijke buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) controleren regelmatig of de regels van de Drank- en horecawet worden nageleefd door onder andere supermarkten, horecalokaliteiten en sportverenigingen te bezoeken. Ook controleren zij jongeren in de openbare ruimte op het in bezit hebben van alcohol, de aanwezigheid van een leidinggevende in een horecalokaliteit, doorschenken aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren, enzovoorts.