Toezichthouders

De gemeente heeft toezichthouders in dienst. Toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren houden toezicht in de openbare ruimte. Toezichthouders informeren, adviseren, signaleren, controleren en corrigeren. Toezichthouders zijn meestal gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Het komt daarom regelmatig voor dat meerdere toezichthouders samen een bedrijf of locatie bezoeken.

Mag een toezichthouder elke plaats betreden?

Toezichthouders mogen gevraagd of ongevraagd elke (bouw)plaats, elk terrein of elk pand betreden. Een uitzondering geldt voor woningen. Een woning mag alleen met toestemming van de bewoner worden betreden. Geeft u als bewoner geen toestemming, dan heeft de toezichthouder een ‘machtiging tot binnentreden’ nodig. Deze kan afgegeven worden door de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders.

Mag een toezichthouder foto’s maken en informatie inwinnen?

Een toezichthouder mag foto’s maken van alle zaken die naar zijn mening moeten worden vastgelegd. Verder mag hij informatie inwinnen, inzage vorderen van een identiteitsbewijs en zakelijke gegevens en bescheiden inzien. Ook mag een toezichthouder daarvan kopieën maken. Is dat ter plaatse niet mogelijk, dan is de toezichthouder bevoegd om die gegevens en stukken voor korte tijd mee te nemen. In dat geval ontvangt u een schriftelijk ontvangstbewijs.

Mag een toezichthouder onderzoeken, opmeten en monsters nemen?

De toezichthouder mag verpakkingen openen. Soms kan het onderzoek, een meting of het nemen van een monster niet ter plaatse gebeuren. Dan mag de toezichthouder die zaken voor dat doel voor korte tijd meenemen. U ontvangt dan een schriftelijk ontvangstbewijs. De genomen monsters worden, voor zover mogelijk, weer teruggegeven.

Mag een toezichthouder bouw- en sloopactiviteiten stilleggen?

Als er wordt gebouwd zonder vergunning, in afwijking van een vergunning of in afwijking van het Bouwbesluit 2012 of de gemeentelijke bouwverordening, dan kan een toezichthouder ter plaatse mondeling de bouw stilleggen. De toezichthouder draagt u dan op om de bouw direct te staken. Dat geldt ook wanneer er wordt gesloopt in afwijking van de regels. Na de mondelinge stillegging ontvangt u van de gemeente een schriftelijke bevestiging van de stillegging, waarin staat aangegeven wanneer en of u de activiteiten weer mag hervatten.

Hoe werkt een toezichthouder?

Controles door toezichthouders vinden incidenteel, periodiek, gebiedsgericht plaats. Deze controle kan het gevolg zijn van een melding, klacht of officieel verzoek om handhaving. Bij zijn eerste bezoek stelt de toezichthouder zich aan u voor, toont op verzoek zijn legitimatiebewijs en vertelt wat het doel is van het bezoek. Na het bezoek maakt de toezichthouder een constateringsrapport op. Hierin staat kort samengevat wat er is onderzocht, wat er is geconstateerd, eventueel uw verklaring en/of toelichting en wat er is afgesproken. Ook worden in veel gevallen foto’s opgenomen in het rapport.

Wel of geen aankondiging bezoek?

Of een bezoek wordt aangekondigd, hangt af van de situatie en van de aard van de controle. Een bezoek hoeft niet vooraf te worden aangekondigd.

Wat gebeurt er als u niet meewerkt?

Indien u geen medewerking verleent, bijvoorbeeld door de toegang tot uw perceel te weigeren of geen inlichtingen te verstrekken, dan kan de politie om bijstand worden gevraagd. Wanneer u geen gevolg geeft aan een vordering om inlichtingen of een uitdrukkelijk verzoek om medewerking, dan pleegt u een strafbaar feit (artikel 184 Wetboek van Strafrecht).