Kabels en leidingen

Werkzaamheden kabels en leidingen

Voor alle werkzaamheden met betrekking tot kabels en leidingen in openbare gronden in gemeente Vianen heeft u graaftoestemming nodig.

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)

De wijze waarop graaftoestemming kan worden verkregen en graaftoestemming wordt verleend, heeft gemeente Vianen vastgelegd in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI). Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, bestaat graaftoestemming uit een instemmingsbesluit/vergunning en/of akkoordverklaring graafwerk.

Handboek Kabels en Leidingen (HKL)

Bij het aanvragen van graaftoestemming, is het van belang dat u de nadere regels in acht neemt die zijn vastgesteld in het Handboek Kabels en Leidingen (HKL). Deze nadere regels zijn van toepassing op de voorbereiding en uitvoering bij het ontwerp, aanleg, onderhoud, verlegging en verwijdering van kabels en leidingen en het medegebruik van voorzieningen.

Aanvragen graaftoestemming

Alle noodzakelijke informatie over de procedure en doorlooptijden, vindt u terug in het document graaftoestemmingverlening.
Voor het verlenen van graaftoestemming, maakt gemeente Vianen gebruik van de applicatie MOOR. Om graaftoestemming aan te vragen, dient u te beschikken over een MOOR account.

Leges

Aan het verkrijgen van een instemmingsbesluit/vergunning zijn legeskosten verbonden. De actuele tarieven vindt u in de legesverordening van gemeente Vianen. Aan het verkrijgen van een akkoordverklaring graafwerk zijn op dit moment nog geen legeskosten verbonden.

Herstel-, onderhouds-, beheer- en degeneratiekosten

Partijen worden gehouden tot het vergoeden van alle schade, geleden en te lijden door gemeente Vianen door of vanwege de werkzaamheden. De berekening van de schadevergoeding is gebaseerd op marktconforme herstel-, onderhouds-, beheer-/toezicht- en degeneratiekosten of werkelijke kosten, met als uitgangspunt kostendekkendheid voor de gemeente.